Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Öğretmen Hasan Sancak ın O dur Atatürk

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Hayat? ve Veciz S?zleri
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
REKLAM YAZARIKayıt: 27 Tem 2008
Mesajlar: 32
Konum: ALAÇAM-SAMSUN

MesajTarih: Pzr Tem 27, 2008 6:55 pm    Mesaj konusu: ??retmen Hasan Sancak ?n O dur Atat?rk Alıntıyla Cevap Gönder

??retmen Hasan Sancak’ ?n O’dur Atat?rk ?iirleri 1.B?l?m

Sayg?de?er Okuyucu,
Sevgili Gen?ler ve ?ocuklar,

Orta Karadeniz B?lgesinin en ?irin il?elerinden biri olan, ye?ille mavinin kucakla?t??? turistik Samsun’un Ala?am il?esinden en derin sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Ad?m ve Soyad?m Hasan Sancak’t?r. Ala?aml? Halk ?airi, Rekl?m Yazar?, E?itimci, Gazeteciyim. Aslen Trabzonluyum. K?pr?ba?? il?esindenim.24 senedir bas?n?n i?indeyim.52 ya??nday?m. Nagehan isminde bir k?z?m, Alp Cihan ve Bo?a? Han isminde de iki tane erkek ?ocuk sahibiyim. O' dur, Onlar Analar?m?z, Benim Annem Melekti isimli ?? tane ?iir kitab?m vard?r. Bu kitaplar?mla birlikte bas?ma haz?r 50 tane ?iir kitab?m okuyucularla bulu?may? beklemektedir. 50 tanesi notere onaylat?lan 400 tane televizyon rekl?m senaryom bulunmaktad?r.3.?iir kitab?m BEN?M ANNEM MELEKT? 2005 ‘te, Ankara Yenimahalle’de G?nd?z Yay?nlar?ndan ??km??t?r. ?iir kitab?m burada ve b?y?k kitabevleri, antolojilerde sat??? yap?lmaktad?r. ?iir kitaplar?m? ??kartma ve alternatif rekl?m senaryolar?m? kamuoyuna duyurma m?cadelesi veriyorum. ?iir kitaplar?ma destek vermek isteyenler, faturas? kesilerek, kitaplar?m?n i? karton kapaklar?nda, renkli olarak tan?t?m?n? yapabilirler. Kendinizi, ?irketinizin ?al??malar?n? kamuoyuna istedi?iniz ?ekilde duyurabilirsiniz. Ki?isel sayfama giren, ?iirlerimi okuyan, g?r?? bildiren herkese te?ekk?r eder, sayg? ve sevgilerimi sunar?m.
Sayg?lar?mla.


De?erli Okuyucu,

D?n oldu?u gibi bug?n de i? ve d?? d??manlar bo? durmuyorlar. Yine "B?l-Par?ala-Yut Taktikleri" s?rmektedir.70 Milyon insan?m?z? birbirine d???rmek i?in sinsi ve gizli pl?nlar kuruyorlar.'T?rk Milleti olarak Atat?rk gibi ak?ll?, vatansever, bilgili, inan?lara de?er veren, liderler ??kartamad?k. ??kart?ysak bile ?m?rleri yetmedi. Atat?rk’?m?z?n gen?lere, gen?lerin de ??retmenlere emanet edildi?i "Tam Ba??ms?z T?rkiye'ye "sahip ??kamad?k. Her do?an bebe?in 3000 Dolar ?zerinden bor?lu do?du?u s?ylenmektedir. Memleketimizde Atat?rk gibi Liderler ??kart?rsak, bizi yok etmek isteyen i? ve d?? d??manlar bir daha gelmemek ?zere yurdumuzdan ?ekilip gideceklerdir.
??yle bir geriye d?n?p bakt???m?z zaman neler oldu?unu g?rmeliyiz ve bilmeliyiz. Osmanl? Devleti'nin kol ve kanad? k?r?lm??, d??manlar memleketimizi i?gal etmi?ler, ellerimizden sil?hlar al?nm?? ve T?rk Milleti inim inim inlemektedir. Kurtar?c?
aramaktad?r. Halk?m?z yol g?zlemektedir. Hi? kimse T?rk Milleti'nin ?n?ne ge?ip, onlar? kurtarmak i?in bir u?ra?a girmiyor. ??te tam o s?ralarda 16 May?s 1919 G?n? ?stanbul’dan Band?rma isimli bir gemi Samsun'a do?ru yol al?rken, kurtulu? hareketini de ba?latm?? oluyordu. B?ylelikle T?rk Milleti h?rriyet ate?ini yakarak, b?t?n d?nyaya h?r ve ba??ms?z oldu?unu hayk?r?yordu.

K?ymetli Okuyucu,
Bu g?nlere ?ok ?etin bir Kurtulu? Sava?? (1919–1922) vererek kavu?tuk. Vatan?m?z? ele ge?irmek isteyen d?? d??manlar ve bunlar?n yerli i?birlik?ilerine kar?? y?llarca direnip, yi?it?e m?cadele verdik. Bundan dolay? bu g?nlerimizin k?ymetini ve de?erini iyi bilmeli ve anlamal?y?z. Atat?rk bu vatan? kurtarmasayd? ne olurdu? T?rk Milleti denen bir topluluk bulunmazd?! Anne ve babalar?m?z da farkl? olurdu. Ne M?sl?man ne de T?rk olurduk. Atat?rk bize millet olma ?erefini kazand?rm??t?r. ?u anda b?t?n devletler T?rkiye'yi almak i?in sava? h?linde bulunurdu.Aynen bug?n oldu?u gibi.T?rkiye’nin jeopolitik durumunu bilenler, bunu ?ok iyi anlamaktad?r.Demokrasi olmazd?! Elimizde silahlar da?larda vatan?m?z? i?gal edenlere kar?? m?cadeleye h?l? devam ediyor olurduk. Onun i?in bu yurdu bize emanet eden Atat?rk ve ?ehitlerimizi sayg? ve minnetle anmam?z gerekmektedir.
?u andaki y?netim ?eklimizde "Egemenlik Kay?ts?z ve ?arts?z T?rk Milleti'ne aittir."Millet bu hakk?n? belli s?reler i?in se?ti?i milletvekilleri arac?l???yla kullan?r. Se?me ve se?ilmenin nas?l olaca?? kanunlarla belirlenmi?tir. Bu y?netimde ayr?m g?zetmeden b?t?n vatanda?lar?m?z tasada ve sevin?te ortakt?rlar. Toplumun baz? k?s?mlar? yoksulluk ve ac? i?inde k?vran?p ezilirken, baz?lar?n?n da mutluluk i?inde ya?amalar? kurdu?umuz Cumhuriyetle ba?da?maz. T?rkiye Cumhuriyeti Devleti'ni koruma ve kollama g?revinin ?ncelikle gen?lerimizin omuzlar?nda oldu?unu unutmamak gerekir.
Ulu ?nder Mustafa Kemal Atat?rk 30 A?ustos 1924'te Dumlup?nar Sava?lar?n?n y?l d?n?m?nde "Me?hul Asker An?t?" n?n ba??nda yapt??? konu?man?n sonunda ??yle diyor."Gen?ler y?reklili?imizi g??lendiren ve s?rd?ren sizlersiniz. Siz, almakta oldu?unuz e?itim ve bilgiyle insanl???n iyi niteli?inin, yurt sevgisinin, d???nce h?rriyetinin en de?erli ?rne?i olacaks?n?z.
Ey y?kselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu y?kseltecek ve s?rd?recek olan sizlersiniz. Gen?lere ?ok b?y?k de?er veren Atat?rk gen?leri de ??retmenlere emanet etmi?tir. Baz? veciz s?zlerinde Ulu ?nder Atat?rk ??yle diyor: Bir topluluk millet olabilmek i?in mutlaka terbiyecilere ve ??retmenlere muhta?t?r. Onlard?r ki; bir toplumu ger?ek millet h?line koyarlar. Milletleri kurtaranlar yaln?z ve ancak ??retmenlerdir. ??retmenden, e?itimciden, mahrum bir millet, hen?z bir millet ismini alma yetene?ini kazanmam??t?r. ??retmen Arkada?lar! Siyasi ve askeri ink?l?plar sizin sosyal ve fikri ink?l?plar?n?za ?ekil bulacak ve desteklenecektir. Cumhuriyetimizin ba?ar?s? sizin ba?ar?n?z olacakt?r. Cumhuriyet sizden d???ncesi h?r, vicdan? h?r, irfan? h?r nesiler ister. Cumhuriyetin fedak?r muallim ve yeti?tiricileri sizlersiniz Yeni nesil sizin eseriniz olacakt?r. ??retmenler, sars?lmaz bir imanla sizi izleyece?iz ve kar??la?t???n?z b?t?n engelleri kald?raca??z.
T?rkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalk?nmas?nda ve geli?mesinde ??retmenlerimize b?y?k sorumluluk ve g?revler d??mektedir. ??retmenlik mesle?ine b?y?k de?er veren, gen?leri ??retmenlere emanet eden Atat?rk gibi de?erli insanlara ihtiya? vard?r. Devletimizi idare eden y?neticilerimiz ??retmenlere gerekli ilgiyi mutlaka g?stermelidir. Yar?n?m?z?n d?nyas?nda s?z sahibi olmak, s?ylediklerimizin dinlenmesini, sa?l?kl? ve sa?lam bir nesle sahip olmak istiyorsak, o de?erli insanlara de?er vererek; k?fte ve ekmek satmalar?n?; bu zamana harcayacaklar? vakitleri e?itim ve ??retime harcamalar? i?in ?ste d??en g?revlerin yap?lmas?n? bekliyoruz. Maa?, aile ve ?ocuk bak?m?, ders ?cretleri yeniden d?zenlenmelidir.
Sayg?de?er Okuyucu ve Yetkililerimiz,
E?er bu yaz?m? ve ?iirlerimi okuma f?rsat? bulduysan?z, sesimize ses verin. Maddi durumumuz yerinde olmad??? i?in ?iir kitaplar?m?z? ??kartam?yoruz Tekrar s?yl?yorum. Benim durumumda olan nice ??retmenler ve vatanda?lar?m?z vard?r. Ke?ke bu durumda olan insanlar?m?z bir vak?f ve dernek etraf?nda birle?ebilseler. Gazete ve televizyonlara trilyonlarca rekl?m veren firma ve ?irketler! Mill? K?lt?re ne zaman destek vereceksiniz? Televizyonlara g?nderilen fakslar? okumayan siz canl? yay?n sunucular? mankenlere verdi?iniz de?er kadar ne zaman sizden destek bekleyen insanlara, ??retmenlere ve ?airlere yard?m elinizi uzatacaks?n?z...
Bu duygu ve d???ncelerle T?rkiye Cumhuriyeti Devletinin y?zy?llarca ya?amas?n? Y?ce Mevl?'m?zdan diliyor,en derin sayg? ve sevgilerimi sunuyorum.

Mutlu olun. Sa?l?kla kal?n.
Sayg?lar?mla.O' dur

O' dur Cumhuriyeti-hediye edip kuran
O' dur T?rk Milleti'ni-esirlikten kurtaran
O' dur ilk Ba???retmen-cahilli?e set vuran
O' dur ilke sahibi-durmadan ak?l yoran
O' dur yurtta cihanda-sulh deyip de hayk?ran
O' dur ahl?kl? insan-b?t?nl??e ?a??ran
O' dur okuyup yazan-ge?mi?i bize soran
O' dur On Kas?mlarda-ruhu bizleri saran
O' dur s?nm?? y?re?e-su verip tutu?turan
O' dur D?nya ?nderi-T?rkl??? kavu?turan
O' dur nice bel?y?-milletle savu?turan
O' dur gen? ihtiyar?-sevgiyle bar??t?ran
O' dur "Ne Mutlu T?rk'?m"-s?yleyip yar??t?ran
O' dur bir?ok devletle-y?lmadan ilk sava?an
O' dur T?rk' ?n ?nder' i -d??ar?yla u?ra?an
O' dur mill? birli?i-peki?tiren ve yayan
O' dur sanat??lara-destek vererek sayan
O' dur ilk T?rk Dili' ni-anlayan ve ya?atan
O' dur d???nceleri-as?rlar? ku?atan
O' dur T?rk Devleti' ni-kuran e?siz komutan
O' dur yedi d?veli-aziz yurdumdan atan
O' dur g?zellikleri-dost d??mana kavratan
O' dur y?k?c? fikre-kar?? koyarak ?atan
O' dur ?lk? sahibi-?a?a do?ru f?rlatan
O' dur ???k ayd?nl?k-b?t?n herkese sunan
O' dur kandaki ate?-h?rriyet i?in yanan
O' dur ayd?n bir ki?i-k?t?l??e el banan
O' dur Kurtar?c?m?z-memleketi savunan
O' dur her ki?i i?in-s?z s?yleyip ??rp?nan
O' dur olumsuzlar?-hemen olumlu yapan
O' dur hi? usanmayan-yurt sevgisiyle ?arpan
O' dur beraberli?i-hepimize duyuran
O' dur hep me?alemiz-bizi ???kland?ran
O' dur ilim sahibi-T?rk'? onurland?ran
O' dur bu aziz yurdu-halkla vatanla?t?ran
O' dur denizler gibi-bizi dalgaland?ran
O' dur de?eri bilip-gen?lerini anlayan
O' dur ba??ms?zl???-millete a??layan
O' dur ?u ?a?da bile-ellerle alk??lanan
O' dur vatan sevgisi-halk? i?in ya?ayan
O' dur insan?m?z?-sevip say?p ok?ayan
O' dur bizi anlayan-?u anda da aranan,,,

Atam ?ok b?y?km??s?n-o ismin unutulmaz
Fikrin y?cele?iyor-biz onlardan ald?k haz
D???nm??s?n yurdunu-sa?lam temeller att?n
Hasan ve bu halk i?in-hep d??manlara ?att?nANIYORUZ B?Z SEN?-ULU ?NDER ATAT?RK
S?ZLERE M?NNETTARDIR-VATANDA YA?AYAN T?RK

Cumhuriyet g?ne?i- memlekette do?madan
Halk?m?z peri?and?-huzursuzdu b?t?n can
Yoksulluk ve sefalet-sarm??t? yan?m?z?
S?k?nt? ve zorluklar-ac?tt? can?m?z?
An?yoruz biz seni-Ulu ?nder Atat?rk
Sizlere minnettard?r-vatanda ya?ayan T?rk
Bir taraftan d??manlar-bir taraftan ihanet
?z?nt?leri ?ekti-topluca aziz millet
Sahip ??kt? Atam?z-T?rkiye'ye hem T?rk'e
Can?m?z? bor?luyuz-O Kemal Atat?rk'e
An?yoruz biz seni-Ulu ?nder Atat?rk
Sizlere minnettard?r-vatanda ya?ayan T?rk
D??mandan temizlendi-g?zel memleketimiz
Hep huzura kavu?tu-o an cemiyetimiz
Atat?rk'?n emriyle-bizler erdik murada
H?r bir topluluk olduk-arzda duyuldu seda
An?yoruz biz seni-Ulu ?nder Atat?rk
Sizlere minnettard?r-vatanda ya?ayan T?rk
Ge?mi?ten gelece?e -d?nya hep ?rnek ald?
Cehalet tutkusunun-tam ortas?na dald?
Ya?ars?n kalbimizde-her an ya?ayacaks?n
Seni seven g?n?ller-resmini g??se taks?n
An?yoruz biz seni-Ulu ?nder Atat?rk
Sizlere minnettard?r-vatanda ya?ayan T?rk
?lk?n?n takip?isi-y?lmaz bek?ileriyiz
Yirmi d?rt saat g?rev-ayakta yorulmaz diz
Bu vatana can koyduk-aziz bulduk bu yurdu
Yediden yetmi?e dek-hep emek verdi merdi
An?yoruz biz seni-Ulu ?nder Atat?rk
Sizlere minnettard?r-vatanda ya?ayan T?rk
Cennet gibi vatan var-korunacak emanet
Sana minnet duymakta-inan bu aziz millet
Ya?ars?n kalbimizde-hep y?r?yoruz izde
Gece g?nd?z gideriz-b?t?n re?ete sizde
An?yoruz biz seni-Ulu ?nder Atat?rk
Sizlere minnettard?r-vatanda ya?ayan T?rk
I??kl? yollar?nda-murada erece?iz
S?k?nt? zorluklara-biz g??s? gerece?iz
Ne mutlu ?ansl? vatan-b?yle bir Ata's? var
Hasan s?z? s?yleyen-T?rk Milleti onu sar
An?yoruz biz seni-Ulu ?nder Atat?rk
Sizlere minnettard?r-vatanda ya?ayan T?rkATA ATAT?RK G?B?-EMEK VER YURT KALKINSIN
TAR?H?NE SAH?P ?IK-??NK? Y?CE B?R CANSIN

Y?kmak isteyenlere-Atam f?rsat vermedin
D??man? d??man bildin-dostlar?n? yermedin
Filizler a?a? oldu-k?k sald? vatan?mda
Kalk?p ?a?lara ko?tu-bitkini yatan?mda
Ata Atat?rk gibi-emek ver yurt kalk?ns?n
Tarihine sahip ??k-??nk? y?ce bir cans?n
H?rriyetin simgesi-millet vatan ve bayrak
Senin sevginle ya?ar-k?z? erkek ve toprak
?yle re?ete sundun-halk?m?z iyi co?tu
"Ya ?stikl?l Ya ?l?m"-hep ileriye ko?tu
Ata Atat?rk gibi-emek ver yurt kalk?ns?n
Tarihine sahip ??k-??nk? y?ce bir cans?n
G?zlerin t?ls?ml?yd?-kollar?n sanki kale
O y?zy?llar boyunca-???kt?r istikl?le
?yle bir zaman geldi-kalmad? tahamm?l?
Tutamazlar kafeste-O h?rriyet b?lb?l?
Ata Atat?rk gibi-emek ver yurt kalk?ns?n
Tarihine sahip ??k-??nk? y?ce bir cans?n
llk emrini Ata' dan-ald? hemen sald?rd?
Hain ve d??manlar?-topra??mdan kald?rd?
G?r neler oldu?unu-anlamad? gafiller
G?rev tamamlanarak-kurtuldu b?t?n iller
Ata Atat?rk gibi-emek ver yurt kalk?ns?n
Tarihine sahip ??k-??nk? y?ce bir cans?n
Hep d???ncelerimiz-y?kselsin ar?a kadar
Atat?rk'?m nerdesin-g?nl?m?z seni arar
Tarihim ve ge?mi?im-s?ylendi geldi dile
Y?kseklere yay?ld?-k?y belde il?e ile
Ata Atat?rk gibi-emek ver yurt kalk?ns?n
Tarihine sahip ??k-??nk? y?ce bir cans?n
Hayk?ral?m d?nyaya-"Ya?as?n Cumhuriyet"
Atat?rk'?m ?ehitler-bu sesi duymal? cet
Ba??m?z dik y?zler ak-T?rk Genci aya?a kalk
Bug?nden ve yar?na-hemen ?a?a do?ru ak
Ata Atat?rk gibi-emek ver yurt kalk?ns?n
Tarihine sahip ??k-??nk? y?ce bir cans?n
T?rk Milleti birliktir -et ile t?rnak gibi
Yap?lan sava?lar?n-bizler olduk galibi
Hasan der sev ve sevil-ki?iyi bu y?celtir
Yurtta b?yle bir durum-karde?li?i y?kseltir
Ata Atat?rk gibi-emek ver yurt kalk?ns?n
Tarihine sahip ??k-??nk? y?ce bir cans?nATA G?B? B?R ATA-Y?NE GELS?N D?NYAYA
T?RK M?LLET? KAVU?SUN-HEM MARS'A YA DA AY'A

Atat?rk'? anlamak- O' nu ?rnek almakt?r
D?nyan?n y?kse?ine -ya?l? gen?le dalmakt?r
?nsanl?k onurunu-O' dur bize ??reten
Unutmamak gerekir- ??nk? O Ba???retmen
Ata gibi bir Ata-yine gelsin d?nyaya
T?rk Milleti kavu?sun-hem Mars'a ya da Ay'a
?tibar idealler -g?n?llere dolmal?
Savsaklanmamal?d?r- bu ger?ek?i olmal?
T?rk m?zi?ini sever-kollard? g?zetirdi
?ltifatlar yaparak -?i?e?e benzetirdi
Ata gibi bir Ata-yine gelsin d?nyaya
T?rk Milleti kavu?sun-hem Mars'a ya da Ay'a
Ge?mi? ve gelece?i-O' dur mutlula?t?ran
B?t?n haline sokup-devletimizi kuran
Laik Milliyet?iydi-ilk Cumhuriyet?iydi
Halk?? ve ?nk?lap??-evet O Devlet?iydi
Ata gibi bir Ata-yine gelsin d?nyaya
T?rk Milleti kavu?sun-hem Mars'a ya da Ay'a
H?l? anlamayana-gelin yuhlar ?ekelim
Onlar?n kalesine-T?rk Bayra?? dikelim
Bu can?m vatan?ma-sak?n le?i koymay?n
Memleketten at?ls?n-?zerini soymay?n
Ata gibi bir Ata-yine gelsin d?nyaya
T?rk Milleti kavu?sun-hem Mars'a ya da Ay'a
D?n? ink?r edenler- g?remezler ?n?n?
Tarihini bilmeyen-hep kaybeder y?n?n?
Atat?rk ve ge?mi?im-ya?anm?? bir hayatt?r
Ac?s? tatl?s?yla- bizim i?in muratt?r
Ata gibi bir Ata-yine gelsin d?nyaya
T?rk Milleti kavu?sun-hem Mars'a ya da Ay'a
Nimetler sunulmu?tur-millet?e hepimize
Yapmay?n b?l?c?l?k-seslenirim ben size
Biz kolay kazanmad?k-can?m?z aziz yurdu
Anne baba erkek k?z-?ald?k kemen?e udu
Ata gibi bir Ata-yine gelsin d?nyaya
T?rk Milleti kavu?sun-hem Mars'a ya da Ay'a
Devlete sil?h ?eken-parmaklar? k?rar?z
Mehmet'e kur?un s?kan-hainleri yarar?z
Bu vatan senin benim-Hasan der fark?m?z yok
Hakk?n? iyi ara-ne ararsan bizde ?ok
Ata gibi bir Ata-yine gelsin d?nyaya
T?rk Milleti kavu?sun-hem Mars'a ya da Ay'a

ATAM B?Z? G?ZLERS?N-?ALI? DA OKU DERS?N
RABB’?M SEN?N RUHUNA-CENNET'TE HUZUR VERS?N

Girdi?im s?n?flarda-enginden daha engin
Duygu olu?turursun-kalbimiz olur zengin
Ye?il tahta ba??nda-g?zlerim y?ksekleri
S?ralarda oturur-vatan?m?n bekleri
Atam bizi g?zlersin-?al?? da oku dersin
Rabb’im senin ruhuna-Cennet'te huzur versin
Sar? sa? mavi g?zler-y?re?im seni ?zler
G?n?l seni and?k?a-beyaz olur o y?zler
Bak??lar?n kararl?-azimli ?aba dolu
Tebess?ml? sevecen-bize g?sterdin yolu
Atam bizi g?zlersin-?al?? da oku dersin
Rabb’im senin ruhuna-Cennet'te huzur versin
Al bayra??m duruyor -k?rs?n?n arkas?nda
Resimler iliklenir-canlar?n yakas?nda
Ruh ile bedenimiz-co?ar seni g?rd?k?e
?al???p ?abalay?p-emekleri verdik?e
Atam bizi g?zlersin-?al?? da oku dersin
Rabb’im senin ruhuna-Cennet'te huzur versin
?stiyorsun bizlerden-daim efendi olmak
G?nler aylar ve y?llar-birlik i?inde kalmak
Okuyup ??renirsek-sevin? duyar g?zlerin
Okullarda ??nl?yor-Atat?rk'?m s?zlerin
Atam bizi g?zlersin-?al?? da oku dersin
Rabb’im senin ruhuna-Cennet'te huzur versin
Temiz ol t?rna?? kes-yerlere ??p? atma
Eve gitti?in zaman-ders yapmadan hi? yatma
?amurlu ayakkab?-o?lum y?kamam??san
Atat?rk'? ?zersin-?a?a ??kamam??san
Atam bizi g?zlersin-?al?? da oku dersin
Rabb’im senin ruhuna-Cennet'te huzur versin
Hatalar? g?r?nce-?z?l?r bak??lar?
Sesi bir bu?ulan?r-olur yakar??lar?
Ne yana d?nersen d?n-oradad?r nefesi
Altta ?stte duyars?n-muhakkak yi?it sesi
Atam bizi g?zlersin-?al?? da oku dersin
Rabb’im senin ruhuna-Cennet'te huzur versin
Vatan bayrak millete-verin gen?ler de?eri
Sen aya?a kald?rd?n-seni bekleyen eri
T?rk Gencine hakk?n?-hel?l et de duyay?m
Hasan s?z? s?yleyen-d???ncene uyay?m
Atam bizi g?zlersin-?al?? da oku dersin
Rabb’im senin ruhuna-Cennet'te huzur versinATAM G?N?LDE D?LDE- DEVLET KURUCUMUZDUR
D?N BUG?N ?LE YARIN - O KORUYUCUMUZDUR

B?y?k Devlet Adam?- ink?l?p?? ve asker
G?n?llerde taht kurdu- memleketi seven er
O' nda ak?l d???nce-?ok ?nemli ?zellik
Y?llarca hizmet a?k?- ruhunda var g?zellik
Atam g?n?lde dilde-Devlet Kurucumuzdur
D?n bug?n ile yar?n-O Koruyucumuzdur
Vatan bayrak sevgisi -a??yor as?rlar?
?lkesi fikirleri -kapl?yor diy?rlar?
Sezgi g?c? ?ok fazla -sayg?l? asaletli
?ahsiyeti m?kemmel- kahraman faziletli
Atam g?n?lde dilde-Devlet Kurucumuzdur
D?n bug?n ile yar?n-O Koruyucumuzdur
?ocuklar? severdi-sevgisini verirdi
El ?st?nde tutarak -?nemi g?sterirdi
Sanat sanat??lar? -O korurdu ger?ekten
Sayg? sevgi vererek- hep severdi y?rekten
Atam g?n?lde dilde-Devlet Kurucumuzdur
D?n bug?n ile yar?n-O Koruyucumuzdur
"H?rriyet ve istikl?l- benim karakterimdir"
?ok ?nemli bir s?zd?r -bizim i?in verimdir
?lme de?er g?sterir -okuyup okuturdu
Yirmi dokuz harfleri- y?re?i dokuturdu
Atam g?n?lde dilde-Devlet Kurucumuzdur
D?n bug?n ile yar?n-O Koruyucumuzdur
?lim ve fen adam?- esir millete rehber
Atam'? ?rnek al?p- kurtuldular beraber
E?itim ?nc?s?d?r- b?t?n yenilik i?te
Azim ve ?al??malar- ruha oldu re?ete
Atam g?n?lde dilde-Devlet Kurucumuzdur
D?n bug?n ile yar?n-O Koruyucumuzdur
E?itim ve ??retim -O tahta ba?lar?nda
O' nu anlamal?y?z- sevin? g?z ya?lar?nda
O Yirminci Y?zy?la- damgas?n? vuran can
Milletle b?t?nle?ti -asla hi? d?nmedi yan
Atam g?n?lde dilde-Devlet Kurucumuzdur
D?n bug?n ile yar?n-O Koruyucumuzdur
Emanetin bizlerde -ya?atmak sonsuza dek
Sahip ??kmal? yurda- verilmelidir emek
Hedefimiz bellidir- hemen ?a?a uymal?
Hasan der ?al??arak -ta? ?ste ta? koymal?
Atam g?n?lde dilde-Devlet Kurucumuzdur
D?n bug?n ile yar?n-O Koruyucumuzdur


ATAM'A SAH?P ?IKMAK-B?Z?M ?LK G?REV?M?Z
B?T?N D???NCES?N? -YA?ATMAK ?DEV?M?Z

Fikir d???ncesine- gerekir sahip ??kmak
B?t?n T?rk Genci i?in- ???klar? hep yakmak
Ge?mi?ten gelece?e - ilkesi var olmal?
T?rkiye ya?ad?k?a -canlara k?r olmal?
Atam'a sahip ??kmak-bizim ilk g?revimiz
B?t?n d???ncesini-ya?atmak ?devimiz
Enerji veren ruhtur- O' dur gelece?imiz
?stismar edilmesin- b?k?lmez bile?imiz
T?rk T?rkiye ismini- d?nyaya duyurand?r
B?t?n dost ve d??mana- erkek?e hayk?rand?r
Atam'a sahip ??kmak-bizim ilk g?revimiz
B?t?n d???ncesini-ya?atmak ?devimiz
Cumhuriyetimizi-O' dur emanet eden
Ezilmek yok olmaktan-kurtar?p ?yle giden
?eref ?an gururumuz-O' nun ile y?kseldi
T?rk Milleti beraber-yurda uzanan eldi
Atam'a sahip ??kmak-bizim ilk g?revimiz
B?t?n d???ncesini-ya?atmak ?devimiz
"T?rk ?v?n ?al?? G?ven"-bizlere seslenendir
Engin sevgisi ile-ruhlarda beslenendir
Soyad?n? se?erken-T?rk't? T?rk'? istermi?
Atat?rk denmi? O'na-millete emek vermi?
Atam'a sahip ??kmak-bizim ilk g?revimiz
B?t?n d???ncesini-ya?atmak ?devimiz
O'dur b?y?k sosyolog-devlet adam? asker
Atam Kumandan?m?z-O s?r vermez verir ser
T?rk Cumhuriyeti'nin- O temelini kurdu
Bu co?ku ve sevgiyle-en ?n saflarda durdu
Atam'a sahip ??kmak-bizim ilk g?revimiz
B?t?n d???ncesini-ya?atmak ?devimiz
Uygarl?k yar???nda- O ilk komutan?m?z
?lim teknik ve fenni-hep uygulayan?m?z
Mill? tarih ?uuru-anlayand?r ecdad?
Mazimizde abide-ger?ekten b?y?k ad?
Atam'a sahip ??kmak-bizim ilk g?revimiz
B?t?n d???ncesini-ya?atmak ?devimiz
En b?y?k mefk?remiz- devleti y?kseltmektir
?al???p ?abalay?p-ortalardan kalks?n kir
B?l?nmez b?t?nl?kt?r-Atat?rk'?n dile?i
Hasan T?rk Milleti'nden- budur O' nun iste?i
Atam'a sahip ??kmak-bizim ilk g?revimiz
B?t?n d???ncesini-ya?atmak ?devimiz
ATAM'DAN EMANETT?R-B?ZLERE CUMHUR?YET
K?MLER YAPARSA YAPSIN-AFFED?LMEZ HIYANET

Vatan?m?z ?ok g?zel- ya?an?yor d?rt mevsim
Cennet vatan?m?zda-b?l?c?l?k yapan kim
Ne yapsak azd?r yurda-gerekirse ?l?r?z
Topra?a serpilerek-yollara d?k?l?r?z
Atam' dan emanettir-bizlere Cumhuriyet
Kimler yaparsa yaps?n-affedilmez h?yanet
K?talar birle?tirir-?nemi ger?ek b?y?k
T?rkiye ?zerinde-ta??n?yor i?te y?k
Asya ve Avrupa'y?- ba?l?yor birbirine
Deniz ve kara yolu- ta??yor illerine
Atam' dan emanettir-bizlere Cumhuriyet
Kimler yaparsa yaps?n-affedilmez h?yanet
Y?ce Yaradan'?m?z-nasip etmi? vatan?
Tarih boyu milletim-kovmu? bize ?atan?
Elinde kazma k?rek-d??manlara sald?rm??
Kimisini ?amura-denizlere dald?rm??
Atam' dan emanettir-bizlere Cumhuriyet
Kimler yaparsa yaps?n-affedilmez h?yanet
Millet "??k?r Secdesi"-topluca yapmal?d?r
Allah birdir diyerek-inan?p tapmal?d?r
??imiz kan a?l?yor-can?m?z memlekette
Yurdu satan hainler-biliniz ihanette
Atam' dan emanettir-bizlere Cumhuriyet
Kimler yaparsa yaps?n-affedilmez h?yanet
?? taraf?m?z deniz-Do?uda Ab-? Hayat
F?rat ve Dicle ile-insanlar oldu rahat
Ye?ile d?n??m??t?r-burda o ?orak toprak
Eser h?r bir ?ekilde-devaml? ye?il yaprak
Atam' dan emanettir-bizlere Cumhuriyet
Kimler yaparsa yaps?n-affedilmez h?yanet
Bu Cennet ?lkemizde-toprak suya hasrettir
Yurdu emanet eden-Atat?rk'?m ve cettir
Vatan hainlerini-bizler devirece?iz
T?rk m?hr?n? vurarak-g?le ?evirece?iz
Atam' dan emanettir-bizlere Cumhuriyet
Kimler yaparsa yaps?n-affedilmez h?yanet
Bu yollar ?ok ?etindir-m?cadele s?r?yor
Devletim ?erefsizin-defterini d?r?yor
Canlar ve ci?erlerim-el verin g?rle?elim
Hasan'?n tek iste?i-sizlerle erle?elim
Atam' dan emanettir-bizlere Cumhuriyet
Kimler yaparsa yaps?n-affedilmez h?yanet


ATAMIN D???NCES?-?LKEM?Z VE YOLUMUZ
TOPYEK?N T?RK M?LLET? -?ALI?MALI KOLUMUZ

?? heceli kelime -hem Ata'm?z hem de T?rk
Ger?ekten b?y?k insan -Gazi Kemal Atat?rk
Anlaml?d?r g?rkemli-duru?u asaletli
Bak??lar?nda g?ven-kararl? azametli
Atam' ?n d???ncesi-ilkemiz ve yolumuz
Topyek?n T?rk Milleti-?al??mal? kolumuz
?an?na l?y?k isim-y?llard?r g?n?llerde
??imizde ba?l?l?k-d???ncesi dillerde
Cumhuriyet eseri- h?rriyet kahraman?
Y?z senede bir gelir-milletim iyi tan?
Atam' ?n d???ncesi-ilkemiz ve yolumuz
Topyek?n T?rk Milleti-?al??mal? kolumuz
Sayg? g?sterilmi?tir-sevmi? ve sevilmi?tir
Yediden yetmi?e dek-birlikte ?v?lm??t?r
Vatan?na hizmeti-ilk veren yi?it ki?i
Ya?ad??? m?ddet?e-?al??mak olmu? i?i
Atam' ?n d???ncesi-ilkemiz ve yolumuz
Topyek?n T?rk Milleti-?al??mal? kolumuz
Yenilikler ?a?da?l?k- uygulayand?r ?nce
B?t?n T?rk Milleti'ne-sahip ??kt? g?r?nce
Ruhlarda taht kurmu?tur-i?imizde her daim
O'nu unutturursak-i?imiz olur vahim
Atam' ?n d???ncesi-ilkemiz ve yolumuz
Topyek?n T?rk Milleti-?al??mal? kolumuz
Her insan gibi f?ni-do?du ya?ad? ?ld?
Eserleri korunur-millet O' nunla g?ld?
Hizmet ve yapt?klar?-g?r?n i?te ortada
Canlar? kayna?t?rd?-birle?tirdi potada
Atam' ?n d???ncesi-ilkemiz ve yolumuz
Topyek?n T?rk Milleti-?al??mal? kolumuz
??gal edilen vatan-topra??n? kurtaran
?lk Ordu Komutan?-O'dur d??man? yaran
Koydu?u ilkelerle-vatan aya?a kalkt?
G??l? bir h?le geldi-?mit ????? yakt?
Atam' ?n d???ncesi-ilkemiz ve yolumuz
Topyek?n T?rk Milleti-?al??mal? kolumuz
Budur Ata'y? sevmek-ne ?u ne bu de?ildir
D?md?zd?r dosdo?rudur-O'nu s?yleten dildir
K?saca insan olup-anmal? ya?atmal?
Hasan ve T?rk Milleti-hainlere ?atmal?
Atam' ?n d???ncesi-ilkemiz ve yolumuz
Topyek?n T?rk Milleti-?al??mal? kolumuz


ATAMIZDAN EMANET-KORUNACAK MEMLEKET
“BAYRAK M?LLET TOPRA?IM”-VAR OLSUN ?LELEBET

T?rk genci bu vatan?n-gelece?i ?midi
S?z verir huzurunda-ya?ayan b?t?n merdi
Ac? ve ?st?rapla-Cumhuriyeti kurduk
Y?llar y?l? birlikte-karde??e yurtta durduk
Atam?zdan emanet-korunacak memleket
“Bayrak-Millet Topra??m”-varolsun ilelebet
Bu mutlu g?n?m?zde-karanl?k o geceler
Tamam?yla kaybolsun-co?sun Cihan Eceler
Cumhuriyet ?lkemin- iste?i sa?lam kolu
Onu korumal?y?z-birlikte T?rk'?n o?lu
Atam?zdan emanet-korunacak memleket
“Bayrak-Millet Topra??m”-varolsun ilelebet
Anne baba teyzeler-day? amca nineler
Davul ve zurna ile-hep ?enlensin haneler
Atam?z verdi bize-bu mutlu g?n?m?z?
Asla unutmayal?m-d???n?n d?n?n?z?
Atam?zdan emanet-korunacak memleket
“Bayrak-Millet Topra??m”-varolsun ilelebet
Vurgunuz memleketin-topra??na ta??na
??renmeli bu nesil-neler geldi ba??na
El el g?n?l g?n?le-ya?atal?m devleti
Daima ileriye-ta??yal?m milleti
Atam?zdan emanet-korunacak memleket
“Bayrak-Millet Topra??m”-varolsun ilelebet
Vatan bayrak topra??-sevdik?e insan ya?ar
D?n bug?n ile yar?n-kollar?nla iyi sar
Arts?n huzur g?venim-hi? asla y?k?lmas?n
K?t? g?z ve s?z ile- sak?n ha bak?lmas?n
Atam?zdan emanet-korunacak memleket
“Bayrak-Millet Topra??m”-varolsun ilelebet
Elli Yedi senenin-otuz y?l? ac?l?
Cephelerde ge?mi?tir-o g?nler ?ok sanc?l?
Her sava?ta ba?ar?-e?sizdir O Komutan
Ger?ek ?st?n bir Lider-kurtarm??t?r nice can
Atam?zdan emanet-korunacak memleket
“Bayrak-Millet Topra??m”-varolsun ilelebet
Hasan seslenir size-tebess?mle g?lerek
Sevin? ne?eyle dolar-anlam?n? bilerek
Ba?l?y?z memlekete-et ile t?rnak gibi
Millet kenetlenirse-biz oluruz galibi
Atam?zdan emanet-korunacak memleket
“Bayrak-Millet Topra??m”-varolsun ilelebet


ATAMIZI ANLAMAK-T?RK'? TAR?F ETMEKT?R
D???NCES?NDEN SAPMAK-??RENMEL? B?TMEKT?R

Bayramlar?n b?y???-geldi ne mutlu bize
Sayg? sevgi mutluluk-g?rev d???yor size
Saltanat sona erdi-kuruldu Cumhuriyet
En de?erli d???nce-h?rriyettir h?rriyet
Atam?z? anlamak-T?rk'? tarif etmektir
D???ncesinden sapmak-??renmeli bitmektir
Bayra??m?n g?klere-?ekildi?i g?n bug?n
Oynay?n co?un ko?un-hat?rlay?n n' oldu d?n
Ata Atat?rk'?m?z-haklar?n? kad?na
Verdi onu g?zetti-?eref verdi ad?na
Atam?z? anlamak-T?rk'? tarif etmektir
D???ncesinden sapmak-??renmeli bitmektir
“Vatan Bayrak Milletim”-anlad? de?erini
?n saflarda ald?lar-belli etti yerini
Demokrasi tohumu-dal oldu verdi filiz
K?t? d???nceleri-ya?atmayarak yeriz
Atam?z? anlamak-T?rk'? tarif etmektir
D???ncesinden sapmak-??renmeli bitmektir
Bu g?n? anlayal?m-dural?m ayn? safta
Birlikte toplanal?m-ge?irmeyelim hafta
?len o canlar gibi-?lecek milyonlar var
Ata Atat?rk gibi-hepsi de ????r a?ar
Atam?z? anlamak-T?rk'? tarif etmektir
D???ncesinden sapmak-??renmeli bitmektir
Bayra??m?n al rengi-dalgalan?r durmadan
Ne?elenir ve co?ar-kimselere sormadan
Sana bakt?k?a g?zler-seni ger?ekten anlar
Huzuru esenli?i-ruh ve kalplerde ??nlar
Atam?z? anlamak-T?rk'? tarif etmektir
D???ncesinden sapmak-??renmeli bitmektir
Bu g?zel g?n?m?zde-??kar sesim nefesim
S?raya dizilince-s?ylenir isim isim
?nsan ol oku ??ren-bayrakla? g?zel yurtta
Neler olmu? silinmi?-??ren bu anayurtta
Atam?z? anlamak-T?rk'? tarif etmektir
D???ncesinden sapmak-??renmeli bitmektir
?ste?imiz varolmak - yard?mla?ma ve sevgi
?a?lar boyu s?rmeli-mutluluklar ve ?vg?
S?z veririz huzurda-bir diri olaca??z
??retmen Hasan s?yler-karde??e kalaca??z
Atam?z? anlamak-T?rk'? tarif etmektir
D???ncesinden sapmak-??renmeli bitmektir


ODUR ATAT?RK ???RLER?ME DESTEKLEY?C? ARIYORUM.
_________________
SANCAK
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder Yazarın web sitesini ziyaret et Yahoo Messenger MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Hayat? ve Veciz S?zleri Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye