Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Vakıf Resmi Senedi

 
Bu forum kilitlendi: mesaj gönderemez, cevap yazamaz ya da başlıkları değiştiremezsiniz   Bu başlık kilitlendi: mesajları değiştiremez ya da cevap yazamazsınız     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Vak?f Resmi Senedi
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Datça Hacibektas
Site Admin


Kayıt: 03 Ksm 2007
Mesajlar: 213

MesajTarih: Cmt Ekm 24, 2009 10:30 am    Mesaj konusu: Vak?f Resmi Senedi Alıntıyla Cevap Gönder

MERHABA CANLAR

Vakf?m?zda Alevi - Bekta?i gelene?inin insan sevgisini, ?a??m?z insan?n gereksinimi olan dostlu?u, kar??l?kl? g?veni ve insan ili?kilerini d?zenleyen en ?nemli gereksinimi olan dostlu?u, kar??l?kl? g?veni ve insan ili?kilerini d?zenleyen demokratl???, e?itli?i, laikli?i bulacaks?n?z.
Vakf?m?zda mezhep?ilik yap?lmayaca?? gibi, dil, din, ?rk ve inan? ayr?l??? da g?zetilmeyecektir. Bizi bu ?at? alt?nda bir araya getiren ilke, insana olan sayg? ve sevgidir. ?nsan ?u ya da bu kal?ba uydu?u i?in de?il, salt insan oldu?u i?in seviyoruz. Ancak, Atat?rk’e ve laik Cumhuriyet ilkelerine ba?l?l?ktan asla ?d?n vermeyece?imizi ve ilkelere sahip ??kan herkesin dostumuz oldu?unu ?zellikle vurgulamak isteriz.

?unun da alt?n? ?izeriz ki;
T?rkiye Cumhuriyeti Devleti ile Alevi - Bekta?i k?lt?r?n? sonsuza dek ya?atmak i?in elimizden gelen t?m ?abay? g?stermeye kararl?y?z.
Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?n?n ama?lar?, insan hak ve ?zg?rl?klerine sayg?l?, laik ve demokratik ilkeler ?zerine in?a edilmi?tir.

Ger?ek yol g?stericinin bilim oldu?una inan?yoruz.

Ge?mi?le ilgili olarak kimseye k?sk?nl???m?z, k?rg?nl???m?z ve d??manl???m?z yoktur. G?n?m?z? dostluk i?erisinde ya?amak, ya?am bi?imimizle gelece?e ?rnek olmak istiyoruz. ‚at?m?z alt?nda yobazl??a ve zorbal??a da yer yoktur.

Kimsenin alternatifi de?iliz. Biz, Alevi - Bekta?i’siyiz. Bizi tan?madan h?k?m vermeyiniz, tan?mak i?in bize sorunuz. A??klama yapmaktan mutluluk duyar?z.

Bilerek veya bilmeyerek Alevi -Bekta?ili?i ge?mi?e g?menler; g?n?m?zdeki etkinli?imizi g?z ard? edenler; g?n?m?z ve gelecekteki laik T?rkiye Cumhuriyeti ile Atat?rk??l???n g?vencesi oldu?umuzun bilincine varamayan bizden de?ildir.

L?tfen, bu kitap??kta bulaca??n?z Vak?f senedimizi dikkatlice okuyunuz; ilkelerimizi benimsiyorsan?z bize geliniz kucakla?al?m, g??lenelim ve k?lt?r zenginliklerimizi koruyup ?o?alal?m.

Sizin i?in kap?m?z sonuna dek a??k; korkmadan, ?ekinmeden girin i?eri.

Ho? Geldiniz.

TEMEL ?LKELER?M?Z

1 - Yolumuz; ‘Bizim ‚in’de de olsa ara, bul’, ‘Bana bir harf ??retenin k?lesi olurum’ diyen Hz. Ali’yle ‘Bilim ile gidilmeyen yolun sonu karanl?kt?r’ diyen Hac? Bekta? Veli ve : ‘Hayatta en hakiki m?r?it ilimdir’, diyen Atat?rk’?n yoludur.

2 - Biz, Alevili?i, demokrat, laik ve ?a?da? bir d?nya g?r???; bir yol; bir ya?am bi?imi (k?lt?r) olarak alg?lar?z. Her insan? oldu?u gibi sayar, sever ve ‘Kamil insan’a niyaz ederiz. Eline, diline, beline sahip olmayan’a ?zen g?stermeyiz.

3 - Payla??mc?l???n temeli ‘Biz’ demesini bilmektir. ‘Ben - Sen yokuz, Biz var?z’ diye d???n?r?z. Bizim varl?k nedenimiz ‘benim ile senin’ geli?memiz i?indir. Bu geli?me eylemi maddi - manevi t?m unsurlar? i?erir.

4 - Zorlaman?n her t?r?ne kar??y?z. Zorlama ile yapt?r?m? temel ahlaks?zl?k sayar?z.

5 - Bulmak, utand?r?p almak da ?almak kadar k?t?d?r. Kabul etmeyiz.

6 - Kimseyi; din, dil ve ?rk?yla de?erlendirmeyiz, her insan?n d???nce ve inan? ?zg?rl???ne sayg? duyar?z. Devletin de inan?lar ?st? kalmas?n? isteriz. Bu, bizim ge?mi?ten gelen laiklik anlay???m?z?n ?z?d?r. O nedenle din i?lerinin devlet i?lerinden ayr? tutulmas?n? savunuruz.


7 - Toplumun d???nce ?zg?rl??? ile geli?ece?ine inan?r; insanlar?n d???nceleri nedeniyle (k?nama dahil) cezaland?r?lmas?n? istemeyiz.

8 - ?nsan ili?kilerinde demokratl???n en do?ru ve en sa?l?kl? y?ntem oldu?una inan?r, zorbal???n d???nda ?o?u ?eyi hakl? bir nedenle ho?g?r?yle ba???layabiliriz.

9 - Birle?mi? Milletler’in kabul etti?i ‘?nsan Haklar? Evrensel Beyannamesi’ni oldu?u gibi benimser, daha da geli?mesini isteriz.’

10 - ‘D?n’ ? ‘bug?n’ i?in ??renir, ‘yar?n’? bug?n i?in planlar?z. ‘Bug?n’? ise insanca ya?anabilir hale getirmek i?in ?al???r?z. Halk’a hizmeti, ‘HAK’a hizmet sayar?z.

11 - De?i?imin s?rekli?ine inan?r, geli?menin ?z?nde ‘DE????M’ oldu?unu biliriz.

12 - ?nanc?m?z odur ki:
‘Hareket nardad?r, sacda de?ildir.
Keramet ba?tad?r, ta?da de?ildir.
Her ne arar isen, kendinde ara,
Kud?s’te, Mekke’de, Hac’da de?ildir.

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?
Genel Merkezi
T.C.
ANKARA
4. Asliye Hukuk Mahkemesi
Esas No : 1994/232
Karar No : 1994/234
Hakim : R. Mazhar ?ni? 14755
Katip : Serpil Y?ld?z


Davac? : HACI BEKTA? VEL? ANADOLU K?LT?R VAKFI Kurucusu
(Tescil ?steyen) ANKARA HACI BEKTA? K?LT?R?N? TANITMA DERNE??, ad?na Ba?kan Ahmet ?ahin, Genel Sekreter Avukat Hasan D?lgero?lu - ?ye : Ali Do?an, Dikmen Caddesi, ?timat Pasaj? No : 224 - P.6, Posta Kodu 0641032 - Ankara


Daval? : Has?ms?z
Dava : Vakf?n Tescili
Dava Tarihi : 11.3.1994
Karar Tarihi : 1.4.1994

Davac? dernek taraf?ndan a??lan HACI BEKTA? ANADOLU K?LT?R VAKFININ TESC?L? konulu davan?n yap?lan a??k yarg?lamas? sonunda:

Gere?i D???n?ld?

Davac? dernek 11.3.1994 tarihli dava dilek?esinde,

(Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? ad? alt?nda bir Vak?f kurdu?unu, Vak?f Senedinin Ankara 32.nci 11.3.1994 tarih ve 07861 yevmiye ile tensip edildi?ini, s?z konusu senet ve Vakf?n Merkezi, Amac?, Kurucular Kurulu, Ge?ici Y?netim Kurulu, Vakf?n Gelirleri, Mal Varl???n? ?daresi, ve Vakfa Tahsis edilen ta??nmazlar? ada ve parseli,
tapudaki de?eri tek tek belgelenmi?, ayr?ca dava dilek?esinde, Vakf?n Gayesi ?zetle, Anadolu as?rlardan bug?ne dek ?e?itli medeniyetlerin kurulup ye?erdi?i ve ya?ad??? bir mekan olarak medeniyetlerin k?lt?r izlerini g?n?m?ze ta??yan, do?u ve bat?y? birle?tiren ?ok ?nemli bir yar?m adad?r. Vakf?n Amac? :

a) ??te, bu k?lt?r mozayi?i i?erisinde yer alan b?y?k T?rk d???n?r? ve bilim adam? HACI BEKTA? VEL?’nin felsefesini, ya?am?n?,

b) Ya?am anlay???n? ve de?er yarg?lar?n?

c) K?lt?r?n?, birikimini d???nce ve t?relerini yurt ?ap?nda ve genelinde yararl? sonu?lar do?urmak ?zere tan?tmak doldu?unu, ayr?ca b?y?k T?rk ulusunun B?RL?K VE D?RL???NE, Vatan?n ve milletin b?l?nmez b?t?nl???ne, Devlet ve Milletin bar?? ve huzur i?inde ya?ama ?zlemine, ulu ?nder Mustafa Kemal Atat?rk’?n kurdu?u Laik Cumhuriyetin ilelebet ya?amas?na katk?da bulunmak. ?eklinde ?zetlemi?tir.

Verilen karar taraflarca 1.4.1995 tarihine tebli? edilmi? olup taraflar?n karar? temin etmiyeceklerini bildirmelerinden sonra b?l?m 6.4.1994 tarihinde kesinle?mi?tir.

24 Nisan 1994 g?n ve 21914 Say?l? resmi Gazete‘de yay?mlanarak y?r?rl??e girmi?tir.T.C
ANKARA
14. Asliye Hukuk Mahkemesi
Esas No : 1996/632 Esas No : 1999/42
Karar No : 1997/195 Karar No : 1999/97
Hakim : Nuri Karababa Hakim : ?erife ?zt?rk - 20607
Katip : Asiye Anar Katip : Halide Canatar


HACI BEKTA? VEL? ANADOLU K?LT?R? VAKFI
RESM? SENED?

B?L?M : I


VAKFIN ADI VE KURUCUSU MERKEZ?, AMACI, FAAL?YET
ALANLARI VE HUKUK? DURUMU.

VAKFIN ADI VE KURUCUSU :

MADDE 1 : Vak?f Ad? ‘HACI BEKTA? VEL? ANADOLU K?LT?R VAKFI’d?r. Bu senetteki Vak?f s?zc??? bu ad? ifade eder. Kurcusu : Ankara Hac? Bekta? Veli K?lt?r?n? Tan?tma Derne?idir.

MADDE 2 : Vakf?n genel merkezi Ankara’dad?r. Vakf? mer’i mevzuata uygun olarak yurtta ?ubeler a?ar.

?ubelerin kurulu?, ?al??ma, y?netim, denetim esas ve usulleri hakk?nda bu senette yer alan hususlar?n uygulanmas? esaslar?, Vak?f senedi ve mer’i mevzuata uygun olarak ??kar?lacak y?netmelikle belirtilir. Vakf?n a??k adresi Dikmen Caddesi No : 24 Dikmen/Ankara.

VAKFIN AMACI

MADDE 3 : Anadolu, as?rlardan bu g?ne ?e?itli medeniyetlerin kurulup ye?erdi?i ve ya?ad??? bir mekan olarak bu medeniyetlerin k?lt?r izlerini g?n?m?ze ta??yan do?u ve bat?y? birle?tiren ?ok ?nemli bir yar?m adad?r. Vakf?n amac? bu k?lt?r mozayi?ini ve onun en ?nemli sentezini yapan b?y?k T?rk d???n?r ve bilim adam? HACI BEKTA? VEL?’nin ??retilerini ulus ve uluslar aras? alanda bir b?t?nl?k i?inde ele alarak, ara?t?rmak belgelemek ve yararl? sonu?lar elde etmek ?zere tan?mlamak geli?tirmek, ya?atmak ve gelece?e aktarmakt?r.

VAKFIN FAAL?YETLER?, ?ALI?MA VE H?ZMET KONULARI VE B???MLER?

MADDE 4 :
Vakfa gelir sa?lamak amac? ile y?ll?k br?t gelirlerin % 20 lik k?s?m?ndan ayr?lan miktarlar, ?artl? ba???lar ve vak?f malvarl??? i?inde bulunan de?erlerle;

a - Her t?rl? dinlenme, sosyal sportif ve turistik tesisler a?ar. Ticari, s?nai, zirai alanlarda ve hizmet alanlar?nda faaliyet g?sterecek ?irketler ve ekonomik i?letmeler kurar, i?letir ve i?lettirir.

b - ilgili mevzuat esaslar?na g?re her t?rl? ?irketlerin ve kamu ortakl?klar?n?n hisse senetlerini, ortakl?k paylar?n? al?p satar ve i?tirak eder.

c - ?thalat ve ihracat yapar, hava yollar?, gemi ve otob?s i?letmeleri kurup i?letir. Turizm ama?l? otel ve moteller i?letir, yat??l?k, bal?k??l?k gibi denizcilik sekt?r?nde faaliyet g?sterecek i?letmeler kurar.

d - Menkul ve gayrimenkuller al?p satar, devir ve fera? verir, kiralar, kiraya verir, yasalar ?er?evesinde ba??? ve ipotek i?lemleri yapar.

e - Her t?rl? reklam faaliyetlerinde bulunur.

f - Sergiler a?ar, ?enlikler, balolar, geceler gibi sosyal etkinliklerde bulunur. B?t?n etkinliklere kat?l?r ve katk?da bulunur.

g - Her t?rl?, bilimsel k?lt?rel, sanatsal ve e?itsel yay?nlar yapar. Kitap, dergi, gazete ve bro??rler ??kar?r. Televizyon ve radyo istasyonlar kurup i?letir.

h - Semah g?sterileri ve k?lt?r evleri ve k?lt?r merkezleri yapar ve yapt?r?r.

i - Ama?lar? ile ilgili kanuni izinler dahilinde kutsal de?erlerin, tarihi miraslar?n abide ve an?tlar?n korunmas? ve restorasyonu i?in faaliyet g?sterir. Bu konuda t?m kamu ve ?zel kurulu?larla yard?mla?ma ve i?birli?i yapar.

? - Ge?mi? ve g?n?m?zde ama?la belirtilen Hac? Bekta? Veli ile ilgili konularda hizmet etmi?, ili?kileri do?mu? belli bir y?re ya da daha geni? ?evrede kabul g?rm?? bilim adamlar?, ozan, yazar ve halk adamlar?na maddi ve manevi yard?mlarda bulunur. Bunlara ili?kin olarak yard?m kampanyalar? a?ar. ?l?m, evlenme ve benzeri hallerde sosyal yard?mlarda bulunur. Ayr?ca vefat edenlerin do?um ve ?l?m y?l d?n?mleri ile ilgili anma g?nleri d?zenler, d?zenlenen g?nlere ve t?renlere kat?l?r.

j - Hac? Bekta? Veli ile ilgili m?zik, plastik sanatlar?, yazma ve nadir eserleri a???a ??kar?r. G?r?nt?l? ve sesli eserleri derler ve bu konularda envanter ?al??malar? yapar.

k - Ya?l? ve muhta?lar i?in huzur evleri a?ar ve sa?l?k hizmetleri verir.

l - Yurt, pansiyon ve kre?ler a?ar, sa?l?k tesisleri, poliklinikler ve hastaneler kurup i?letir.

m - Afetlerde ve dar g?nlerde ay?r?m g?zetmeksizin t?m insanlara olanaklar? ?l??s?nde yard?m eder ve kampanyalar a?ar.

n - Tabiat ve ?evre bozulmas?n? ?nlemek i?in gerekli ?al??malar yapar.

?nsanlar aras?nda sevgi, bar?? ve karde?lik sa?lamak, Hac? Bekta? Veli sevgisini yaymak ve ya?atmak i?in yurt i?i ve yurt d???nda ayn? ama?l? vak?f, dernek t?m kamu kurum ve kurulu?lar?, y?ksek okullar, ?niversiteler ve Bakanl?klar Mer’i mevzuat?n izin verdi?i ?l??de ve yasaklamad??? konularda her t?rl? i?birli?i ve koordinelerde bulunur, bunlar?n faaliyetlerine i?tirak eder, yard?m al?r, yard?m eder ve m??terek ?al??malar yapar. Bunun i?in gerekli y?netmelikler d?zenler.

?yelerin ve yoksul halk?n cenaze ve defin i?lerinde, do?um, ?l?m, hastal?k durumlar?da, s?nnet ve d???nlerinde imkanlar ?l??s?nde yard?mc? olur.

Arsas? ?zerinde Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Merkezi in?a eder, i?letir ve gerekli di?er in?aatlar? yapar.

Ama? faaliyet ?al??ma ve hizmet konular? ve bi?imlerini ger?ekle?tirmek i?in gerekli di?er ?al??malar? yapar.

VAKFIN HUKUK? DURUMU :
MADDE 5 : Vakf?n amac?na ula?mak i?in yasal s?n?rlamalar d???nda tutar ve de?eri k?s?tlanmam?? ta??n?r ve ta??nmaz mallar? ba???, vasiyet, sat?n alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; vak?flara ili?kin h?k?mler uyar?nca sahip olduklar?n? satmaya, devir ve fera?, etmeye gelirlerini almaya ve harcamaya; Vakf?n mal varl???na giren bir ya da birden ?ok ta??nmaz mal ya da gelirlerini bir ya da bir ?ok kez yat?r?mda kullanmaya; Vak?f ama?lar?na ayk?r? olmamak ve ama?lar?na bir k?sm?yla ya da t?m?yle ?zg?lenmek ko?ulu ile olacak ba??? ve vasiyet, sat?n alma ve di?er yollarla maletti?i ta??n?r ve ta??nmaz mallar? ve paralar? y?netim ve tasarufa, harcamaya, Vak?f gelirlerini art?rmak i?in pay senetleri, tahvil ve finansman bonosu, mevduat sertifikas?, hazine bonosu, yat?r?m fonlar? ve di?er menkul de?erleri almaya ve Vakf?n amac? gerekti?inde bunlar? de?erlendirip satmaya, Vak?f ama?lar?na benzer, ?al??malarda bulunulan yurt i?i ve yurt d??? Vakf?larla i?birli?i yapmaya yerli ve yabanc? vak?flardan yard?m almaya, bu yard?m? sa?lamak i?in anla?malar yapmaya, ama?lar?na harcayaca?? gelirlerini art?rmak i?in para ya da mal varl???na giren de?erlerle ?irketlere kat?lmaya, ?irketler kurmaya, gerekli ?r?nleri imal, ithal ve ihra? etmeye, temett? ya da kar paylar?n? benzer bi?imde de?erlendirme?e; Vakf?n ama?lar?na uygun olarak y?r?t?len ve y?r?t?lecek projelerden ve her t?rl? ?al??malardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir getirecek ve ola?an i?letme ilkelerine g?re ?al??acak iktisadi i?letmeler kurmaya, bunlar? do?rudan ya da denetimi alt?nda bir ki?i arac?l??? ile i?lettirmeye; ta??nmaz mallar?n irtifak, intifa, s?kne ?st rehin ipotek gibi m?lkiyetin gayri ayn? haklar?n? kabule bu haklar? kullanmaya olan ya da olacak gelirleri ile yapaca?? s?zle?meler i?in ge?erli banka kefaletlerini kabule, Vakf?n amac?n? ger?ekle?tirmek i?in ge?erli ?d?n? almaya, ta??n?r ve ta??nmaz mallar?n? rehin g?stermeye, Vak?f ama?lar?ndan birinin ya da t?m?n?n ger?ekle?tirilmesi i?in yararl? ve gerekli g?r?lecek giri?im, tasarruf, mal edinme ve s?zle?meleri yapmaya; ipotekleri yapmaya ve fek etme?e (ipotekleri kald?rma?a) ama? ve hizmet konular?nda yararl? olabilecek sand?klar? kurmaya, ger?ek ve t?zel ki?ilerle ortakl?klarda bulunmaya, T?rk medeni Kanununun 46. maddesinde belirtildi?i ?zere, izinli ve yetkilidir. Vak?f 903 Say?l? Kanunun h?k?mleri ?er?evesinde kurulmu? ?zel ve t?zel ki?ili?e haiz bir kurulu?tur.
B?L?M II

VAKFIN MAL VARLI?I, GEL?RLER?, G?DERLER?, BA?I?LAR,
MALLARIN ?DARES?, YEDEK AK?ES? VE HESAP D?NEM? :

VAKFIN MAL VARLI?I :

MADDE 6 :
Vakf?n mal varl??? Ankara Hac? Bekta? Veli K?lt?r?n? Tan?tma Derne?inin ?ankaya 5. B?lge ?. Mevl?t Meri? mahallesinde maliki oldu?u ?ankaya Kadastro M?d?rl???’n?n 25/10/1993 tarih ve 2389 say?l? tevhid folyesi gere?ince 4816 ada, 27 ve 28 nolu parsellerin tevhidi ile olu?an 29 nolu parsel ?zerindeki 1920 m2 arsad?r.

