*

Vak�f Hakk�nda

Dat�a

Hac� Bekta� Veli

Alevilik

K�LT�REL

* G�N�N S�Z� *
* SON DAK�KA *
Allah�n Aslan� Hz. Ali 

Allah'�n aslan�yd�n karanl�klar devrinde. 
Sonra nur olup parlad�n �lemde. 
Bu g�n; 
Bitmeyen bir enerjisin 
Semah eden g�n�llerde, 
'Bar��, sevgi, karde�lik' diyen her dilde.

Mu�la Dat�a Hac� Bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� online ziyaret�i
11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do�a Y�r�y��� ( 2 May�s 2010 ) Tarihinde Yap�ld�! 11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do�a Y�r�y��� ( 2 May�s 2010 )

Dat�a �evre Dernegi (DA�EV) �nc�l�g�nde; Dat�a Kaymakaml��� ve Dat�a Belediyesi'nin de destekledi�i �11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do�a Y�r�y���� Aralar�nda Dat�a Hac�bekta� Veli Anadolu K�lt�r Vakf� Y�netim Kurulu Ba�kan� Murat Y�ld�r�m ve e�i,Ba�kan Yard�mc�s� Cemalettin K�se ve e�i, Sayman Ali Ekber Ta�delen ve e�i,�ye Ali Asker Akay ve e�i,�ye Hatun Y�ld�z ve e�i'nin de bulundu�u yakla��k 300 ki�inin kat�l�m� ile 2 May�s Pazar g�n� yap�ld�.

1999 y�l�nda Av. Turgay S�nmez'in �nerisi ile 1. d�zenlenen do�a y�r�y��� her y�l aral�ks�z olarak devam ederek 11. y�l�na ula�t�. 1999'dan beri her y�l May�s ay�n�n ilk Pazar g�n� yap�lan 'Akdeniz'den Ege'ye Bar�� ve Dostluk Y�r�y���' art�k 11 ya��na bast�. Davul zurna e�li�inde Cumhuriyet Meyda'n�nda bir araya gelip burada Dat�a'n�n Akdeniz k�y�s�nda testilere doldurulan denizsuyu, G�kova k�y�s�ndaki Gereme'ye var�ld���nda Ege Denizi'ne d�k�l�yor ve Akdeniz'in selam� Ege'ye iletiliyor.

Dostluk ve Do�a Y�r�y���'ne Dat�al�lar ve isteyen herkes kat�labiliyor. Zaman i�inde uluslararas� bir nitelik kazanan y�r�y�� her y�l kat�l�mc� say�s� artarak daha fazla tan�n�r hale geliyor ve Dat�a turizmine katk�da bulunuyor.

11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do�a Y�r�y��� ( 2 May�s 2010 ) Her y�l Akdeniz'den toprak testilerle al�nan deniz suyu kalabal�k kat�l�mc� grubun olu�turdu�u konvoyun 2 saatlik y�r�y��� ile Gereme Koyuna g�t�r�l�p Ege Denizi'nin sular�na d�k�l�yor. Bu muhtemelen d�nyada iki deniz aras�nda yap�lan tek y�r�y�� olma �zelli�ini ta��yor.

Gelenekselle�en y�r�y�� her y�l May�s ay�n�n ilk Pazar g�n� yap�l�yor. Bu y�l saat 10.00'da Dat�a Cumhuriyet Meydan�'nda ba�layan y�r�y��e Dat�a d���ndan da do�aseverler kat�ld�. Dostluk ve Do�a Y�r�y����leri Cumhuriyet Meydan�nda bulu�tular. 3 testinin Akdeniz'in suyuyla doldurulmas�ndan sonra y�r�y�� ba�lad�.Y�r�y�� Azmak Deresi g�zergâh�n� takip ederek 12 kilometre boyunca Ege'ye kadar devam etti.

Ba�lang��tan sonra sahil �eridi boyunca devam edip Burgaz �zerinden Azmak deresini ge�ip kuzeye y�nelerek yel de�irmenlerine var�ld�. Yel de�irmenlerinde Dat�a Belediyesi taraf�ndan y�r�y����lere �cretsiz su da��t�ld�. K�zlan k�y�n� ge�tikten sonra G�kova k�y�s�nda Gereme sahiline, yani Ege'ye var�larak, testilerdeki Akdeniz suyu Ege'ye bo�alt�ld�. Sonras�nda k�y�dan bat�ya do�ru yakla��k 4 km. y�r�nerek Kat�yal�'daki piknik alan�na var�ld�.

11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do�a Y�r�y��� ( 2 May�s 2010 ) Trafi�e kapat�lan g�zergâhta yakla��k 2 saat s�ren bu y�r�y�� boyunca Dat�a'n�n bol oksijenli havas�nda spor yaparken Dat�a do�as�n�n en g�zel manzaralar�n� g�rmek, bahar�n g�zelli�ini doya doya ya�amak m�mk�n. Y�r�y��te tarihi yel de�irmenleri, zeytin, badem a�a�lar�, �am ormanlar� aras�ndan ilerleniyor, tarlalardan, k�� ya�murlar�yla canlanm�� derelerden ge�iliyor.

Y�r�y�� program� hakk�nda bilgiler veren DA�EV �yesi Turgay S�nmez, "1999'dan beri bu y�r�y��� yap�yoruz. Dat�a'ya gelen gazeteci arkada��m�z Haslet Soy�z bir karikat�r yapm��t�. Evli �ift kavga ediyor, biri Ege'de di�eri ise Akdeniz'de denize girece�ini s�yl�yor. Dat�a'da bu m�mk�n, fikir buradan ��kt�. Bunun �zerine, Ege'den Akdeniz'e y�r�y���n� ba�latt�k. Dat�a'n�n bu �zelli�i, d�nyan�n ba�ka bir yerinde yok" dedi.

"Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do�a Y�r�y���"n�n fikir sahibi de olan S�nmez, "�evreciler olarak kalbimizde bir imaj ta��yoruz. Dat�a'm�z�n gelece�inde kitle turizmi de�il, kalite turizminin var oldu�unu g�r�yoruz. �ster eko turizm, ister argo turizmi diyelim, inan�lmaz g�zel olan do�am�z� sevgi, bilgi ve sayg� ile kullan�p koruyal�m. �mit ediyoruz ki geleneksel hale getirdi�imiz "Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do�a Y�r�y��� "ne kat�l�m her y�l biraz daha artacak. Bu y�l 11. sini d�zenledi�imiz y�r�y�� etkinli�imiz halk�m�z taraf�ndan benimsendi ve ilgi g�rd�. Ne mutlu bizlere ki �al��malar�m�z hedefine ula�t�. Ebediyete ak�p giden her sene Dat�a'y� sevenlerin bu y�r�y��� yapmalar�n� istiyor ve bekliyoruz. Bizler olsak da olmasak da. Bu y�r�y�� sadece spor ama�l� de�il, dostluklar�, arkada�l�klar� da g��lendirmesi a��s�ndan �nemli" �eklinde konu�tu.

11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do�a Y�r�y��� ( 2 May�s 2010 ) DA�EV Ba�kan� Melda Omay �zdamar da, "Dat�a de�i�ik turizm imkânlar�na sahip bir yer. Do�a y�r�y��leri, uygun bisiklet parkurlar�, r�zgâr s�rf� gibi sportif faaliyetlerin merkezi olabilecek bir yer. Bu etkinliklerin amac� da Dat�a'n�n bu �zelliklerini tan�tmak... Turizmi 12 aya yaymay� hedefliyorsak bu etkinliklere daha fazla �nem vermemiz gerekir. Deniz ve g�ne� i�in gelen tatilcilerin sezonu 2 ayd�r ama do�aseverler, do�a sporcular� y�l�n 12 ay� aktiftir. Da�ev olarak halk�m�z�n bu olanaklardan faydalanmas� i�in �aba g�steriyoruz. Amac�m�z 'Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do�a Y�r�y���'n� her y�l daha fazla kat�l�mla d�zenlemek. Bu y�l ilk kez Dat�a d���ndan do�a y�r�y����leri getirdik. Gelecek y�l amac�m�z yurtd���ndan do�a y�r�y����leri getirmek. Dat�a Kaymakaml���, Dat�a Belediyesi ve K�zlan halk�na bu organizasyonumuza verdikleri destek i�in te�ekk�r ederiz. Tabii her sene ayn� heyecanla bu y�r�y��e kat�lan Dat�a halk�na da DA�EV ad�na te�ekk�r ediyoruz" ifadelerini kulland�.


Resimleri b�y�k g�rmek i�in l�tfen reimin �zerine t�klay�n�z...
11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do�a Y�r�y��� ( 2 May�s 2010 )
Tarihinde Yap�ld�!  Resmi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z...
 11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do�a Y�r�y��� ( 2 May�s 2010 )
Tarihinde Yap�ld�!  Resmi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z...
11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do�a Y�r�y��� ( 2 May�s 2010 )
Tarihinde Yap�ld�!  Resmi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z...
 11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do�a Y�r�y��� ( 2 May�s 2010 )
Tarihinde Yap�ld�!  Resmi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z...
11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do�a Y�r�y��� ( 2 May�s 2010 )
Tarihinde Yap�ld�!  Resmi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z...
 11. Geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Do�a Y�r�y��� ( 2 May�s 2010 )
Tarihinde Yap�ld�!   Resmi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z...
Okmeydan� Cem Evi ve Erikli Baba Derne�i 8 Mart D�nya Kad�nlar g�n� Paneli d�zenlediler!   Resmi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z...
Okmeydan� Cem Evi ve Erikli Baba Derne�i 8 Mart D�nya Kad�nlar g�n� Paneli d�zenlediler!   Resmi b�y�k g�rmek i�in l�tfen t�klay�n�z...