VAKFIN GEL?RLER?

MADDE 7 :
Vak?f her nevi, menkul ve gayri menkulleri, nakdi de?eri olan haklar? yerli ve yabanc? ?irketlerin hisse senetlerini alacak ifade eden her nevi senetleri, kuponlar?, ba??? ve vasiyet suretli ile temell?k edebilir. Vak?f her t?rl? mal ve haklar?, bir mal varl???n?n tamam? veya bir k?sm?n? ba???, vasiyet, ?l?me ba?l? tasarruflar? kabul ve iktisab edebilir, intifa, s?kna veya m?lkiyetten gayri, ayn? haklara sahip olabilir veya bu haklar? herhangi bir yolla edinebilir.
Ayr?ca :
a - Vak?f ?yelerinin ?deyecekleri giri? aidat? 10.000.000.TL ayl?k ise 250.000.TL’dir.

b - Vak?f mal varl???ndan ve vakf?n gelirlerini art?rmak amac? ile kuraca?? i?tirak edece?i, i?letme ve s?nai tesislerden sa?lanan gelirler.

c - Genel katma ve ?zerk b?t?eden vakfa yap?lan her t?rl? ba??? ve yard?mlar.

d - Vakfa yap?lacak ya da vak?fca edinilecek ta??n?r ya da ta??nmaz mallar ve bu mallar?n gelirleri ile sa?lanan ak?eli haklar,

e - Ger?ek ve t?zel ki?ilerden al?nacak vakf?n gayesine uygun her t?rl? yard?m ve ba???lar.

f - Vakf?n ?ube gelirlerinden aktar?lacak paylar.

h - Vak?fca yap?lan yay?nlar tertiplenen piyango, balo, e?lence, temsil, konser ve spor yar??ma ve konferans gibi faaliyetlerden sa?lanan gelirler.


VAKFA YAPILACAK BA?I?LARIN KABUL? :
MADDE 8 :
Yurt i?inden ve d???ndan do?rudan do?ruya veya vasiyet yolu ile ger?ek ve t?zel ki?iler taraf?ndan yap?lan menkul ve gayri menkuller ile her t?rl? k?ymet ve haklarla ilgili Vakf?n amac?na ayk?r? olmayan belli bir hizmetin g?r?lmesi i?in yap?lacak ?artl? veya ?arts?z her t?rl? ba???lar vak?f taraf?ndan kabul olunabilir.

VAKIF MALLARININ ?DARES? :
MADDE 9 :
Vakf?n sahip oldu?u ve olabilece?i bi?imle mal ve haklar vakf?n gayesinin tahakkuku i?in 903 Say?l? Kanun h?k?mleri ile vak?f senedine zikredilen h?k?mler dairesinde kullan?l?r ve idare edilir.

VAKFIN YEDEK AK?ES?
MADDE 10 :
Vakf?n y?ll?k b?r?t gelirlerinin % 20’lik k?sm?ndan ayr?lan yedek ak?elerin mal, senet veya nakit olarak de?erlendirilmesi m?mk?nd?r. Bu konudaki kararlar? Y?netim Kurulu al?r.

VAKIF GEL?RLER?N?N SARF ?EKL? :
MADDE 11 :
Vak?f y?netimince y?l i?inde elde edilen br?t gelirlerin % 20’si y?netim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vak?f malvarl???n? art?r?c? yat?r?mlara, kalan % 80’i ise e?itim, sa?l?k, k?lt?r, bilimsel ara?t?rma ve geli?tirme faaliyetlerinden olu?an vak?f ama?lar?na ayr?l?r ve harcan?r.

MAL? ??LERDE VAKFIN TEMS?L? :
MADDE 12 :
Vak?f mali i?lerde ?ift imza ile temsil edilir. imzaya yetkili olanlar? Y?netim Kurulu tesbit eder.

VAKIF ?KT?SAD? ??LETMELER? :
MADDE 13 :
Vakf?n ama? ve hizmet konular?n? ger?ekle?tirmek; uygulama, e?itim ve gelire y?nelik olmak ?zere Vak?f iktisadi i?letmeleri kurulabilir.

Vak?f Y?netim Kurulu taraf?ndan onaylanacak Vak?f iktisadi i?letmeler S?zle?mesinde Vakf?n ama? ve hizmet konular?, i?letmenin ?al??ma konular?, i?letmenin y?netim bi?imi ve temsil, i?letme y?netiminin sorumlulu?u ve ilkeleri, parasal i?lemler, vergi ba???l?kl??? konusu, i?letmenin denetimi gibi ili?kili h?k?mler yer al?r. Vak?f iktisadi i?letmeleri, Ticari Sicil Nizamnamesi h?k?mleri uyar?nca tescil edilirler ve tescil tarihinden ba?lamak ?zere y?r?rl??e girerler.B?L?M III
?YEL?K, ?YELER? HAK VE VEC?BLER?, ?YEL???N SONA ERMES?:

VAKIF ?YEL??? :

MADDE 14 :
Vakfa ?ye olabilmek i?in:
a - 18 ya??n? bitirmi?.

b - Bu vak?f senedinin tescilinden sonra vakfa ?ye olmak isteyenlerden, evvelce vakfa kaydedilmi? bulunan 2 ki?inin tasvibini ve tezyikesini bildiren bir dilek?e ile vak?f Y?netim Kurulu Ba?kanl???na m?racaatta bulunanlar Y?netim Kurulu karar? ile Vakfa ?ye kayd? olunabilirler.

c -Bu Vak?f senedinin tesciline kadar Ankara Hac? Bekta? Veli K?lt?r?n? Tan?tma Derne?i ?yesi bulunanlar ayn? zamanda bu Vakf?n tabii ve asli ?yesi olarak kabul edilirler.

6 - Vakfa yapt??? ba???lar ve ola?an?st? yararl? hizmetler sebebiyle y?netim kurulunca uygun g?r?lenlere fahri ?yelik payesi verilir. Fahri ?yeler genel kurul toplant?lar?na kat?labilirler fakat oy kullanma, se?me ve se?ilme haklar? yoktur. isterlerse aidat verebilirler.

VAKIF ?YELER?N?N HAK VE VEC?BELER? :

MADDE 15 :
Vakfa ?ye olacaklar Merkez Y?netim Kuruluna yaz?l? ba?vuruda bulunacaklar. Bu kurulca ?yeli?e kabul edilenler giri? aidatlar?n? ?dedikleri tarihten itibaren fiilen ve hukuken Vakf?n ?yesi olurlar. ?yeli?e kabul edilmeyenlerin m?teakip ilk Genel kurula itaraz haklar? vard?r. Bu kurulun kararlar? kesindir.

Vakf?n soysal, yard?m, k?lt?rel, e?itim faaliyetlerinden yararlanmada hi?bir ay?r?m yap?lmaks?z?n e?it davran?lacakt?r. Burs verilecek bursiyer say?s?n? ve istenilecek belgeleri y?netim kurulu tesbit edece?i burs y?netmeli?inde belirleyecek. Ancak istenilen belgeleri ve y?netmelik ?artlar?n? yerine getirmeyenlere burs verilmeyecektir.

Bu senet h?k?mleri veya ilgili mevzuat gere?ince Vak?f ?yesi olabilme ko?ulunu ge?ici olarak kaybeden ?yelerin bu ge?ici engelleri ortadan kalkt??? tarihten itibaren herhangi bir i?leme gerek kalmaks?z?n ?yelikleri devam eder. ?yelik hak ve menfaatleri herhangi bir s?rette ba?kas?na devir, temlik ve ba?kas? lehine takyit edilemez, bu husustaki her t?rl? akit ve taahh?tler ge?ersizdir.

Genel Kurula kat?lacak ?yelerin delege se?mek veya se?ilmek i?in en az 3 ay ?nceden Vakfa ?ye olmalar? ?artt?r. Kendilerini temsil edecek delegeler (1/20 oran?nda) Genel Kurul tarihinde en az bir ay ?nce se?erler veya se?ilirler. Bu delegeler Genel Merkez Genel Kuruluna kat?l?rlar.

VAKFIN ?YEL???N?N SONA ERMES? :
MADDE 16 : A?a??da belirtilen hallerde Vak?f ?yeli?i sona erer.

a -
istifa,

b - ?l?m,

c - Vakfa ?ye olma ?artlar?ndan herhangi birinin ta??mad???n?n bilahare anla??lmas? veya s?rekli olarak kaybetmesi,

d - S?rekli olarak 6 ay ?yelik aidat?n?n ?denmemesi,

e - Vak?f amac?na ayk?r? tutum ve davran??lar nedeniyle ?yelikten ??kar?lma cezas? al?nmas?.

Vak?f ?yeli?inin sona ermesine kadar ?yelerin aidat ‘vecibeleri’ de devam eder. Disiplin Kurulu Karar? ve Y?netim Kurulunun onay? ile Vak?f ?yeli?inden ??kar?lanlar?n tekrar Vakfa ?ye olabilmeleri m?mk?n de?ildir. Haklar?nda bu kurullar taraf?ndan verilmi? ??karma cezas? karar? olanlar m?teakip ilk Genel Kurula itiraz edebilir. Bu kurulun karar? kesindir.B?L?M IV


VAKFIN ORGANLARI, TOPLANTI USUL?, Y?NET?MLER?


G?REV VE YETK?LER? DENET?M :


VAKIF ORGANLARI :


MADDE 17 :
Vakf?n organlar? ?unlard?r.


a - Genel Kurul

b - Y?netim Kurulu

c - Disiplin Kurulu

d - Onur Kurulu

f - Denetim Kurulu

GENEL KURUL :


MADDE 18 :
Genel Kurul, Vakf?n en yetkili organ? olup en az iki y?lda bir defa olmak ?zere Ola?an Genel Kurul toplant?s? yapar. Gerekli g?r?len hallerde y?netim kurulu karar?, denetim kurulunun yaz?l? istemi veya delegelerin 2/3’n?n yaz?l? talebi; vak?f ?yelerinin1/10’nun yaz?l? iste?ine istinaden, y?netim kurulunun daveti ile 1 ay i?inde Genel Kurulu Ola?an?st? toplant?ya ?a?r?l?r.

Genel Kurul delegelerin en az yar?dan bir fazlas?n?n kat?lmas? ile toplan?r. Bu say? sa?lanmam?? ise en az bir hafta i?inde yap?lacak ikinci toplant?da bu ?o?unluk aranmaz. Bu husus ve ikinci toplant? tarihi birinci toplant?ya ait ilan ve ?yeleri g?nderilecek yaz?da belirtilir.

Genel Kurul, g?rev ba??nda bulunan Merkez Y?netim Kurulu ?yeleri, Denetim Kurulu ?yeleri, Disiplin Kurulu ?yelerinin, as?llar? ile Kurucular Kurulu ?yeleri, ?ube Ba?kanlar? ve Genel Merkeze kay?tl? ?yelerin se?tikleri (1/20 oran?nda) delegeler ile ?ube ?yelerinin kendi aralar?nda se?tikleri (1/20 oran?nda) delegelerden te?ekk?l eder.

Bunlar Genel Kurulda oy hakk?na sahiptirler. Bunlar?n d???ndaki ?yeler ile davet edilen ki?iler, fahri ?yeler Genel Kurula kat?labilirler. Ancak bunlar?n oy haklar? yoktur.
Genel Kurul toplant?lar?n?n g?ndemi, tarihi yeri ve saati toplant? tarihinden en az 15 g?n ?nce g?nl?k bir gazetede ilan edilir.

Genel Kurulda ancak g?ndemdeki maddeler g?r???l?r. Ve kararlar ekseriyetle al?n?r. Ancak, toplant?da haz?r bulunan delegelerin en az 1/20’in g?r???lmesini istedi?i maddelerinde g?ndeme al?nmas? zorunludur.

Vak?f senedinin de?i?tirilmesi, Vakf?n feshi ve s?resi dolmayan Y?netim Kurulu ?yelerinin yenilenmesi hakk?nda kararlar i?in Genel Kurul Delegelerinin 3/5’nin bulunaca?? toplant?da bu delegelerin 2/3 delegenin karar vermi? olmas? ?artt?r.

Genel Kurulda her delegenin 1 oy hakk? olup, bizzat kendisi kullan?r. Bir delege di?erinin yerine oy kullanamaz. Delegenin se?imi her ola?an Genel Kurul d?nemi vakf?n Kas?m ay?nda yap?lacak ‘Genel Kurul Delegesi’ olarak se?ilir. Se?ilen delege bir d?nem i?in oy kullanmak zorundad?r.

GENEL KURULUN G?REV VE YETK?LER? :

MADDE 19 :
Genel Kurulun g?rev ve yetkileri ?unlard?r:

a - Vakf?n hesap vaziyetini, Y?netim, Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlar?n? inceleyerek karara ba?lamak.

b - Vak?f senedi h?k?mlerinin yerine getirilmesini korumak.

c - Vak?f senedinin 7/a maddesi gere?ince ?ye aidat?n? zaman?n ko?ullar?na, g?re de?i?tirmek ve yeniden belirlemek.

d - Vak?f senedinin de?i?tirilmesine vakf?n feshi ve tasfiyesine karar vermek,

e - Vak?f organlar?ndan Y?netim kurul, Denetim Kurul Disiplin Kurulu ve Onur Kurulunu asil ve yedek ?yelerini se?mek,

f - Y?netim Kurulu taraf?ndan haz?rlanan bilan?o y?ll?k b?t?e ve ?al??ma programlar?n? tetkik, tadil ve tasdik etmek

g - Bu vak?f senedi h?k?mlerine g?re Y?netim Kurulunca haz?rlan?p y?netmelikleri gerekti?inde de?i?tirmek,

h - Y?netim kurulunun getirece?i di?er teklifleri inceleyip karara ba?lamak,

? - Yasalar?n ?ng?rd??? h?k?mler ile Vakf?n ama? ve hizmet konular? y?n?nden gereken kararlar? almak,

i - Denetim Kurulu ?al??ma raporlar?n? g?r??mek, bilan?o ve gelir - gider ?izelgelerini inceleyip onaylamak, Y?netim - Denetim ve Disiplin Kurullar?n?n faaliyetlerini ibra etmek,

j - Vakf?n t?z?k ve y?netmeliklerin onaylamak,

k - Vakf?n ve ?ubelerin ama?lara uygun ?al???p ?al??mad???n? kontrol eder.

l - Vak?f Y?netim Kurulu ?yelerini gizli oy ile se?erler.
m - 7 as?l ve 7 yedek olmak ?zere y?r?tme kurulu ?yelerini 1. genel kurul d?nemi s?resi i?in se?mek,

n - Vak?f Resmi senedinin de?i?tirilmesine ili?kin ?al??malar? g?r??mek ve onaylamak,

o - Vak?f karar organ? olarak mer’i mevzuat h?k?mlerine g?re gereken di?er konularda karar almak.Y?NET?M KURULU, G?REV VE YETK?LER? :


MADDE 20 :
Ankara Hac? Bekta? Veli K?lt?r?n? Tan?tma Derne?i Y?netim Kurulunca tespit edilen 20 ki?ilik kurucular kurulunca aralar?nda ge?ici Y?netim kurulu se?ilir. Bu ge?ici Y?netim Kurulu 7 ki?iden te?ekk?l eder. Bu kurul kendi aralar?nda g?rev taksimi yapar Y?netim Kurulu ?yeleri, Vakf?n Genel Kurul delegeleri aras?nda se?ilmi? kuruculardan olu?ur.

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Y?netim Kurulu ?yeleri, Genel Kurula kat?lan delegeler aras?ndan 7 asil 7 yedek olarak se?ilirler.

Y?netim Kurulu, Vakf?n ba?kan?n?n yaz?l? ?a?r?s? ve haz?rlad??? g?ndem do?rultusunda her ay toplan?r. Gere?inde ola?an?st? toplan?r.


Y?netim Kurulu toplant?lar? vak?f ba?kan?, ba?kan yard?mc?s? ve sekreterinden olu?an meclis divan?nca y?netilir.

Y?netim Kurulu toplant? yeter say?s? ?ye tamsay?s?n?n bir fazlas? ve karar yeter say?s? ise toplant?ya kat?lanlar?n yar?dan bir fazlas?d?r. ilk toplant?da yeter say? sa?lanamad??? takdirde ayn? g?n bir saat sonra ikinci toplant? yap?l?r ve kat?lan ?yelerle ?al??malara ba?lan?r. Y?netim kurulunda temsilci arac?l??? oy kullan?lmaz.


Y?netim kurulunda se?ilen ?yelerinin g?rev s?resi bir ola?an genel kurulu d?nemidir. Yeniden se?ilebilirler.

Y?netim Kurulu ilk toplant?s?nda bir ba?kan, bir ba?ka vekili bir sekreter ?ye ile bir muhasip ?ye se?er. Y?netim Kurulu en az 15 g?nde bir defa Vak?f idare merkezinde toplan?r. Gerekti?inde ba?kan?n ?a?r?s? ?zerinde toplanabilir. Ekseriyetle karar verilir, kararlar noterlik?e tasdikli arar defterine ge?irilir ve kararlar?n e?itli?i halinde, ba?kan?n oyu iki oy say?l?r. Karar toplant?da haz?r bulunanlar taraf?ndan imzalan?r. Y?netim kurulu Vakf?n icra organ olup g?rev yetkileri ?unlard?r.

a - T?m ?zel ve t?zel kurulu?lar nezdinde vakf? temsil etmek.

b - Vakf?n amac?n?n tahakkuku i?in her t?rl? kararlar? almak ve faaliyetleri ifa etmek.

c - Vak?f ?ubeleri a?mak, bunlar?n ?al??mas?n? denetlemek ?ubeler aras? koordinasyonu sa?lamak, gerekti?inde ?ubelerin ?al??ma esaslar?n?n belirtilen i? y?netmelikleri haz?rlamak, amaca uygun ?al??mayan ?ubeleri la?vetmek.

d - Vak?fla ilgili y?netmeliklerle, di?er yaz?l? talimatlar? ve bunlara ait de?i?iklikleri haz?rlay?p Genel kurulun onay?na sunmak.

e - Bilan?o, gelir - gider hesab?, b?t?e ve y?ll?k programlar? haz?rlay?p Genel Kurula sunmak.

f - Genel M?d?r ve kurulca di?er birimler personelini tayin etmek, bu personel ile di?er her t?rl? personelin g?rev ve yetki sorumluluklar?n? ve ?cretlerin tesbit etmek.

g - Gelir art?r?c? her t?rl? faaliyetlerde bulunmak.

h - Genel Kurulu toplant?ya ?a??rmak.

? - Meri mevzuat?n verdi?i her t?rl? yetkiler kullanmak.

VAKFIN BA?KANI, G?REV VE YETK?LER? :


MADDE 21 :
Vak?f Ba?kan?, Vakf?n temsilcisi olup Y?netim Kurulunca kendi ?yeleri aras?nda gizli oyla se?ilir.

Vak?f ba?kan?n?n herhangi bir nedenle g?revinden ayr?lmas? durumunda ‘Ba?kan Yard?mc?s?’ g?revini y?r?t?r ve en ge? 1 ay i?inde yap?lacak ilk Y?netim Kurulu toplant?s?nda yeni Vak?f ba?kan? se?ilir.


G?rev ve Yetkiler :

1 - Vakf? ve Y?netim kurulunu temsil etmek.

2 - Y?netim kurulu g?ndemini saptamak, ?yelerini toplant?ya ?a??rmak ?al??malar?n? y?netmek ve kararlar?n? uygulamak.

3 -Genel Kurul ile y?netim kuruluna ?al??malar ve geli?meler ile ilgili raporlar vermek.

4 - Vakf?n y?netim ve hizmet ?al??malar?n? y?nlendirmek, uygulamalar?na etkinlik kaz?nd?rmak.

5 - Vakf?n mal varl???n?, ama? ve hizmet konular?n?n sayg?nl???n? g?zetmek; harcama ve ?deneklerin yasalar ile Resmi senet h?k?mlerine uygunlu?unu denetlemek.

6 - Mevzuat h?k?mlerine g?re gereken di?er konularda g?rev yapmak ve yetkilerin kullanmak,

GENEL M?D?R VE YETK?LER? :

MADDE 22 :
Vak?f Genel M?d?r? ve M?d?rleri Y?netim Kurulunca kendi aralar?nda veya d??ar?dan se?ilip bir ola?an Genel Kurul d?nemi i?in g?revlendirilirler. Genel M?d?r ve M?d?rler Y?netim Kurulunca al?nan kararlar? uygular ve verilen g?revleri y?r?t?rler. Vak?f hizmetlerinin y?r?t?lmesinde g?revli personelin sevk ve idaresinden g?revli ve sorumludurlar. G?rev s?resi dolan Genel M?d?r ve M?d?rler yeni bir ?al??ma d?neminde yeniden g?revlendirilebilirler. Kendilerine hizmetleri kar??l???nda ?cret ?denebilir.


DENET?M KURULU :

MADDE 23 :
Genel Kurul, delegeler aras?nda iki y?l i?in 3 asil, 3 yedek ?yeden olu?an denetim kurulu se?er, denet?iler gerekti?inde Vakf?n defter, hesap ve yaz??malar?n tetkik eder.

?? bu Vak?f senedinde Genel Kurul Kararlar?na ve muhasebe esaslar?na ayk?r?l?k g?r?l?rse Denet?iler taraf?ndan keyfiyet Genel Kurula bir raporla sunulur. Gerekirse ?nemli bulduklar? konular? g?r??mek ?zere Genel Kurulu ola?an?st? toplant?ya ?a??r?rlar.

Denet?ilerin di?er g?rev ve yetkileri a?a??da g?sterilmi?tir. ?? ayl?k incelemeleri sonucu saptayacaklar? konu ve ?nerileri bir raporla Vak?f Genel Ba?kan?na bildirmek.
?al??ma d?nemi sonunda bilan?o ve gelir - gider ?izelgeleri ?zerinde yapacaklar? genel de?erlendirmeye ili?kin ?nerilerini bir raporla Genel Kurula sunmak.

D?S?PL?N KURULU :

MADDE 24 :
Disiplin Kurulu, Genel Kurulun kendi delegeleri aras?ndan se?tikleri 3 as?l ve 3 yedek ?ye ile olu?ur.

Disiplin kurulu kendi aras?nda bir ba?kan, bir raport?r se?er. Disiplin kurulu ?yelerinin g?rev s?resi 2 y?ld?r, disiplin kurul Vakf?n menfaat ve ama?lar?na ayk?r? fiil ve davran??lar nedeniyle y?netim kurulunca yaz?l? olarak yap?lacak ba?vuruya g?re ihtar veya ?yelikten ge?ici veya s?rekli uzakla?t?rma kararlar? verilebilir. Yaz?l? ihtar d???ndaki kararlar? Y?netim Kurulunun onay? ile kesinle?ir.

ONUR KURULU :
MADDE 25 :
Onur ?yeleri, T?rkiye ?ap?nda temay?z etmi? hizmet ve eserlere vermi? bilim adamlar?, idareciler, sanatkarlar, yazarlar Vakfa b?y?k ba???ta bulunanlar, sporcular ve ba?ar?l? i? adamlar? ile ?air ki?ilerden Y?netim Kurulu’nun teklifi ile Genel Kurulun tasvibi ile ‘onur kurulu ?yeli?i‘ne kabul edilirler. Y?netim Kurulu taraf?ndan tecr?be ve tavsiyelerinden yararlanmak ?zere, birlikte toplant?ya ?a?r?labilir.


B?L?M V :

VAFKIN SENED?N?N DE???T?R?LMES?, VAKFA YAPILACAK H?ZMETLER VAKIFLAR GENEL M?D?RL???N?N DENET?M? VE VAKFIN SONA ERMES? :

VAKFIN SENED?N?N DE???T?R?LMES? :

MADDE 37 :
Vakf?n senedinde yap?lacak de?i?iklikler Y?netim Kurulu oy birli?i ile teklifi ve Genel Kurulunun en az yar?s?ndan bir fazlas?n?n kabul oyu ve Vak?flar Genel M?d?rl???n?n onay? ile ger?ekle?tirilebilir.
Bu hususta 903 Say?l? Yasan?n 80/A maddesi h?k?mleri mahfuzdur.

VAKFA YAPILACAK H?ZMETLER?N KAR?ILI?I :

MADDE 38 :
Vak?f Y?netim Kurulu, Denetim Kurulu ?yelerinin hizmetleri prensip olarak fahridir. Ancak Genel Kurulu karar? ile Vak?f Ba?kan? ile Y?netim ve Denetim Kurulu Ba?kan ve ?yelerine belli bir ?cret verilebilir. Vak?f i?in seyahat eden ?ye ve personele verilecek harc?rah ve ?cret miktarlar? ile her t?rl? masraflar? her y?l Y?netim Kurulu karar? ile tesbit edilir.

VAKIF T?Z??? :

MADDE 39 :
Vak?f Y?netim Kurulunca bu Vak?f senedler ve mevzuat esaslar?na g?re haz?rlanan t?z?k Genel Kurulda ?ye say?s?n?n salt ?o?unlu?u ile kabul edilir. T?z?k ayn? us?le uygun olarak de?i?tirilebilir.

VAKFIN N?HAYETE ERMES? VE TASF?YES? :

MADDE 40 :
Vakf?n devam?nda yarar olmayaca?? anla??l?r ya da Vakf?n ama? ve hizmet konular?n?n ger?ekle?mesinin olanaks?z duruma geldi?i kan?s?na var?l?rsa Vak?f Genel Kurulu toplant?s?nda, Vakf?n da??t?lmas?na karar verilebilir.


Vak?f Y?netim Kurulu, Asliye Hukuk Mahkemesine ba?vurularak da??lman?n tescilini ister ve Vak?flar Genel M?d?rl???’n?n g?r?? de al?nmak suretiyle da??lma i?lemleri ba?lar. Da??lma i?lemleri Vak?f Y?netim Kurulu taraf?ndan yap?l?r.

Vakf?n da??t?l?p t?zel ki?ili?inin sona ermesinden sonra, da??lma Bilan?osu gere?ince ??kacak malvarl??? Hac? Bekta? ?l?esi belediyesine veya bu Vak?ftaki d???nce ve t?z??e sahip Hac? Bekta? Veli fikrine felsefesine hizmet eden kurulu?lara devredilir.

VAKIFLAR GENEL M?D?RL???N?N DENET?M? :

MADDE 41 :
Vak?f 13/07/1990 g?n ve 903 say?l? kanunu ile ilgili di?er mevzuat ?er?evesinde Vak?flar Genel M?d?rl???n?n ve ilgili resmi kurulu?lar?n denetimine tabidir.

Bu Vak?f senedinde a??k h?k?m bulunmayan hallerde ilgili mevzuat h?k?mleri uygulan?r.

H?K?M EKS?KL??? :

MADDE 42 :
Vak?f resmi senedinde h?k?m bulunmayan durumlarda T?rk Medeni Kanunu, 903 say?l? Kanun ve Vak?flar Hakk?ndaki T?z???n ili?kili h?k?mleri uygulan?r.


GE??C? MADDELER : 1 - Vak?f senedinin sonunda belirtilen ?ah?slardan te?ekk?l eden ge?ici Y?netim kurulu ?ah?slardan kurulu? ve te?kil formalitelerini takiben esas Y?netim kurulu faaliyete ge?inceye kadar bu heyete al?nan yetkilerle m?cehhez k?l?nm??t?r.


Ge?ici Y?netim Kurulunca se?ilen bir ?ye veya bu ?yenin tevkil edece?i bir ki?i Vak?f senedinin noter muamelesi i?in mahkeme nezdinde tescilini yapt?r?r.


GE??C? MADDE : 2 - Ge?ici Y?netim kurulu Vak?f senedinin tescilinin takip eden 6 ay i?inde Genel Kurulu toplant?ya ?a??r?r. Genel Kurulu bu Vak?f senedindeki esaslara g?re Y?netim Kurulunu, Denetim Kurulunu ve Disiplin Kurulunu se?er.

GE??C? MADDE : 3 - Ge?ici Y?netim Kurulu ?yeler oy birli?i ile noter, mahkeme sair serciler nezdindeki i?lemlerini yapmaya tescil ve sair i?lemlerini yapt?rmaya, Vak?f senedinde olabilecek her t?rl? tadilat ve tahsilatlar, i?in tadil ve d?zeltme s?zle?meleri yapmaya ve imzalamaya mahkeme nezdinde dava a?maya, Vak?flar Genel M?d?rl??? ve sair alakal? makamlarda vak?f tescil ve ilan ettirmeye ge?ici ba?kan vekili ve genel sekreter te?rik ve azle hususlar?nda tam yetkilidir.

GE??C? Y?NET?M KURUCULAR KURULU :

Ge?ici Y?netim Kurulu ?yeleri :
Ali DO?AN Genel Ba?kan, Madenci, M?teahhit
Sabri ??FT?? Genel Ba?kan Yard?mc?s?, M?teahhit
Ahmet ?AH?N Genel Sekreter Emekli ???i, Sendikac?
Seyfettin BALCI Genel Mali Sekreter M?teahhit
Hasan D?LGERO?LU ?ye Avukat
Kahraman AYTA?‚ ?ye Avukat
Yusuf ?ZDO?AN ?ye Emekli ???i


Ge?ici Denetim Kurulu ?yeleri
Binali ?ZDO?AN (R?za O?lu) ?? Adam? M?teahhit
Celal ?EL?K Emekli Yarbay
Kaz?m ?ZCAN Emekli, ?? Adam?


Kurucular Kurulu ?yeleri :
01 - Ahmet ?AH?N Emekli ???i Sendikas?
02 - Kaz?m ?ZCAN Emekli, ?? Adam?
03 - Hasan D?LGERO?LU Avukat
04 - H?d?r ERSOY M?teahhit
05 - Ali DO?AN Madenci M?teahhit ?? Adam?
06 - Sabri ??FTC? M?teahhit
07 - Ali G?ND?Z M?teahhit ?? Adam?
08 - Kahraman AYTA?‚ Avukat
09 - Yusuf ?ZDO?AN Emekli ???i
10 - Kanber S?NMEZ ?? Adam?
11 - Binali ?ZDO?AN (R?za O?lu) ?? Adam? M?teahhit
12 - Binali ?ZDO?AN (Hasan O?lu) M?teahhit
13 - Gazi ?AKIR Sanayici
14 - Aysema DER?N Ev Han?m?
15 - Ali Haydar SIR M?teahhit
16 - Feramuz DEM?REL Esnaf, ?? Adam?
17 - Hasan G?L ???i
18 - Seyfettin BALCI M?teahhit
19 - Celal ?EL?K Emekli Yarbay
20 - Muharrem YAZICIO?LU Ozan
21 - Mahsuni ?ER?F Ozan
22 - Bekir KAMI? M?teahhit ?? Adam?
23 - Mustafa KAMI? M?teahhit ?? Adam?
24 - Metin G?LE?‚ M?teahhit ?? Adam?
25 - M?cahit ?ZDAMAR Esnaf
26 - Kas?m ?ZKAN Esnaf, Ticaret
27 - S?leyman ASLAN M?teahhit


GE??C? MADDE : 4 - ?? bu senette bulunmayan hususlarda ve konularda genel h?k?mler uygulan?r.

Y?NETMEL?KLER :

MADDE 43 :
Vak?f Resmi Senedinin uygulanmas? a?a??da g?sterilen y?netmelikler ve daha sonra d?zenlenmesi gerekecek y?netmelikler uyar?nca yap?l?r.
Vak?f Genel B?t?e ve Mali ??ler Y?netmeli?i
Vak?f Personel ?zl?k Haklar? Y?netmeli?i
Vak?f Y?ll?k Ba??? Kampanyas? Y?netmeli?i
Vak?f ?ye ve Kat?l?mc? Hizmet Kurulu?lar? Y?netmeli?i
Vak?f Sosyal Planlama Y?netmeli?i

Y?R?RL?K
MADDE 44 :
Vak?f Resim senedi, Yetkili asliye Hukuk Mahkemesi’nin tescili ili?kin karar? ile y?r?rl??e girer.


ANKARA
HACI BEKTA? VEL? ANADOLU K?LT?R VAKFI
?UBE Y?NETMEL???


MADDE 1 :
Vakf?m?za ba?l? ?ubelerimizde uygulanacak y?netmelik, Resmi senedin 2. Maddesinde yaz?l? oldu?u gibi, yurtta ?ube a?ar espirisine uyarak meri mevzuata ve Vak?flar Genel M?d?rl???nce istenecek belgeleri sunmak kay?t ve ?art? ile ?ube kurulmas? konusu Genel Merkez y?netim kurulunca yap?lan tetkik ve inceleme sonucunda ?ube kurulu?una karar verilir.

MADDE 2 : ?ube kurmak isteyenler i?in Vak?flar Genel M?d?rl???nden ve Genel Merkezimizce gerekli izin al?narak ?ube kurulu?lar?na ba?lan?r.

?ube Kuracaklardan istenen belgeler :
1 - Her kurucu ?ye i?in 1 adet ikametgah ilmuhaberi,
2 - Her kurucu ?ye i?in 1 adet n?fus c?zdan? ?rne?i,
3 - Her kurucu ?ye i?in 1 adet savc?l?k belgesi,
4 - Her kurucu ?ye i?in 1 adet vesikal?k foto?raf

MADDE 3 : A??lacak ?ube bulundu?u il, il?e belde veya k?y ismini tabelas?nda ve m?hr?nde bulundurma hakk?na sahiptir. (?rn : Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? ?stanbul, Kemaliye, Ortak?y ?ubesi gibi)


MADDE 4 : Ba?l? birimler Vak?f Genel Merkezi ile do?rudan. Vak?flar Genel M?d?rl??? ile Genel Merkez arac?l??? ile, Vak?flar B?lge M?d?rl?kleri ile do?rudan yaz??ma yapabilirler.


MADDE 5 : Kurulu ?ube Birimleri bulunduklar? yerde Vakf? temsil edenler.
Vak?f senedinde yaz?l? amac? ger?ekle?tirmek ?zere mevcut, Vak?f senedi ve bu y?netmelikle tesbit edilen esaslar ?er?evesinde faaliyette bulunurlar.

a) ?ubelerin Vak?f d???nda bir t?zel ki?ili?i yoktur.

b) Faaliyetlerini Genel Merkez ad?na y?r?t?rler.

c) B?t?n mal varl?klar? Genel Merkeze aittir, kullan?m? ise ?ubelere aittir.

d) Birimler kendi ba?lar?na Genel merkezin onay? olmadan ba??? ve sat?n alma yolu ile mal edinemezler.

e) Genel Merkezden yetki almadan tasarrufta bulunamazlar, birimlerin Vak?f Gayrimenkulleri ?zerindeki tasarruflar? Genel Merkezden alacaklar? izin ve yetki ile s?n?rlan?r.


MADDE 6 : ?UBELER?N YETK?LER?

a) ?ube Kurulu, Genel Kurullarda 2/3 ?o?unluk ile se?ilme hakk?na sahiptirler. (?rn.: 4 kurucu ?ye 3 kay?tl? ?yelerden y?netim te?ekk?l eder.)

b) Kendi bulunduklar? yerlerde Vak?f senedinde ve y?netmeli?e uygun her t?rl? birim faaliyetleri d?zenlerler karar verir ve y?r?t?rler.

c) ?ubeler kendi gelirlerini a?acaklar? devlet bankalar?ndan birinde hesap a?abilirler. ?lgili bankaya imza s?rk?s?n? vermek kayd? ile para ?ekme hakk?na sahip ?? imza sahibinden en az iki imza sahibinin bulunmas? para ?ekmek i?in yeterlidir.

d) ?ube kendi hesaplar?nda bulunan paralar?n Vak?f Genel Merkezince verilen yetki s?n?r? i?inde kullanmak kayd? ile Vak?f senedi ve bu y?netmelik esaslar?na uygun ?ekilde harcamalar (?artl? ba???lar ?neriler ?artlara uygun olarak harcan?r.)

e) Vak?f ?ubesi emlak almak ?zere ?zerinde Genel Merkezce verilen yetki s?n?rlar? i?erisinde tasarruf ederler, bunlar?n in?aa edilmesi de?erlendirilmesi, kiraya verilmesi, onar?m ve bak?m? ile ilgili i?leri y?r?t?l?r.

f) ?ubeye yap?lan ayni ve nakti ba???lar? sa?lamak i?in gerekli her t?rl? ?al??malar yaparlar. Yurt i?i ve yurt d???nda nakti ba??? sa?lamak i?in Genel Merkezin izni gereklidir. Genel Merkezimiz kurulan ?ubesine bu yetkiyi Y?netim Kurulunca kararla?t?r?r.


g) Sat?n almas? veya ba??? olarak kabul? ve Genel Merkezce teklif edilecek Gayrimenkuller ile ilgili i?lemlerin ?n haz?rl?klar?n? yaparlar ve Vak?f Genel Merkezinin verece?i yetkiye g?re sonu?land?r?rlar.


h) ?ubelerce i?e al?nacak birim personeli ve al?nacak personele ?denecek ?cretin tesbitini ve personel ?al??malar? ile ilgili hesaplar? vak?f Genel Merkezince haz?rlanacak personel y?netmeli?ine g?re i?lem yaparlar.


MADDE 7 : B?R?MLERDE DEV?R TESL?M ??LEMLER?

Birim yetkilerin birime ait para, ?ek banka c?zdan?, muhasebe defteri ve kay?tlar?, karar defteri, dosya, makbuz vesair t?m evrak ve e?yay? yetkili olanlara devir ve teslim etmeden g?revlerinden ayr?lamazlar. Aksi taktirde do?abilecek sorumluluklar devir ve teslim i?lemlerini yapmayanlara ait olacakt?r. Devir teslim tutanaklar? 4 n?sha olarak d?zenlenip tutana??n asl? Vak?f Genel Merkezine g?nderilecek, di?er n?shas? ?ube dosyas?nda saklanacak ve kalan iki n?shas? ise devreden ve devir alan yetkililerde kalacakt?r.B?R?M ?ALI?MALARI ?LE ?LG?L? ‚E??TL? H?K?MLER :

MADDE 8 : Y?netim kurullar?n?n karar? olmadan birim hesab?ndan hi? bir harcama yap?lamaz yard?mda bulunamaz. ?deme yap?l?rken Mahsup fi?i o ?deme ile ilgili y?netim yetkililerinin alm?? oldu?u karar tarih ve numaras? yaz?lmal?d?r. B?t?n harcamalar mevzuata uygun olarak yap?l?r, harcama belgelerine (Fatura, perakende sat?? fi?i, gider pusulas?, m?stahsil makbuzu, bordro vs.) g?re ?deme yap?l?r.


?ube harcamalar? yetki s?n?r? her y?l Vak?f Genel Merkezince tesbit edilip ?ubelere bildirilecektir. ?ubelerin bu s?n?r? a?an harcamalar? i?in ?nceden Vak?f Genel Merkezinden

yetki almalar? zorunludur. Aksi takdirde yetkisiz harcamalar yapanlar hakk?nda Genel Merkezce soru?turma a??larak sonucuna g?re ?lgili Birim hakk?nda gerekli i?lem yap?l?r.

MADDE 9 : DEFTER TUTMA

Vergi Usul? kanununun 176. maddesinin 1-a bendine giren Vak?f birimleri bilan?o esas?na g?re, 2-b bendine giren Vak?f birimleri i?letme esas?na g?re, yeni a??lan vak?f birimleri, birim a??l???n? izleyen 1 y?l i?inde Vak?flar Genel M?d?rl???nce yap?lacak tefti?e kadar i?letme hesab? esas?na g?re defter tutarlar.


MADDE 10 : B?R?MLER?N HESABI VE HARCAMA ?EK?LLER?
903 say?l? Vak?flar kanunun uygulamas?n? g?sterir t?z???n ek-1. madde gere?ince Vak?f birim paralar?n? devlet bankalar?nda veya Vak?flar Bankas? ?ubelerinde muhafaza edeceklerdir. Banka i?leri i?in Bankadan dekont al?nacakt?r. Bankalardan ayl?k veya y?ll?k ekstran?n al?nmas? zorunludur. Bu ekstralar dosyalar?nda saklanmas? mecburidir. ?ubeler hesaplar?nda bulunduracaklar? nakit, Vak?f Genel Merkezince harcama ko?ullar?na g?re merkezden onay al?rlar.

MADDE 11 : YIL SONU HESAP ?ZET?
?ubeler y?l i?inde gelir ve giderlerini yeni y?la devredecek makbuz durumlar?n? ve mevcut paralar?n? g?steren y?l sonu hesap ?zetlerini her y?l en ge? 31, Aral?k tarihine kadar Mali Gazetede ilan etmek zorundad?rlar. Vak?f Genel Merkezine g?nderilen y?l sonu hesap ?zeti formu ?ubelerce iki nusha olarak a??klamalar? dikkate alarak do?ru bir ?ekilde doldurulur, birim yetkililerince imzalad?ktan sonra Genel Merkeze ula?t?rmak mecburiyetindedirler. Bu formun bir suretini dosyalar?nda saklarlar.


MADDE 12 : SATINALMALAR
?ubeler Hert?rl? hizmet ve malzemelerin sat?n al?nmas?ndan ?nce piyasa ara?t?rmas? yaparlar ve yaz?l? teklifler al?rlar. Teklifler de?erlendirilir, uygun g?r?len teklif sahibi ile pazarl?k yap?l?r, al?m? kararla?t?r?lan mal ve hizmet sat?n al?n?r.

MADDE 13 : AYN? BA?I?LARIN KABUL? :

Her t?rl? ayni ba??? Vakf?n kopyal? ayni ba??? makbuzu ile kab?l edilir. Bunlaran demirba? niteli?inde olanlar demirba? e?ya defterine, t?ketim maddesi niteli?inde olanlar ambar giri? defterine yaz?l?r.

MADDE 14 : DENET?M :

?ubeler hem Vakf? Genel M?d?rl???, hem de Vak?f Genel Merkezinin tefti? ve denetimine tabidir.

MADDE 15 : TEFT?? VE DENET?M SONU?LARI :

Tefti? ve denetim sonu?lar? Vak?f Genel Merkezince ?ubelere g?nderilerek tesbit edilen aksakl?klar?n giderilmesi istenir. Bu ?ubeler g?r?len aksakl?klar s?ratla gidermek ve sonucu Vak?f Genel Merkezine bildirmekle y?k?ml?d?rler.

MADDE 16 : B?R?MLER?N GE??C? OLARAK FAAL?YETTEN ALIKONMASI VEYA KAPATILMASI :

Vak?flar Genel M?d?rl???n?n yapaca?? tefti? ve denetimlerde iki y?l ?st ?ste yetersiz g?r?len veya faaliyetlerde Vak?f senedine, mevzuata ayk?r?, us?ls?z i?lemler, yolsuzluklar tesbit edilen ?ubeler duruma g?re temelli veya ge?ici olarak Vak?flar Genel M?d?rl??nce kapat?labilir. Kapat?lan birimlere ait evraklar Vak?f Genel merkezince teslim al?n?r. Ayr?ca ?ube sorumlular? hakk?nda tesbit edilen duruma g?re kanuni takibat ay?plamas? Vak?flar Genel M?d?rl???nce sa?lan?r.

Ge?ici olarak kapat?lan birimlerin yeniden a??lmas? i?in kapatma tarihinin ?zerinden 1 y?l ge?mesi gerekir. Birimlerin yeniden a??lmas? Vak?flar Genel M?d?rl???n?n izni ile olur.

MADDE 17 : VAKIFLAR GENEL M?D?RL???NE ?DENECEK % 5 TEFT?? VE DENETLEME G?DERLER?NE KATILMA PAYI :

?ubelerin her birinde safi gelirlerinin % 5’i tefti? ve denetleme masraflar?na kat?lma pay? olarak Vak?f Genel M?d?rl???ne ?denir. Ancak ?ubelerin her biri i?in ?denen tefti? pay? 10.000.000.-TL’y? ge?emez. 12.9.1991 g?n ve 20989 say?l? Resmi Gazete’de yay?nlanan T?z?k’?n yay?mland??? tarihi izleyen y?ldan itibaren hesaplanacak tefti? paylar?, o y?l?n Devlet ?statistik Enstit?s?nce yay?mlanan enflasyon oran? kadar artt?r?l?r.

MADDE 18 : Y?R?RL?K
Bu Y?netmelik Vak?f Genel Merkezinin Y?netim kurulunca kabul? tarihinde y?r?rl??e girer. 01.08.1996


ANKARA
HACI BEKTA? VEL? ANADOLU K?LT?R VAKFI
PERSONEL Y?NETMEL???


MADDE 1 :
Vak?f Genel Merkezi ve Vakf?m?za ba?l? ?ubeler ihtiya?lar?na g?re personel ?al??t?rma hakk?na sahiptirler. Ancak; personel say?s? ve ?al??t?racaklar? pozisyonlar belirlenerek, i??i al?nacaksa 1475 say?l? i? ve 506 Say?l? Sosyal Sigortalar Kanununa g?re, memur al?nmas? gerekti?inde ise 657 Say?l? Devlet Memurlar? Kanununa g?re, Vak?f Genel Merkezinin izni ile personel ?al??t?rma cihetine gidecektir.

MADDE 2 : ??e al?nacak personel i?in ?ubeler, Genel merkez onay?n? m?teakkip a?acaklar? s?navlar?n?n adil ve e?it ?artlar alt?nda yap?lmas?n? sa?lamak, s?nav konular?n? tesbit etmek, haz?rlamak, de?erlendirmek ve gerekti?inde itirazlar? incelemek ?zere ilgili birimlerin en yetkili y?neticisi ba?kanl???nda s?nav kurullar?n? kurarlar. S?navlar s?n?f?n ?zellikleri dikkate al?narak yaz?l?, s?zl?, test uygulamal? ve m?lakat ?ekillerinden bir veya birka?? ile yap?labilir. S?nav sonucunda yap?lacak olan de?erlendirme s?nav kurulu taraf?ndan ve on tam not ?zerinde yap?l?r.

MADDE 3 : S?navda ba?ar? sa?layan ve i?e al?nmas? kararla?t?r?lan personel;

a) N?fus c?zdan? ve ikametgah ilmuhaberi

b) ??renim durumlar?n?n g?sterir diploma ?rne?i

c) Savc?l?k belgesi ve sa?l?k Raporu

d) 3 adet vesikal?k foto?raf
ile sonucun a??klanmas?na m?teakkip bu belgelerle beraber s?nav komisyonuna ba?vurur.

MADDE 4 : ??e al?nacak personel i?in ?ng?r?len deneme s?resi en ?ok 90 g?n olup, bu s?re zarf?nda temel ve haz?rlay?c? e?itim ve staj devrelerinin herbirinde ba?ar?l? olan personelin asilli?i ilgili birimlerin y?netim kurulunca onan?r. Deneme s?resi i?inde temel ve haz?rlay?c? e?itim ve staj devrelerinin herbirinde ba?ar?s?z olanlarla adayl?k s?resi.

MADDE 5 : Gerek kadrolu gerekse muvakkat olarak ?al??t?r?lacak personelin ?crete ait hert?rl? ?demeleri (vergi, ssk, ve gibi) b?t?n kanuni kesintiler ve yasal prosed?r taraflarca yerine getirilecektir.

MADDE 6 : Vakf?m?za ba?l? ?ubeler i?letmelerinde ve m??temlatlar?nda ?al??t?r?lacak personelin ayn? i? kolunda kurulu bir sendikaya ?ye olma hakk? vard?r. Sendikaya ?ye olmayanlar ?ye olmaya zorlanamazlar ve mecburi tutulamazlar.

MADDE 7 : Vak?f ?ubeleri dahil b?t?n birimlerde ?al??an sendikal? i??i toplu i? s?zle?mesi vak?f genel merkezine ve taraf sendika aras?nda akit olunur. Bunun d???nda sendikaya tabi olmuyan personelin ?creti (asgari ?cretten az olamamak kayd? ile) Vak?f Genel Merkezince belirlenip b?t?n ?ubelere uygulan?r.

MADDE 8 : Y?netmelikle bahis edilmeyen konularda 1475 Say?l? ?? Kanununu ve e?er varsa 657 Say?l? Devlet Memurlar? Kanunun ilgili maddeleri birim y?netim kurullar?nca uygulan?r.


ANAYASAMIZ D?YOR K?:

MADDE 10 :
Herkes dil, ?rk renk, cinsiyet, siyasi d???nce, felsefi inan?, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ay?r?m g?zetilmeksizin kanun ?n?nde e?ittir.

Hi? bir ki?iye, aileye, z?mreye veya s?n?fa imtiyaz tan?namaz.

Devlet organlar? ve idare makamlar? b?t?n i?lemlerinde kanun ?n?nde, e?itlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundad?r.

MADDE 12 : Herkes, ki?ili?ine ba?l?, dokunulmaz, devredilmez, vazge?ilmez temel hak ve h?rriyetlere sahiptir.

Temel hak ve h?rriyetler, ki?inin topluma, ailesine ve di?er ki?ilere kar?? ?dev ve sorumluluklar?n? da ihtiva eder.

MADDE 17 : Herkes ya?ama, maddi ve manevi varl???n? koruma ve geli?tirme hakk?na sahiptir.

Kimseye eziyet ve i?kence yap?lamaz; kimse insan haysiyetiyle ba?da?mayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.

MADDE 24 : Herkes, vicdan, dini inan? ve kanaat h?rriyetine sahiptir.

MADDE 25 : Herkes, d???nce ve kanaatlerini s?z, yaz? resim veya ba?ka yollarla tek ba??na veya toplu olarak a??klama veya yayma hakk?na sahiptir. Bu h?rriyet, resmi makamlar?n m?dahalesi olmaks?z?n haber veya fikir almak ya da vermek serbestli?ini de kapsar. Bu f?kra, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yap?lan yay?mlar?n izin sistemine ba?lanmas?na engel de?ildir.


?NSAN HAKLARI
EVRENSEL B?LD?RGES?

MADDE 1 :
Her insan ?zg?r, onur ve haklar bak?m?ndan e?it do?ar. Ak?l ve vicdanla donat?lm?? olup birbirlerine kar?? karde?lik anlay???yla davran?r.

MADDE 2 : Herkes; ?rk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da ba?ka bir g?r??, ulusal ya da toplumsal k?kten, m?lkiyet, do?u? ya da benzeri ba?ka bir stat? gibi herhangi bir ay?r?m g?zetilmeksizin bu bildirgede ?ne s?r?len t?m hak ve ?zg?rl?klere sahiptir.

Ayr?ca ister ba??ms?z olsun, ister vesayet alt?nda ya da kendi kendini y?netmeyen bir ?lke olsun, ister ba?ka bir egemenlik s?n?rlamas? alt?nda bulunsun, bir kimsenin uyru?unda bulundu?u ?lke ya da alan?n siyasal, hukuksal ya da uluslararas? stat?s?ne dayanak hi?bir ay?r?m g?zetilmez.

MADDE 3 : Herkesin ya?ama ve ki?i ?zg?rl??? ve g?venli?ine hakk? vard?r.

MADDE 4 : Kimse, k?lelik ya da kulluk alt?nda tutulamaz; k?lelik ve k?le ticareti her t?r?yle yasakt?r.

MADDE 5 : Hi? kimseye i?kence ya da z?l?mce, insanl?k d??? ya da onur k?r?c? davran?? ya da ceza uygulanamaz.

MADDE 6 : Herkesin, nerede olursa olsun yasa ?n?nde bir ki?i olarak tan?nma hakk? vard?r.

MADDE 7 : Herkes yasa ?n?nde e?ittir ve ay?r?m g?zetilmeksizin yasa taraf?ndan e?it korunmaya hakk? vard?r. Herkes, bu bildirgeye ayk?r? herhangi bir ayr?mc?l??? ve ayr?mc?l?k k??k?rt?c?l???na kar?? e?it koruma hakk?na sahiptir.

MADDE 8 : Herkesin anayasa ya da yasayla tan?nm?? temel haklar?n? ?i?neyen eylemlere kar?? yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yarg? yoluna ba?vurma hakk? vard?r.

MADDE 9 : Hi? kimseye keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve s?rg?n edilemez.

MADDE 10 : Herkesin, hak ve y?k?ml?l?kleri belirlenirken ve kendisine herhangi bir su? y?klenirken tam bir e?itlikle ba??ms?z ve yans?z bir mahkeme taraf?ndan hak?a ve a??k bir yarg?lanmaya hakk? vard?r.

MADDE 11 : 1. Kendisine bir su? y?klenen herkesin, savunmas? i?in gerekli olan t?m g?vencelerin tan?nd??? bir a??k yarg?lama yoluyla yasaya g?re su?lulu?u kan?tlanana de?in su?suz say?lma hakk? vard?r.

2. Hi? kimse i?lendi?i s?rada ulusal ya da uluslararas? hukuka g?re bir su? olu?turmayan herhangi bir eylem ya da kusurdan dolay? su?lu say?lmaz. Kimseye su?un i?lendi?i s?rada uygulanabilecek olan cezadan daha a??r bir ceza verilemez.

MADDE 12 : Kimsenin ?zel ya?am?, ailesi, konutu ya da haberle?mesine keyfi olarak kar???lamaz, ?eref ve ad?na sald?r?lamaz. Herkesin, bu gibi kar??ma ve sald?r?lar? kar?? yasa taraf?ndan korunma hakk? vard?r.

MADDE 13 : 1. Herkesin bir Devletin s?n?rlar? i?inde yer de?i?tirme ve oturma ?zg?rl???ne hakk? vard?r.

MADDE 14 : 1. Herkezin zul?m alt?nda ba?ka ?lkelere s???nma ve s???nma olanaklar?ndan yararlanma hakk? vard?r.

2. Ger?ekten siyasal nitelik ta??mayan su?lardan ya da Birle?mi? Milletlerin ama? ve ilkelerine ayk?r? eylemlerden do?an kavu?turma durumunda bu haktan yararlan?lamaz.

MADDE 15 : 1. Herkesin bir uyruklu?u hakk? vard?r.

2. Kimseye keyfi olarak uyruklu?undan yoksun b?rak?lm?z. Kimsenin uyruklu?unu de?i?tirme hakk? yads?namaz.


MADDE 16 : 1. Yeti?kin erkeklerle kad?nlar?, ?rk, uyrukluk ya da din bak?m?ndan herhangi bir s?n?rlama yap?lmaks?z?n evlenmeye ve bir aile kurmaya hakk? vard?r.
Evlenirken, evlilik s?ras?nda ve evlili?in bozulmas?na ili?kin haklar? e?ittir.

2. Evlilik, ancak istekli e?lerin ?zg?r ve tam oluruyla yap?l?r.

3. Aile, toplumun do?al ve temel birimidir ve toplum ve Devlet taraf?ndan korunur.

MADDE 17 : 1. Herkesin, tek ba??na ya da ba?kalar?yla birlikte, m?lkiyet hakk? vard?r.
2.Kimse keyfi olarak m?lkiyetinden yoksun b?rak?lamaz.

MADDE 18 : Herkesin d???nce, vicdan ve din ?zg?rl???ne hakk? vard?r. Bu hak, din ya da inanc?n?n de?i?tirme ?zg?rl???n? ve din ya da inanc?n?, tek ba??na ya da topluca ve a??k ya da ?zel olarak ??retme, uygulama, ibadet ve g?zetim yoluyla a??klama ?zg?rl???n? i?erir.

MADDE 19 : Herkesin g?r?? ve anlat?m ?zg?rl???ne hakk? vard?r. Bu hak, kar??mas?z g?r?? edinme ve herhangi bir yoldan ve herhangi ?lkede olursa olsun bilgi ve d???nceleri arama, ve yayma ?zg?rl???n? i?erir.

MADDE 20 : 1. Herkes, bar???? topluma ve dernek kurma hakk?na sahiptir.

2. Hi? kimse, bir derne?e girmeye zorlanamaz.

MADDE 21 : 1. Herkes, do?rudan ya da ?zg?rce se?ilmi? temsilciler arac?l???yla ?lkesinin y?netimine kat?lma hakk?na sahiptir.

2. Herkesin, ?lkesindeki kamu hizmetlerine e?it girme hakk? vard?r.

3. Halk?n istemi, y?netim otoritesinin temelidir. Bu istem, genel ve e?it, gizli ve ?zg?r oya dayal? d?nemsel ve ger?ek se?imlerle belirtilir.

MADDE 22 : Herkesin bir toplum ?yesi olarak, toplumsal g?venli?i hakk? vard?r. Ulusal ?abalarla ve uluslararas? i?birli?i yoluyla ve her Devletin ?rg?t ve kaynaklar?na g?re herkes onur ve ki?ili?inin ?zg?r geli?mesinin ayr?lamaz bir ??esi olarak ekonomik, toplumsal ve k?lt?rel haklar?n?n ger?ekle?mesi hakk?na sahiptir.

MADDE 23 : Herkesin ?al??ma, i?ini ?zg?rce se?me, adil ve elveri?li ko?ullarda da ?al??ma ve i?sizli?e kar?? korunma hakk? vard?r.

2. Herkesin herhangi bir ayr?m g?zetilmeksizin e?it i? i?in ?crete hakk? vard?r.

3. Herkesin kendisi ve ailesi i?in insan onuruna yara?? ve gere?inde ba?ka toplumsal yollar?yla desteklenmi? bir ya?am sa?layacak dil ve elveri?li bir ?crete hakk? vard?r.

4. Herkesin ??kar?n? korumak i?in sendika kurma ya da sendikaya ?ye olma hakk? vard?r.

MADDE 24 : Herkesin, i? saatlerinin makul ?l??de s?n?rland?r?lmas? ve ?cretli d?nemsel tatiller dahil, dinlenme ve bo? zamana hakk? vard?r.

MADDE 25 : 1. Herkesin, kendisi ve ailesinin sa?l?k ve g?nenci i?in beslenme, giyim, konut ve t?bbi bak?m hakk? vard?r. herkes; i?sizlik, hastal?k, sakatl?k, dulluk, ya?l?l?k ve kendi denetiminin d???ndaki ko?ullardan do?an se?im s?k?nt?s? durumunda g?venlik hakk?na sahiptir.

2. Analar ve ?ocuklar?n ?zel bak?m ve yard?ma haklar? vard?r. T?m ??cuklar, evlilik i?i ya da evlilik d??? do?mu? olmalar?na bak?lmaks?z?n, ayn? toplumsal korumadan yararlan?r.

MADDE 26 : Herkes, e?itim hakk?na sahiptir, E?itim, en az?ndan ilk ve temel e?itim a?amas?nda paras?zd?r. ?lk??retim zorunludur. Teknik ve mesleki e?itim herkese a??kt?r. Y?ksek ??renim yetene?e g?re herkese e?it olarak sa?lan?r.

2. E?itim, insan ki?ili?ini tam geli?tirmeye ve insan haklar?na ve temel ?zg?rl?klere sayg?l? g??lendirmeye y?nelik olmal?d?r. E?itim, t?m uluslar, ?rklar ve dinsel gruplar aras?nda anlay??, ho?g?r? ve dostlu?u ?zendirmeli ve Birle?mi? Milletlerin bar??? koruma yolundaki etkinliklerini daha da geli?tirmelidir.

3. A..na babalar, ?ocuklar?na verilecek e?itimi se?mede ?ncelikle hak sahibidir.

MADDE 27 : 1. Herkes, toplulu?un k?lt?rel ya?am?na ?zg?rce kat?lma ve sanattan yararlanma ve bilimsel geli?meye kat?larak yararlar?n? payla?ma hakk?na sahiptir.

2. Herkesin yarat?c?s? oldu?u bilim, yaz?n ve sanat ?r?nlerinden do?an manevi ve maddi ??karlar?n?n korunmas?na hakk? vard?r.

MADDE 28 : Herkesin bir Bildirgeye ileri s?r?len hak ve ?zg?rl?klerin tam olarak ger?ekle?ece?i bir toplumsal ve uluslararas? d?zene hakk? vard?r.

MADDE 29 : 1. Herkesin, ki?ili?inin ?zg?rce ve tam geli?mesine olanak veren toplulu?a kar?? ?devleri vard?r.

2. Herkes, hak ve ?zg?rl?klerini kullan?rken, ancak ba?kalar?n?n hak ve ?zg?rl?kleriin tan?nmas? ve bunlara sayg? g?sterilmesinin sa?lanmas? ve demokratik bir toplumda genel ahlak ve kamu d?zeniyle genil g?nen? gereklerinin kar??lanmas? amac?yla yasayla belirlenmi? s?n?rlamalara ba?l? olabilir.

3. Bu hak ve ?zg?rl?kler, hi?bir ko?ulda Birle?mi? Milletlerin ama? ve ilkelerine ayk?r? olarak kullan?lmaz.

MADDE 30 : Bu bildirgenin hi?bir h?km?, herhangi bir Devlet grup ya da ki?iye burada ileri s?r?len hak ve ?zg?rl?klerden herhangi birinin yok edilmesini ama?layan herhangi bir etkinlikte ve eylemde bulunma hakk?n? verir bi?imde yorumlanamaz.
_________________
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder

Önceki mesajları göster:   
Bu forum kilitlendi: mesaj gönderemez, cevap yazamaz ya da başlıkları değiştiremezsiniz   Bu başlık kilitlendi: mesajları değiştiremez ya da cevap yazamazsınız     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Vak?f Resmi Senedi Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye