Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?  Forumu  Forum Ana Sayfa Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu

( YOLUMUZ ?L?M , ?RFAN VE ?NSANLIK SEVG?S? ?ZER?NE KURULMU?TUR ! )
 
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları   KayıtKayıt 
 ProfilProfil   Özel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapınÖzel mesajlarınızı kontrol etmek için giriş yapın   GirişGiriş 

Excelde Püf noktalar ve pratik bilgiler..

 
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Microsoft Office Programlar?
Önceki başlık :: Sonraki başlık  
Yazar Mesaj
Cem YıldırımKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 64
Konum: İstanbul

MesajTarih: Sal Ksm 27, 2007 10:51 am    Mesaj konusu: Excelde P?f noktalar ve pratik bilgiler.. Alıntıyla Cevap Gönder

1-OTOMAT?K KAYDETME:

SORU:Excel'de ?al???rken belgelerimizin belirli aral?klarla otomatik olarak kaydedilmesini sa?layabilir miyiz?
CEVAP:Ara?lar*??ine Ekle (Tools*Add-Ins) komutunu ?al??t?r?n. Ekrana gelen diyalog kutusunda Otomatik Kaydet (AutoSave) se?ene?ini i?aretleyip Tamam d??mesine bas?n. Art?k Ara?lar (Tools) men?s?n? a?t???n?zda Otomatik Kay?t (AutoSave) se?ene?inin eklendi?ini g?receksiniz. Bu komutu ?al??t?r?nca ekrana Otomatik kaydetme ayarlar?n? yapabilece?iniz bir diyalog kutusu gelecektir. Otomatik kaydetme aral??? ve buna benzer di?er bir s?r? se?ene?i buradan ayarlayabilirsiniz.

2-?ST VE ALT B?LG?:

SORU:Excel tablolar?m? ka??da d?kerken ?stbilgi ve altbilgi alanlar?nda de?i?ik, kendime ?zel bilgiler yazd?rmak istiyorum. ?rne?in bas?lan sayfan?n ba?l???, sayfay? haz?rlayan ki?inin ad? vs.. gibi. Bunu nas?l ba?arabilirim?
CEVAP:Excel ile ?al??ma sayfalar?n?z? ka??da d?kerken alt tarafa ?zel bilgiler yazd?rmak istiyorsan?z, Dosya*Sayfa Yap?s? (File*Page Setup) komutunu ?al??t?r?n. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun ?stbilgi/Altbilgi (Header/Footer) sekmesine gidin. Burada ?stbilgi (header) ve altbilgi (footer) alanlar?n? ?zelle?tirebilir, bu alanlara yaz?lacak olan bilgileri a?a?? do?ru a??lan listelerden se?ebilirsiniz.

3-SAYILARI B???MLEME:

SORU:Bir h?creye yazd???m?z rakamlar bazen ondal?k kesir basamakl?, bazen TL eklenmi? olarak g?r?n?yor. Bazen de yazd?klar?m tarihe d?n???veriyor. Bunun nedeni nedir?
CEVAP:Bunun nedeni, se?ti?iniz h?crelerin bi?iminin kullanma amac?n?zdan farkl? bi?imlenmi? olmas?. Bu durumu d?zeltmek i?in, h?cre veya h?creleri se?in, sa? fare tu?u ile ?zerine t?klay?p H?creleri Bi?imle (Format Cells) komutuna t?klay?n. Kar??n?za gelen diyalog kutusunun Say? (Number) b?lmesindeki listede, Genel, Say?, Para Birimi, Tarih, Zaman gibi se?enekler g?receksiniz. Bunlar h?crenin bi?imini belirler. Bu diyalog kutusunun sa??ndaki pencere i?inde ise bu bi?imlerin farkl? t?rleri yer al?r. Her birinin ?zerine geldi?inizde a??klamas? diyalog kutusunun ?zerinde g?r?n?r, ama bir ?rnek vererek konuyu daha iyi a??klayal?m:
?rnek:H?creye yazd???m?z rakam?n ondal?k kesirden sonra iki hanesinin g?r?nmesini istiyorsak, H?creleri Bi?imle diyalog kutusunda Say? se?ene?ini se?in; Ondal?k Yerleri (Decimal places) k?sm?na 2 yaz?n. Excel ondal?k kesrini virg?l (,) olarak g?sterir. Buradaki 1000 Ayrac? Kullan (Use 1000 Seperator) se?ene?ini i?aretlerseniz, rakam sondan itibaren ??er hanede bir nokta (.) ile ayr?lacakt?r (?rne?in 345 bin, 345.000,00 olarak g?sterilir).

4-PARA B?R?M?N? DE???T?RME:

SORU:Para birimi girdi?imiz h?crelerde hep TL ??k?yor. Bazen para birimi olarak ABD dolar? da ($) kullan?yoruz. H?cre bi?imlerini kendimiz belirleyemez miyiz?
CEVAP:Default para birimini Windows belirler. Bunu Denetim Masas?*B?lgesel Ayarlar*Para Birimi (Control Panel*Regional Settings*Currency) b?lmesinden de?i?tirebilirsiniz. Ancak yapaca??n?z de?i?iklik t?m belgelerinizi etkiler. Baz? hesap tablolar?nda TL, baz?lar?nda $ i?areti kullanacaksan?z, Excel size h?creleri ?zel olarak bi?imleme se?ene?i sunar. ?zel bi?imlemek istedi?iniz h?creleri se?ip ?zerlerine sa? fare tu?u ile t?klay?n ve H?creleri Bi?imle*Say? (Format Cells) komutunu ?al??t?r?n. Kar??n?za gelen diyalog kutusunun Say? (Number) b?lmesine girip listeden ?ste?e Uyarlanm??'? (Custom) se?in. T?r (Type) k?sm?n?n alt?ndaki listede baz? haz?r rakam formatlar? g?receksiniz. Bunlardan sizin i?in uygun olan?n? se?in. ?rne?in se?ti?iniz h?crede 3455 yaz?yorsa ve listeden #.##0,00 se?ene?ini i?aretlemi?seniz, ger?ek ra kam 3.455,00 olarak g?r?necektir. Rakam?n?z?n nas?l g?r?nece?ini diyalog kutusunun ?rnek (Sample) k?sm?nda g?rebilirsiniz. Son olarak T?r k?sm?nda g?r?nen bi?imin sonuna bir bo?luk b?rak?p $ i?aretini yaz?n. Tamam d??mesine t?klad???n?zda h?crede 3.455,00 $ yazd???n? g?receksiniz.

5-DEFAULT AYARLARINI DE???T?RMEK:

SORU:Excel'i her a?t???mda yaz?tipi, ?stbilgi ve altbilgi alanlar?, kenar bo?luklar?, k?lavuz ?izgileri default olarak geliyor. Bu default de?erleri de?i?tiremez miyiz?
CEVAP:Bu ayarlar?n baz?lar?n? Ara?lar*Se?enekler (Tools*Options) komutu ilke a??lan diyalog kutusunun ?e?itli b?lmelerinden de?i?tirebilirsiniz, ancak hepsini de?il. Bunun daha de?i?ik bir yolu var: Excel'de yeni bir kitap (workbook) a??n ve yaz?tipinden, altbilgi ve ?stbilgi alanlar?na, kenar bo?luklar?ndan k?lavuz ?izgilerinin g?r?n?p g?r?nmeyece?ine her ?eyi istedi?iniz gibi d?zenleyin. Sonra bu kitab? Excel program?n?z?n bulundu?u klas?r?n alt?ndaki XLStart klas?r?ne K?TAP.XLT ad?yla kaydedin. Art?k Excel'i her a?t???n?zda kendi belirledi?iniz default de?erlerle kar??la?acaks?n?z.

6-Excel Sayfas?z A??ls?n.

SORU/CEVAPExcel'i her a?t???n?zda, kar??n?za bo? bir kitap sayfas? gelir. Mevcut bir Excel dosyas?n? a?acaksan?z, bu sayfa bo?u bo?una a??lm?? olur. Excel'in sayfas?z olarak a??lmas?n? istiyorsan?z, masa?st?nde bir Excel k?sayolu yarat?n. Bu k?sayola sa? fare tu?u ile t?klay?p ?zellikler (Properties) komutunu ?al??t?r?n. K?sayol (Shortcut) b?lmesinin Hedef (Target) k?sm?nda yaz?l? program yolunun sonuna /E parametresini ekleyin.

7-ONDALIK VE BASAMAK AYRA?LARI.

Excel'de ondal?k ayrac? default olarak virg?l (,), binlik hane ayrac? nokta (.) i?aretleri ile g?sterilir. Asl?nda bunu Windows belirler. Ondal?k ayrac?n?n nokta, binlik basamak ayrac?n?n virg?l olmas?n? istiyorsan?z, Windows Denetim Masas?*B?lgesel Ayarlar*Say? (Control Panel*Regional Settings*Number) b?lmesine girin. Arad???n?z ayarlar? burada bulacaks?n?z.

8-SAYFALARA ?S?M VERMEK:

Bir Excel ?al??ma kitab?n?n sayfalar? Sayfa1, Sayfa2; olarak isimlendirilmi?tir. Bunlara ?zel bir isim vermek istiyorsan?z sayfa sekmesinin ?zerine ?ift t?klay?n, yeni sayfa ismini girip Tamam d??mesine t?klay?n.

9-?ZEL D??MELER EKLEMEK.

Excel ara? ?ubuklar?nda bulamad???n?z d??meleri ar?yorsan?z, ara? ?ubu?una sa? fare tu?u ile t?klay?p ?zelle?tir (Customize) komutunu ?al??t?r?n. Her bir kategoriyi se?ti?inizde, yan tarafta kullanabilece?iniz d??meleri g?receksiniz. Bu d??melerin ?zerine t?klad???n?zda, diyalog kutusu ?zerinde a??klamas? belirecek. Bu d??meleri fare ile ara? ?ubu?una s?r?kleyip b?rakabilirsiniz.

10-EXCEL?N DOSYA A? KLAS?R?YLE A?ILMASI:

Excel ile haz?rlad???n?z belgeleri belirli bir klas?r alt?nda tutuyorsan?z, Dosya*A? komutuyla direkt kar??n?za bu klas?r?n ??kmas?n? isteyebilirsiniz. Bunun i?in Ara?lar* Se?enekler*Genel (Tools*Options*General) b?lmesine girin. "Varsay?lan dosya yeri" (Default file location) b?lmesine Dosya A? komutu ile a??lmas?n? istedi?iniz klas?r?n yolunu yaz?n.

11-BULUNAN DE?ERLER? BA?KA H?CRELERDE KULLANMA:

SORU:H?crelerde form?ller kullanarak hesaplama yapt?r?yoruz. Bulunan de?erleri ba?ka sayfalar?n ba?ka h?crelerinde de kullanman?n pratik bir yolu var m??
CEVAP:Diyelim ki, Sayfa1'in D s?tununa mart ay? giderlerini kalem kalem girdiniz ve s?tun sonunda t?m giderleri toplay?p mart ay? giderlerini buldunuz. Bu toplam? ba?ka h?crelerde kullanacaksan?z kopyalay?p yap??t?rmak yetmez; ??nk? form?lde h?cre adresleri yeni h?crenin konumuna g?re de?i?ir; yani bir anlamda de?erler de?il form?l kopyalan?r. Yap?lacak i?, form?l? de?il h?cre adresini kopyalamakt?r. ?rne?in mart ay? toplam?, Sayfa1'in D5 h?cresinde ise bunu ba?ka bir sayfadaki ba?ka bir h?creye kopyalarken

Kod:


=Sayfa1!D5


form?l?n? kullanman?z gerekir. Bunun pratik yolu ise, kaynak al?nacak h?crelere bir ad vermektir. ?rne?in, orijinal mart ay? toplam?n?n bulundu?u h?creyi se?ip Ekle*Ad*Tan?mla (Insert*Name*Define) komutunu ?al??t?r?rsan?z, kar??n?za Ad Tan?mla (Define Name) diyalog kutusu ??kar. ?al??ma kitab?ndaki adlar (Names in workbook) k?sm?na bir ad girin (?rne?in mart_toplam). Burada s?zc?kler aras?nda bo?luk b?rakmamaya dikkat edin. Tamam d??mesine t?klad???n?zda o h?crenin bir ismi olur. Art?k o ?al??ma kitab?n?n herhangi bir sayfas?nda herhangi bir h?creye =mart_toplam yazd???n?zda, orijinal h?credeki mart ay? toplam? g?r?necek.

12-HATA MESAJLARININ ANLAMI:

Excel'de form?ller kulland???m?zda, h?crelerde bazen hata mesajlar? ??k?yor. Bunlar?n anlam? nedir?
O halde size hata mesajlar?n?n anlam?n? a??klayal?m.
#SAYI/0! (#DIV /0!) Form?l?n?z bir say?y? s?f?ra b?lmeye veya b?lme i?lemi i?in bo? bir h?creye g?ndermeye ?al???yor. Bildi?iniz gibi bir say? s?f?ra b?l?nemez.
#AD? (#NAME?) Form?l, ?al??ma tablosunda bulunmayan bir alan ad?na ba?vuru yap?yor. H?crelerinizi adland?rd?ysan?z, yaz?m yanl??? yapm?? ta olabilirsiniz.
#YOK! (#NULL?) Form?lde h?cre ba?vurular?n? ba??ms?z de?i?kenlerden ay?rmak i?in virg?l veya noktal? virg?l kullanman?z gereken yerlerde bo?luk kulland???n?z? g?sterir.
#SAYI! (#NUMBER!) Form?l?n?zde bir say? ile ilgili bir sorunla kar??la?t???n?z? g?sterir. Bu, Excel form?l?nde yanl?? t?rde bir ba??ms?z de?i?ken veya hesaplama sonucu, ?al??ma sayfas?nda g?r?nt?lenemeyecek kadar b?y?k veya k???k bir de?er olabilir.
#REF! Excel, ge?ersiz bir h?cre ba?vurusu ile kar??la?t???nda belirir. Bu, form?l i?inde ba?vurulmu? bir h?creyi sildi?inizde veya ?zerine ba?ka bir h?cre yap??t?rd???n?zda olabilir.
#DE?ER! (#VALUE!) Bir form?lde yanl?? t?rde bir ba??ms?z de?i?ken, yanl?? t?r bir i?lem kulland???n?zda veya metin giri?i i?eren h?crelere ba?vuru yapan matematik i?lemler yapmaya kalk??t???n?zda belirir.

13-B?Y?K K???K HARF DE????M?:

Word'de b?y?k harflerle yazd???m?z s?zc?kleri k???k, k???k harflerle yazd?klar?m?z? b?y?k yapmay? ??renmi?tik. Excel'de bunun i?in bir k?sayol tu? kombinasyonu yok mu?
Bunun i?in bir klavye kombinasyonu yok ama yarataca??n?z iki ufak makro ile bu i?i kendiniz halledebilirsiniz.
Metni b?y?k harfli yapmak i?in ?u makroyu kullan?n:


Kod:


Kod:Sub BuyukHarf() For Each c In Selection.Cells c.Value=Ucase$(c.Value) Next c End Sub Metni k???k harf yapmak i?inse ?u makroyu kullan?n: Sub KucukHarf() For Each c In Selection.Cells c.Value=Lcase$(c.Value) Next c End Sub


Bu makrolar? kullanmak i?in, i?indeki s?zc?kleri de?i?tirmek istedi?iniz h?creleri se?in ve makroyu ?al??t?r?n. ?sterseniz bu makrolar? ara? ?ubu?una d??me olarak da atayabilirsiniz.

14-OTOMAT?K DOLDURMA:

Excel, haftan?n g?nlerini, aylar? ve rakamlar? otomatik doldurabilir. ?rne?in bir h?creye Ocak yaz?n; bu h?creyi se?ili duruma getirip sa? alt k??esindeki noktay? fare ile ?eki?tirerek se?ili alan? s?tunun alt?na do?ru 4-5 h?cre geni?letin. Di?er h?crelerin (?ubat, Mart, Nisan...) olarak doldu?unu g?receksiniz. Rakamlarda ise en az iki veri giri?i gerekir. ?rne?in bir s?tunda ilk h?creye 1, ikinci h?creye 2 yaz?p ayn? i?lemi yaparsan?z, geri kalan h?creler (3, 4, 5) olarak dolar. Bu t?r verilerde ilk iki h?creye birer atlamal? doldurma yaparsan?z (?rne?in 1 ve 3 ya da Ocak, Mart) otomatik doldurma i?lemi de birer atlamal? devam eder (1, 3, 5, 7, 9 veya Ocak, Mart, May?s gibi). Sadece g?n, ay ve rakamlarla da s?n?rl? de?ilsiniz. Otomatik doldurulacak serileri kendiniz tan?mlayabilirsiniz. Bunun i?in Ara?lar*Se?enekler*?zel Listeler (Tools*Options*Custom Lists) b?l?m?ne girip YEN? L?STE se?ene?ini i?aretleyin ve Liste Girdileri (List entries) k?sm?na serinizi yaz?p Ekle (Add) d??mesine t?klay?n.

15-SE??L? S?TUNU BA?KA S?TUNA TA?IMA:

Excel'de se?ili bir s?tunu nas?l ba?ka bir s?tuna ta??r?m?
Excel'de belirli bir h?cre alan?n? se?tiyseniz, bu alan?n etaf?nda bir kontur ?izgisi olu?ur. Fare imlecini bu kontur ?izgisinin ?zerine getirdi?inizde, imle? ok i?areti halini al?r. Bu imle?le bir h?cre alan?n? bo? bir alana s?r?kleyip b?rakabilirsiniz. B?ylece veriler bir alandan ba?ka bir alana ta??nm?? olur. Ama s?r?kledi?iniz alan dolu ise, buradaki verilerin silinece?i uyar?s? ekrana gelir. Bu i?lemi yaparken <Shift> tu?unu bas?l? tutarsan?z, se?ili alan kopyalan?r, yani ayni alandan iki tane olur. Burada da s?r?kledi?iniz alan dolu ise, buradaki verilerin silinece?i uyar?s? ekrana gelir. Ayn? i?lemi <Ctrl>+<Shift> tu?lar?na basarak ger?ekle?tirirseniz, ta??ma yapt???n?z alanda yeni bir s?tun olu?ur ve kom?u h?crelerdeki veriler bozulmadan verileriniz araya girer.

16-B?R?M D?N??T?RME:

Elimizde pound, Fahrenhaeit, galon gibi metrik sistemde kullan?lmayan birimler cinsinden de?erler var. Bunlar? Excel'de kolayca metrik sisteme d?n??t?rebilir miyiz?
Evet. Ama ?nce Ara?lar*??ine Ekle (Tools*Add-Ins) komutu ile ??kan diyalog kutusundan ??z?mleme Ara? Paketi'ni (Analysis ToolPak) i?aretleyip bu mod?l?n y?klenmesini sa?lamal?s?n?z. Bu i?lem tamamland?ktan sonra ?EV?R (CONVERT) fonksiyonunu kullanarak birimleri d?n??t?rebilirsiniz. A?a??da s?ras?yla libreyi kilograma, Fahrenheit'? Celcius'a, litreyi galona, watt'? beygirg?c?ne d?n??t?rmek i?in verdi?imiz 4 ?rnek fonksiyonlara bakabilirsiniz. Bunlarda rakam yerine h?cre adresi yazarsan?z o h?credeki rakama g?re i?lem yap?l?r. Di?er birimlerin nas?l kullan?laca??n? Excel Yard?m dosyalar?nda ?EV?R (CONVERT) s?zc???n? aratarak bulabilirsiniz.
Kod:


=?EV?R(1; "lbm"; "kg") =?EV?R(78; "F"; "C") =?EV?R(C12; "lt"; "gal") =?EV?R(30; "w"; "h")


17-H?CRE ORTASINA ??ZG? ??ZMEK:

Bir say?n?n iptal edildi?ini g?stermek i?in Bir Excel h?cresinin ?zerini bir k??eden bir k??eye ?izmemiz gerekiyor. Ama h?crenin boyutunun de?i?ti?inde ?izginin de boyunun buna g?re hizalanmas?n? istiyoruz.
?izim (Drawing) ara? ?ubu?unu a??n. Bu ara? ?ubu?u ?zerindeki ?izgi (Line) d??mesine t?klay?n. Fare imleci bir art? i?aretine d?n??ecektir. Diyagonal olarak ?izece?iniz h?crenin ?zerine gelin, klavyeden <Alt> tu?una bas?n ve bas?l? tutun; ?izginizi ?izin. <Alt> tu?una bas?p bu ?izgiyi ?izince ?izgi bu h?creye yap??t?r?l?r. Art?k h?cre bir yere ta??n?rsa ya da boyutu de?i?irse ?izginin boyutlar? da otomatik olarak buna g?re de?i?ecektir. ?izginin renk, kal?nl?k gibi ?zelliklerini ayarlamak i?in ?izginin ?zerine ?ift t?klay?n ve a??lan diyalog kutusundan gerekli ayarlar? yap?n.

18-H?CREY? METNE UYDURMAK.

Excel'de yazd???n?z bir metnin yaz?ld??? h?creye tam? t***** uymas?n? sa?lamak i?in Bi?im*S?tun*En Uygun Geni?lik (Format*Column*AutoFit) komutunu kullanabilirsiniz. Bu i?lemin en pratik yolu ise, metni girdikten sonra fare imlecini h?crenin bulundu?u s?tunun ba?l???na g?t?r?p, sa? h?cre s?n?r? ?zerine ?ift t?klamakt?r. Ayn? ?ey sat?rlar i?in de ge?erlidir.

19-?OK UZUN SAYFALAR.

Excel durum ?ubu?u t?m sayfalar? ayn? anda g?r?nt?lemeye yetmez. T?m sayfalar? g?rmek i?in durum ?ubu?unun sa??ndaki sola sa?a kayd?rma d??melerinin ?zerine sa? fare tu?u ile t?klay?n ve istedi?inizi se?in.

20-OTOMAT?K TOPLAM.

Bir s?tundaki t?m de?erleri toplam?n? o s?tunun alt?ndaki h?creye yazd?rmak istiyorsan?z, bu h?creye gelip ara? ?ubu?undaki Otomatik Toplam (?zerinde sigma simgesi var) d??mesine t?klayabilirsiniz. Klavyeyi tercih edenler ise <Alt>+<Shift>+0 tu?una basabilir.
_________________
Cem Yıldırım
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarın web sitesini ziyaret et MSN Messenger
Cem YıldırımKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 64
Konum: İstanbul

MesajTarih: Sal Ksm 27, 2007 10:55 am    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

21-ENTER TU?UNU KONTROL ED?N.

Excel'de bir h?creye yazd?ktan sonra <Enter> tu?una basarsan?z, etkin h?cre se?icisi bir alt h?creye, <Shift>+<Enter> tu?una basarsan?z bir ?st h?creye ge?er. Ama genelde alt alta h?creleri de?il yan yana h?creleri dolduruyorsan?z bu d?zeni de?i?tirebilirsiniz. Ara?lar*Se?enekler*D?zen (Tools*Options*Edit) b?lmesine girin, Y?n b?lmesini Sa? olarak belirleyin. Art?k <Enter> tu?una bast???n?zda bir sa?daki h?cre se?ilecek.

22-HIZLI KOPYALAMA.

Bir h?crenin i?eri?ini bir alttaki h?creye kopyalamak istiyorsan?z, alt h?creye gidip <Ctrl>+<"> tu?lar?na bas?n.

23-FORM?L KOPYALAMA.

Ayn? form?l? ayn? anda birden fazla h?creye girmek i?in, h?crelerin t?m?n? se?in, form?l? yaz?n ve <Ctrl>+<Enter> tu?una bas?n.

24-B?Y?K ALANLARI SE?MEK.

B?y?k bir veri alan?n? fare ile kayd?rarak se?mek yerine bir anda geni? bir se?ili alan olu?turabilirsiniz. Bunun i?in <Ctrl>+* tu?lar?na basman?z yeterli. Excel sizin i?in bu b?y?k alan? se?ecektir.

25-EXCEL'DEN WORD'E TABLO AKTARMA:

Bunun ?? yolu var: Basit Yap??t?rma (bkz. Bunlar? da Bilin!; xx. Tablo Yap??t?rma); G?mme; ve Ba?lama. Basit yap??t?rma hesap tablosunun sadece bir g?r?nt?s?n? yap??t?r?r. Excel'de bu hesap tablosunu a??p yapaca??n?z de?i?iklikler, Word'e yap??t?r?lm?? tabloya yans?maz. G?mme (Embedding) i?leminde ise, Excel tablosunda yapaca??n?z de?i?iklikler Word'e yap??t?r?lm?? tabloya yans?maz, ancak Word'deki tablo ?zerine ?ift t?klad???n?zda, tablo ile birlikte Word'?n ara? ?ubu?u ve men?leri Excel'inki gibi olur ve tablo ?zerinde gerekli de?i?iklikler yap?labilir. G?mme i?lemi i?in ?u ad?mlar? izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu se?ip <Ctrl>+C tu?lar?yla kopyalad?ktan sonra Word'e ge?in ve D?zen*?zel Yap??t?r (Edit*Paste Special) komutunu ?al??t?r?n. A??lan diyalog kutusunda Yap??t?r (Paste) ve Microsoft Excel ?al??ma Sayfas? Nesne'yi ( Microsoft Excel Worksheet Object) se?in. Tamam d??mesine t?klay?n.
Ba?lama (Linking) i?lemi ise Excel'deki tabloda sonradan yapt???n?z de?i?ikliklerin, Word'e yap??t?rd???n?z tabloya yans?mas?n? sa?lar. Ba?lama i?lemi i?in ?u ad?mlar? izleyeceksiniz: Excel'deki tabloyu se?ip <Ctrl>+C tu?lar?yla kopyalad?ktan sonra Word'e ge?in ve D?zen*?zel Yap??t?r (Edit*Paste Special) komutunu ?al??t?r?n. A??lan diyalog kutusunda Ba? Yap??t?r (Paste Link) ve Bi?imlendirilmi? Metin'i (Formatted Text) se?ip Tamam d??mesine t?klay?n. Word'deki tablo ?zerine sa? fare tu?u ile t?klay?p a??lan men?den Ba?lant?y? G?ncelle?tir (Update Link) komutuna t?klarsan?z, tablonuz Excel'de yap?lan de?i?ikliklere g?re g?ncellenir. Bu men?de Excel'de ba?lant? kurulmu? dosyay? a?mak i?in de komutlar vard?r.

26-Baz? tablolar?m?z, sayfay? yatay konuma getirsek bile sayfaya s??m?yor. Ne yapmal?y?z?

?nce ara? ?ubu?undaki Sayfa ?nizleme (Print Preview) d??mesine t?klayarak sayfan?n bask?dan ?nceki g?r?n?m?ne ge?in. ?stteki Kenar Bo?lu?u (Margins) d??mesine t?klay?n. H?crelerin ve sayfan?n s?n?rlar? belli olacak; bunlar? ?eki?tirerek hem h?crelere s??mayan metinleri d?zeltebilir, hem de sayfada yaz?labilecek alan?n boyutlar?n? geni?letebilirsiniz. Tablonuz bir sayfaya yine s??m?yorsa Ayarla (Setup) d??mesine t?klay?n. Kar??n?za sayfa yap?s?n? ve di?er sayfa ayarlar?n? yapabilece?iniz bir diyalog kutusu gelecek. Burada sayfan?n yatay dikey ayarlar?n? yapabilece?iniz gibi, S??d?r (Fit to) se?ene?ini i?aretleyerek, tablonuzu enine ve boyuna ka? sayfaya s??d?rmak istedi?inizi belirleyebilirsiniz. Gerekirse K???ltme/B?y?tme (Adjust to) alan?na y?zde cinsinden de?erler girerek tablonuzu b?y?t?p k???ltebilirsiniz. Bu i?lemler h?creleri ve yaz?tipin i uygun boyutlarsa getirecektir. Tabii fazla uzun bir tablo haz?rlam??san?z, bunu tek sayfaya s??d?rmak, yaz?lar?n okunamayacak kadar k???lmesine yol a?acakt?r. Fazla zorlamay?n ve tablonuzu birden fazla sayfada sunman?n yollar?n? aray?n. Ne de olsa bir ka??d?n boyutlar? s?n?rl?d?r.

27-H?crenin i?inde birden fazla sat?r kullanman?n yolu nedir?

S?tun ba?l?klar?n?z?n birinci sat?rda yer ald???n? varsayal?m. Sat?r?n ba??ndaki sat?r numaras?na bir kere t?klay?n ve t?m sat?r? se?ili duruma getirin. Bi?im*H?creler (Format*Cells) komutunu ?al??t?r?n. Ekrana gelecek olan diyalog kutusundan Hizalama (Alignment) b?l?m?ne gidin. Bu b?l?mde de h?cre i?erisindeki metnin yatay ve dikey olarak nas?l yerle?tirilece?i ayarlanabilir. Bunun hemen yan?ndaki Metni Sar (Wrap Text) se?ene?ini aktif hale getirirseniz, h?cre i?erisinde istedi?iniz kadar sat?r kullanabilirsiniz. Excel h?cre i?erisindeki sat?rlar? otomatik olarak bir alta kayd?r?r. E?er sat?r? istedi?iniz yerde alta ge?irmek istiyorsan?z h?cre i?erisinde sat?r? yazarken <Enter> yerine <Alt> tu?lar?n? kullanarak sat?r? bir alta kayd?rabilirsiniz.

28-?ki farkl? sayfadaki hesap tablolar?m? raporumuzun tek sayfas?na nas?l bast?rabiliriz?

Diyelim ki Excel kitab?n?z?n ilk sayfas?nda (Sayfa1- "Sheet1") a?a??daki gibi bir tablo var.
Sayfa2'de ise ?ok benzer, ancak B Grubu olarak adland?r?lm?? birtak?m veriler olsun. B Grubu verileri A Grubu verilerinin tam alt?na ta??nm?? halde yaz?c? ??k??? almak istiyorsunuz. O halde Sayfa2'ye (Sheet2) gidin. G?r?n?m*Ara? ?ubu?u*?zelle?tir (View*Toolbars*Customize) d??mesine t?klay?n. Kategoriler (Categories) listesinde Yard?mc? (Utility) se?ene?inin ?zerine gelin. Sa? tarafta, ?zerinde foto?raf makinesi simgesi olan d??meyi ara? ?ubu?una s?r?kleyip b?rak?n. Bu kamera d??mesidir. Diyalog kutular?n? kapatt?ktan sonra Sayfa2'de veri girilmi? alan? se?in (Burada A1: D6) ve kamera d??mesine t?klay?n. Sayfa1'e ge?ip bu sayfan?n alt?ndaki uygun bir h?creye (?rne?imizde A t?klay?n. Sayfa2'deki verilerin bir g?r?nt?s? Sayfa1'in ?zerine yap??t?r?lacakt?r. <Alt> tu?unu bas?l? tutarak yap??t?r?lan g?r?nt?y? uygun bir konuma s?r?kleyin. Yap??t?rd???n?z alan?n ?er?evesini silmek i?in ?zerine sa? fare tu?u ile t?klay?p men?den Nesneyi Bi?imle (Format Object) komutunu ?al??t?r?n. Desen (Pattern) b?lmesinde Hi?biri (None) se?ene?ini i?aretleyip Tamam d??mesine t?klay?n. A?a??daki gibi bir tablo elde edeceksiniz. Sayfa2'deki de?erleri de?i?tirirseniz, Sayfa1'e yap??t?rd???n?z alan i?indeki de?erler de de?i?ecek.

29-SE??M?N VAZ?YET?.

Bir Excel ?al??ma sayfas?nda bir dizi h?creyi se?tikten sonra bu se?im alan?ndaki baz? bilgileri Excel penceresinin hemen alt?ndaki durum ?ubu?unda bulunan Otomatik Hesaplama kutusundan alabilirsiniz. Bu kutuda normalde se?ti?iniz h?credeki say?lar?n toplam? g?r?nt?lenir. Ancak bu kutunun ?zerine gidip sa? fare d??mesine bast???n?zda bir men? a??l?r. Bu men?den se?imle ilgili ortalama, say? adedi, en b?y?k ve en k???k de?erleri ve elbette say?lar?n toplam?n? ekrana getirebilirsiniz.

30-BA?LIK ORTALAMA.

?al??ma tablosunun bir sat?r?nda belirli h?creler aras?na ortalanm?? bir ba?l?k yazmak istiyorsan?z, ilk h?creye ba?l???n?z? yaz?n. Sonra o sat?rda ilk h?cre ile birlikte ortalama yap?lacak t?m h?creleri se?in ve ara? ?ubu?unda S?tunlar Aras?nda Ortala (Merge and Center) d??mesine t?klay?n.

31-TABLO YAPI?TIRMA.

Excel'de haz?rlad???n?z tabloyu bir Word belgesine, Word tablolar?na benzer bir ?ekilde yap??t?rmak istiyorsan?z, tabloyu Excel'de se?ip <Ctrl>+C tu?lar?na bas?n. Daha sonra Word belgesine ge?ip D?zen*?zelYap??t?r (Edit*Paste Special) komutunu ?al??t?r?n. T?r? (As) k?sm?nda Bi?imlendirilmi? Metin'i (Formatted Text) se?ip Tamam d??mesine t?klay?n.

32-WORD'DEN EXCEL'E TABLO.

Word'de haz?rlad???n?z bir tablo varsa bunu Excel'e kes/yap??t?r y?ntemi ile bi?imi bozulmadan aktarabilmeniz i?in o tablonun Word'?n tablo yaratma fonksiyonlar? ile de?il, aralar?na sekme (Tab) verilerek haz?rlanm?? olmas? gerekir. Bu sekmeler, Excel'de verinin bir sa?daki h?creye yaz?laca??n? belirtir.

33-EXCEL'DE B?R GRAF??? NASIL ??ZD?R?R?Z?

Bunu basit bir ?rnek ?zerinde a??klayal?m. Diyelim ki a?a??daki gibi bir veritaban?m?z var. Bu veritaban?nda belirtilen kamyonlar?n her ay ta??d?klar? y?k miktar? grafik olarak g?sterilmek isteniyor.
?nce bu tablonun tamam?n? se?in ve ara? ?ubu?undaki Grafik sihirbaz? (Chart Wizard) butonuna t?klay?n. ?mle? art? i?aretine d?n??ecektir. Bu imle? ile hesap tablosunun bo? bir alan?na bir dikd?rtgen ?izin. Kar??n?za Grafik sihirbaz?n?n 1. ad?m? ??kacak. Tablonun tamam?n? ?nceden se?ti?iniz i?in Aral?k (Data range) k?sm?nda de?i?iklik yapman?z gerekmez; ?leri (Next) d??mesine t?klay?n. 2. ve 3. ad?mlarda grafi?inizin bi?imini se?eceksiniz; bu tercih size kalm??. 4. ad?mda sat?r veya s?tunlardaki verilerin grafik ?zerindeki yerle?imi ile ilgili ayarlar var. ?rne?imizde bu diyalog kutusunda bir de?i?iklik yapmak gerekmiyor; ama diyalog kutusunda g?r?nen ?rnek grafi?e g?re bu se?eneklerin ne i?e yarad???n? kolayca g?rebilirsiniz. 5. ad?mda g?stergeyi (lejand) ekleme se?ene?inin yan? s?ra, grafik ba?l???n? ve eksen ba?l ?klar?n? yazabilece?iniz alanlar bulunur. Bunlar? doldurun. Son d??mesine t?klad???n?zda grafi?iniz olu?acak. Grafi?in renklerini, ?izgi ve kenarl?k kal?nl?klar?n? de?i?tirmek i?in, Grafi?in ?zerine ?ift t?klay?n; daha sonra bi?imini de?i?tirmek istedi?iniz ??enin ?zerine ?ift t?klay?n. Kar??n?za bi?imle ilgili her t?r de?i?ikli?i yapabilece?iniz bir diyalog kutusu gelecek.

34-RAKAMLARIN EN YAKIN TAM SAYIYA YUVARLANMASI:

Bunun i?in Excel'in YUVARLA (ROUND) fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. Ancak, fonksiyonlar verilerin bulundu?u h?crelerde kullan?lamazlar; yoksa fonksiyon d?ng?ye girer. Bu y?zden, bir s?tuna say?lar? girdiyseniz, yan?ndaki s?tuna YUVARLA fonksiyonu ile yuvarlat?lm?? hallerini yazmal?s?n?z. Sonra gerekirse ger?ek rakamlar?n bulundu?u s?tunu se?ip, sa? fare men?s?nden Gizle (Hide) komutu ile bu s?tunu gizleyebilirsiniz. ?imdi YUVARLA fonksiyonunun nas?l kullan?ld???n? anlatal?m: =YUVARLA(A5;-1) gibi bir de?er A5 s?tunundaki rakam? bir basamak yuvarlar. ?rne?in rakam 3456 ise 3460 yapar. -1 yerine -2 kullansayd?k yuvarlanm?? rakam 3500 olacakt?. Burada eksi (-) i?areti sizi ?a??rtmas?n: Burada 1, 2 gibi pozitif bir de?er kullansayd?k, varsa ondal?k kesirden sonras?n? yuvarlayacakt?. ?rne?in 3456,45 gibi b ir rakam
i?in =YUVARLA(A5;1) fonksiyonunu kullan?rsan?z, yuvarlanm?? rakam 3456,5 olur.

35-Raporumuzda matrisler kullanaca??z. Bu matrislerin ?arp?m?n? Excel'de otomatik yapt?rabilir miyiz?

Excel bu ?zelli?e sahip. ?rne?in ?al??ma tablonuzun A1:C3 alan?nda 3x3'l?k bir matris ile F1:G3 alan?nda 3x2'lik birer matris olsun. (?ki matrisin ?arp?labilmesi i?in, ilk matrisin s?tun say?s?n?n, ikinci matrisin sat?r say?s?na e?it olmas? gerekti?ini hat?rlatal?m.) 3x3'l?k (mxn format?ndaki) matris ile 3x2'lik (nxp format?ndaki) iki matris ?arp?l?rsa, 3x2'lik (mxp format?nda) yeni bir matris olu?ur. O halde ?al??ma tablomuzun bo? ve uygun bir yerinde 3x2'lik bir alan se?in ve bu alana =D?ARP(A1:C3; F1:G3) form?l?n? girip (?ngilizce Excel kullan?yorsan?z D?ARP yerine MMULT fonksiyonunu kullan?n) <Shift>+<Ctrl>+<Enter> tu?lar?na bas?n. ??te matris ?arp?m?n?z kar??n?zda

36- Makrolar? t?m kitaplarda ge?erli k?lman?n yolu:

Bu, Excel'i yaratanlar?n bir azizli?i. Excel'de makrolar Word'den farkl? bir ?ekilde kaydedilir. Makrolar?n?z? t?m belgelerde ge?erli k?lmak i?in ?u yolu izlemelisiniz: Excel'de bir kitap (workbook) a??n. Ara?lar*Makro Kaydet*Yeni Makro Kaydet (Tools*Record Macro*Record New Macro) komutuna t?klay?n. Kar??n?za gelen diyalog kutusuna yeni makronuzun ad?n? girin ve Se?enekler (Options) d??mesine t?klay?n. Saklama Yeri (Store in) k?sm?nda Ki?isel Makro ?al??ma Kitab? (Personal Macro Workbook) se?ene?ini i?aretleyin. Tamam d??mesine t?klayarak a??lan Mod?l sayfas?nda yeni makronuzu yaz?n. (Bu ?ekilde makro yazmak i?in Visual Basic for Applications dilini bilmeniz veya elinizde makro ?rneklerinin olmas? gerekir.) Dosyay? PERSONAL.XLS ad?yla EXCEL\XLSTART dizinine kaydedin. Bundan b?yle her Excel'i a?t???n?zda bu dosya kar??n?za gelecek, yaratt??? n?z her yeni makro bu dosyaya eklenecek ve ?zerine a?t???n?z t?m dosyalarda t?m makrolar?n?z ge?erli olacak. Tabii, Excel'i her a?t???n?zda PERSONAL.XLS dosyas?n?n g?r?nmesini istemeyebilirsiniz. ?yleyse bu dosya a??ld???nda Pencere*Gizle (Windows*Hide) komutunu ?al??t?r?n. Yeni bir makro yarataca??n?z zaman bu dosyay? Pencere*G?ster (Window*Unhide) komutuyla g?r?n?r hale getirmeniz gerekti?ini de unutmay?n.

37-Form?l (i?lev) kullanarak yapt???m hesaplar?n, form?l olarak de?il, rakamsal de?er olarak g?r?nmesini istiyorum.

Bir h?crede form?l kullanarak yapt???n?z hesab? ba?ka bir h?creye kopyalayacaksan?z, bu h?creyi se?in ve Ctrl+C tu?lar? ile kopyalay?n. Sonra kopyalama yapaca??n?z h?creye ge?erek D?zen*?zelYap??t?r (Edit*Paste Special) komutunu ?al??t?r?n. Ekrana gelen diyalog kutusunda De?erleri (Values) se?ene?ini i?aretleyip Tamam d??mesine t?klay?n. Ama bir h?cre veya h?cre grubundaki form?lleri rakamsal de?ere ?evirmek istiyorsan?z, ?u makroyu da kullanabilirsiniz:

Kod:

Sub Form2Deger() For Each c In Selection.C ells c.Formula=c.Value Next c End Sub


38-D?K?NE BA?LIKLAR KULLANMAK:

Excel tablonuzda dikine ba?l?klar kullanmak istiyorsan?z, ba?l???n yer ald??? h?creyi se?in, ?zerine sa? fare tu?u ile t?klay?p H?creleri Bi?imle (Format Cells) komutunu ?al??t?r?n. Hizalama (Alignment) b?lmesine ge?ip Y?nelim (Orientation) k?sm?ndan dikine ba?l?k format?n? se?ip Tamam d??mesine t?klay?n.

39-OTOMAT?K B???M.

Excel'de haz?rlad???n?z tablolara ??k bir g?r?n?m vermek istiyorsan?z, tabloyu se?ip Bi?im*Otomatik Bi?im (Format*AutoFormat) komutunu ?al??t?r?n. Kar??n?za gelen diyalog kutusunda pek ?ok tablo bi?imini ?rnekleri ile birlikte bulacaks?n?z.

40-ROMEN RAKAMLARI.

Bir say?n?n Romen rakamlar? ile g?r?nmesini istiyorsan?z, ROMEN() form?l?n? kullanabilirsiniz. B2 h?cresinde 1996 say?s?n?n oldu?unu varsayal?m. E?er A2 h?cresinde bu say?y? Romen rakam? ile g?rmek istiyorsan?z, b?t?n yapaca??n?z ?ey A2 h?cresine ROMEN(B2) form?l?n? girmektir.

41-H?CRE DE?ER?N? ARTTIRIP AZALTACAK D??MELER:

Hesap tablonuza bir h?crenin de?erini art?r?p azaltacak d??meler eklemek i?in F?r?ldak (Spinners) ?zelli?ini kullanabilirsiniz. Bu d??meyi kullanmak i?in herhangi bir h?creye herhangi bir de?er girin. Forms (Formlar) ara? ?ubu?undan F?r?ldak arac?n?n d??mesine bas?n. Farenizi kullanarak hesap tablosunda istedi?iniz yere istedi?iniz boyutta bir f?r?ldak ?izin. F?r?ldak ?zerine sa? fare tu?uyla bas?n; Nesne Bi?imle (Format Object) komutunu ?al??t?r?n. Diyalog kutusunun H?cre Ba?lant?s? (Cell Link) b?lmesinde say?n?n etkileyece?i adresi girin (?rne?in B3 i?in $b$3). Bu diyalog kutusundan ayr?ca h?crenin alabilece?i minimum ve maksimum de?erleri, art?? miktar?n? ayarlayabilirsiniz. ??te bu kadar. Art?k artt?rma/azaltma d??menizi kullanabilirsiniz.

42-EXCEL ???NDE HESAP MAK?NASI

BAS?T hesaplamalar yapmak i?in de Excel'in form?lleri ile u?ra?maya de?mez ki. Excel ara? ?ubu?una bir hesap makinesi simgesi ekleyip bu d??meye bas?l?nca Windows basit hesap makinesinin a??lmas?n? sa?layarak i?lerinizi kolayla?t?rabilirsiniz. Bunu yapmak i?in a?a??daki ad?mlar? takip etmeniz yeterli:

· Herhangi bir Excel ara? ?ubu?unun ?zerine sa? fare d??mesi ile t?klay?n ve ?zelle?tir komutunu ?al??t?r?n.

· Komutlar b?l?m?ne gelin.

· Kategoriler b?l?m?nde Ara?lar se?ene?ine gelin.

· Sol taraftaki listeden ?zel se?ene?ine gelin, yan taraf?nda minik bir hesap makinesi simgesi olmas? laz?m. Bu se?ene?i s?r?kleyip istedi?iniz bir ara? ?ubu?unun ?zerine b?rak.

· Kapat d??mesine basarak diyalog kutusunu kapat?n. Bundan sonra Excel i?inde mini bir hesaplama yapmak istedi?iniz zaman b?t?n yapaca??n?z ara? ?ubu?una eklemi? oldu?unuz hesap makinesi d??mesine basmak. Hesap makinesi program? a??lacakt?r.

43-EXCEL SAYFALARINI B?RLE?T?RMEK

Bir Excel ?al??ma kitab?n?n i?erisinde bulunan bir veya daha fazla ?al??ma sayfas?n? ba?ka bir ?al??ma kitab?na almak istiyorsan?z, b?t?n yapaca??n?z ?nce hedef, daha sonra da kaynak Excel ?al??ma kitab?n? a?mak. Daha sonra Pencere men?s?nden Yerle?tir * Yatay komutunu ?al??t?rarak iki dosyan?n da i?eri?inin ekranda g?r?nmesini sa?lay?n.

Kopyalamak ya da ta??mak istedi?iniz ?al??ma sayfalar?n?n alt taraf?nda bulunan sayfa TAB'lar?ndan fare ile tutun ve hedef Excel ?al??ma kitab?n?n ?zerine b?rak?n.

Bu i?lemi yapt???n?zda sayfay? ta??m?? olacaks?n?z. E?er sayfay? kopyalamak, yani orijinalini kaynak ?al??ma kitab?nda b?rakmak istiyorsan?z s?r?kle ve b?rak i?lemi s?ras?nda CTRL tu?una bas?n ve bas?l? tutun. S?r?klenen simgenin yan?nda bir + (art?) i?areti belirecektir. Bu i?aret sayfan?n "kopyaland???n?" g?sterir.

44-S?TUNLARI SATIR OLARAK KOPYALAMAK:

Excel'de Sayfa1 de haz?rlad???m bir formun ba?l??? A1 ile A10 h?creleri aras?nda bulunmaktad?r. Sayfa1 de A s?tununa yaz?lm?? bu verileri Sayfa2 de 1. sat?ra kopyalamak istiyorum. Bu i?lemi yapabilece?im en k?sa yol hangisidir?

45-KES?RL? SAYILARLA ?ALI?MAK

SORU:Excel ile ?al???yorum. Belki size garip gelecek ancak zaman zaman kesirli say?lar yazmam gerekiyor. ?rne?in 15 2/3 (on be? tam 2 b?l? 3 yani) gibi bir say? yazmak istedi?imde 15 ile 2 aras?nda bo?luk b?rakmak can?m? s?k?yor. Bu i?i yapman?n en kolay b?l? i?aretinin sa? taraf?ndaki asteriks (*) d??mesine basmak. B?yle yazd???mda i?im kolayla??yor. B?yle yazsam da daha sonra bu y?ld?zlar otomatik olarak bo?luk haline d?n??t?r?lse olmaz m?? E?er olursa bunu nas?l yapaca??m?

CEVAP:Bu iste?inizi ba?armak i?in say?lar y?ld?zl? olarak yaz?p daha sonra bir makro yard?m? ile bul-de?i?tir ?eklinde bo?luklara d?n??t?rme yoluna gidebilirsiniz. Ancak y?ld?z karakterini direkt olarak aratt?r?p bulduramazs?n?z, ??nk? Excel y?ld?z i?aretine wildcard (bir veya birden fazla harfin yerine ge?en bir i?aret) uygulamas? yapar.

Bu y?zden y?ld?z karakterini aratt?r?rken ~* ?eklinde bir notasyon kullanmal?s?n?z. A?a??daki makro gerekli i?lemi yapmaktad?r.

Kod:


Sub arabul() Selection.Replace "~*", " " End SubBu makroyu yaratmak ve her Excel oturumunda a??lmas?n? ve aktif olmas?n? sa?lamak i?in a?a??daki ad?mlar? takip edin:

1. Ctrl + N tu?lar?na basarak yeni ve bo? bir Excel belgesi a??n.

2. Alt + F8 tu?lar?na bas?n. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda makro ismi olarak "arabul" (t?rnaklar yok) yaz?n ve Yarat d??mesine bas?n.

3. Makronuzun Sub ve EndSub b?l?mlerinin g?sterildi?i Visual Basic makro d?zenleyicisi ekrana gelecek. Burada iki sat?r aras?na Selection.Replace "~*", " " yaz?n.

4. Alt + F4 tu?lar?na basarak Visual Basic makro d?zenleyicisi penceresini kapat?n.

5. Ctrl + S tu?lar?na bas?n.

6. Dosyay? Personal.xls ad?nda C:\Program Files\Microsoft Office\Office\XLStart klas?r?ne kaydedin.

Bundan b?yle, kesirli say?lar?n?z? y?ld?z kullanarak yazabilirsiniz. De?i?tirmek istedi?iniz alan? se?ili duruma getirip Alt + F8 tu?una bas?n ve Arabul makrosunu ?al??t?r?n. Y?ld?zlar otomatik olarak bo?luklara d?n??t?r?lecektir.

46-EXCEL VE SER?LER

Bir s?tunu belli bir farka artan say?larla doldurmak m? istiyorsunuz? Bunun i?in alt alta say?lar? yazman?za veya toplama-??kartma form?lleri ile u?ra?man?za gerek yok. Diyelim ki dan ba?layarak be?er be?er yazd?racaks?n?z. ?nce birinci h?creye 0 alt?ndaki h?creye de 5 yaz?n. Daha sonra bu iki h?creyi fare ile se?ili duruma getirin. Se?ili duruma getirdi?iniz h?crelerin alt sa? taraf?nda k???k bir karenin ??kt???n? g?receksiniz. Fare imleci ile bu karenin ?zerine gelin ve i?areti tutarak a?a?? do?ru s?r?kleyin, s?tundaki de?erlerin bitmesini istedi?iniz yerde durun, fare d??mesinden elinizi ?ekin. Se?ili duruma gelmi? olan alan otomatik olarak bir seri bi?iminde doldurulacakt?r. Anlat?rken biraz kar???k gibi g?r?nen bu y?ntemin, eliniz al??t?ktan sonra asl?nda ne kadar kolay oldu?unu g?receksiniz ve bir kere al??t?ktan sonra vazge?emeyeceksiniz. Ayn? seri mant??? T?rk?e Excel i?in Aylar, tarihler ve haftan?n g?nleri i?in de ge?erlidir. Yani Ocak yazd?ktan sonra fare ile ?eki?tirerek Excele otomatik olarak ?ubat, Mart vs.. yazd?rabilirsiniz.

47-?ALI?MA SAYFALARINA KOLAY ER???M:

Excel'de ?zerinde ?al??t???n?z y?kl? bir hesap tablosunun ?ok kulland???n?z bir b?l?m?ne h?zl? yoldan eri?mek mi istiyorsunuz? Hemen size bir p?f noktas? verelim. Excel'de belli bir hesap tablosu dosyas?n?n belli bir b?l?m?ne Windows alt?ndan k?sayol atayabilirsiniz. Bunun i?in ?nce hesap tablosunu a??n ve ilgilendi?iniz h?cre veya h?creleri se?ili duruma getirin. D?zen men?s?nden Kopyala komutunu ?al??t?r?n. Daha sonra masa?st?nde bo? bir yere gelin. Sa? fare d??mesine bas?n, ekrana gelecek olan men?den K?sayol Yap??t?r komutunu ?al??t?r?n. Masa?st?nde bu hesap tablosunda o h?crelere referans edecek olan bir k?sayol simgesi belirecektir. Art?k Excel'i kapatabilirsiniz. Ne zaman bu k?sayol simgesinin ?zerine ?ift t?klarsan?z, Excel otomatik olarak a??lacak, gerekli hesap tablosu belgesi y?klenecek ve belirlemi? oldu?unuz h?cre veya h ?crelere ekrana se?ili durumda getirilecektir. Not: Ayn? p?f noktas? Word i?in de ge?erlidir.

48-EXCEL GRAF?KLER?NE YEN? DE?ERLER EKLEMEK

Bir Excel tablosunda kullanmakta oldu?unuz bir grafi?e bir dizi yeni de?er eklemek istedi?inizde pek ?ok Excel kullan?c?s?n?n yapt??? gibi grafi?i silip yeni verilerle b?t?n s?tunlar? se?ip grafik sihirbaz?n? tekrar ?al??t?rman?z ?art de?il. Pek ?ok kullan?c? bunu yapt??? i?in grafiklerini her seferinde formatlamak i?in bo?u bo?una zaman kaybederler. Halbuki Excel varolan bir grafi?e yeni veriler eklenmesini son derece kolayla?t?rm??t?r.

A?a??daki gibi bir hesap tablosuna sahip oldu?unuzu varsayal?m.

Bu hesap tablosunda A2:B5 alan?nda d?rt sat?r veri bulunuyor. Peki biz bu grafi?e ?? yeni sat?r eklemek istedi?imizde ne yapaca??z? B?t?n yapaca??m?z verileri orijinal verilerin alt?na eklemek. Bu sat?rlar? ekledikten sonra da bu yeni verileri grafi?e tan?tmak. Bunun i?in de yeni eklemi? oldu?unuz verileri se?ili duruma getireceksiniz. Daha sonra se?imin kenarlar?nda herhangi bir yere sol fare d??mesine ile s?r?kleme ve b?rakma yapman?z gerekli. Aynen h?creleri kopyalar veya ta??r gibi. Ancak bu sefer ta??yaca??n?z yer direkt olarak olarak grafi?in ?zeri olacakt?r. Fare d??mesinden elinizi ?ekti?inizde grafik otomatik olarak bu yeni verileri de b?nyesine ekleyecek, boyutlar?n? otomatik olarak ayarlayacakt?r.

B?ylece grafi?inizin format?n?, yerle?imini veya herhangi bir ?zelli?ini de?i?tirmeden yeni verileri alm?? olacaks?n?z.

49-KOMUTLARI D??MELE?T?RMEK

B?R ?nceki mektuba verdi?imiz cevap Excel'in men?lerinde veya ara? ?ubuklar?nda olmayan, dolay?s? ile de kullan?c?y? birka? ad?m atmak zorunda b?rakan bir p?f noktas? i?eriyordu. Elbette bu ad?mlar? basitle?tirmek boynumuzun borcu, bu y?zden hemen hemen b?t?n Excel komutlar? i?eren bu p?f noktas?n? vermenin zaman?n?n geldi?ini d???n?yorum. S?k kullanaca??n?z ancak Excel'in men? veya ara? ?ubuklar?nda olmayan bir komutu bir d??me olarak Excel ara? ?ubu?una eklemek i?in a?a??daki ad?mlar? takip edin. Buradaki ?rnek, bir ?nceki p?f noktas?nda anlat?lan "yaln?zca g?r?n?r h?creler" se?ene?i i?in anlat?lm??t?r, siz di?er komutlar? eklemek i?in minik tefek baz? de?i?iklikler yapmal?s?n?z.

1. Herhangi bir ara? ?ubu?unun ?zerinde bo? bir yere gidin ve sa? fare d??mesine bas?n.

2. A??lacak olan men?den ?zelle?tir komutunu ?al??t?r?n.

3. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun Komutlar b?l?m?ne gelin, listeden D?zen komutunu se?ili duruma getirin.

4. Bu i?lemi yapt???n?zda sa? taraftaki listede D?zen komutunun se?enekleri g?r?nt?lenecektir. bu listede a?a?? do?ru kayaraktan "g?r?n?r h?creleri se?" se?ene?ini bulun ve se?ili duruma getirin.

5. Bu se?ene?i fare ile s?r?kleyerek herhangi bir ara? ?ubu?unun ?zerine getirin ve b?rak?n. B?rakt???n?z yerde bir d??me olu?acakt?r.

Art?k bu d??meyi kullanarak sadece g?r?n?r h?crelerin se?ilmesini sa?layabilirsiniz.

50-EXCEL BELGELER?NDE VURGULAMA

?ALI?MA arkada?lar?n?z ile payla?makta oldu?unuz Excel belgelerinizin belli bir b?l?m?ne vurgulama yapmak istedi?inizde Excel'in ?izim arac?n?n Otomatik ?ekil se?eneklerini kullanabilirsiniz. E?er ?izim ara? ?ubu?u ekranda g?r?n?r halde de?ilse ara? ?ubuklar?ndan herhangi birinin ?zerine gelip sa? fare d??mesine bas?n, ekrana gelecek olan men?den ?izim komutunu ?al??t?r?n. Excel belgenizi haz?rlay?n, daha sonra ?izim ara? ?ubu?unun Otomatik ?ekil men?s?n? a??n, Belirtme ?izgileri b?l?m?ne gelin. Burada zevkinize uygun bir konu?ma balonu bulun, fare imlecini kullanarak belgenin uygun yerine konu?ma balonunu ?izin, i?ine yazaca??n?z metni girin ve formatlay?n.
_________________
Cem Yıldırım
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarın web sitesini ziyaret et MSN Messenger
Cem YıldırımKayıt: 13 Ksm 2007
Mesajlar: 64
Konum: İstanbul

MesajTarih: Sal Ksm 27, 2007 11:00 am    Mesaj konusu: Alıntıyla Cevap Gönder

51-WORD VE EXCEL DOSYALARINA ??FRE

Word ve Excel dosyalar?n?za kaydetme s?ras?nda ?ifre koyabilirsiniz. Dosya en?s?ndeki Farkl? Kaydet (Save As...) se?ene?ine girdi?inizde sa? altta bulunan Se?enekler... (Options) d??mesini t?klayarak dosya ?ifreleme k?sm?na girebilirsiniz. Burada iki ?ifre k?sm? vard?r. ?lki dosyan?n a??lmas?n? sa?layacak ?ifre, ikincisi ise dosya ?zerinde de?i?iklik yaparak kaydetme izini verecek ?ifredir. ?ifreler girildi?i zaman tekrar girilmesi istenerek mutabakat yap?l?r.
?kinci ?ifre ?zel durumlarda kullan?l?r. Dosyan?n a??labilmesini, fakat ?zerinde de?i?iklik yap?lmas?n? ?nlemek i?in ikinci ?ifreyi kullanabilirsiniz. Sadece ilk ?ifre kullan?ld???nda, dosya a?ma ve de?i?tirme yetkisi tek ?ifrede olur.

?ifrelenerek kaydedilmi? dosyalar a??lmak istendi?inde ilk ?nce ?ifre sorulur. Verilen ?ifre do?ruysa ondan sonra dosya a??l?r. E?er yazma yetkisi ?ifresi de kullan?ld?ysa, ikinci ?ifre de istenir. ?kinci ?ifre verilmez ya da yanl?? girilirse, dosya sadece okuma modunda a??l?r.
Olduk?a etkili ve g?venli olan bu ?ifrelemeye g?venebilirsiniz. Normal bir kullan?c?n?n bu g?venlik duvar?n? a?mas? ?ok zordur. ?unu da unutmay?n: ?ifreyi unuttu?unuzda bu sizin i?in de ge?erlidir!..

52-EXCEL DE FONT L?STELER?

Y?llarca bir s?r? True Type yaz?tipi kulland?ktan sonra, makinemdeki fontlar? d?zenleme, kullanmad?klar?mdan kurtulma a?amas?na geldim. As?l yapmak istedi?im, bir Excel ya da Word makrosu yaratarak var olan b?t?n yaz? tiplerinden ?rnekler al?p g?r?nt?lemek. ?stelik her bir yaz?tipinin ad?n?n iyi okunabilen bir font ile ve yaln?zca bir tek sat?r? kaplayarak g?r?nt?lenmesini istiyorum. Nas?l yapar?m?

Excelin nesne modellemesi, bir yaz?tipi adlar? se?kisini i?ermedi?inden, sadece Exceli kullanarak b?yle bir tablo yaratman?n kolay bir yolu yok.

Ancak makinenizde Word de varsa, bu i?i Nesne Ba?lama ve G?mme Teknolojisinden (OLE) faydalanarak yapabilirsiniz.

?ekildeki program kodunun ilk sat?r?, Word uygulamas?n? bir nesne de?i?kenine d?n??t?r?r. B?ylece, bu ilk komutu izleyen komutlar Word?n nesne modelini, FontNames (Yaz?tipi Adlar?) se?kisi de dahil kullanabilir. For Each d?ng?s?, her yaz?tipi ad?n? bir s?tuna ve bu yaz?tipine denk ?rne?i de kom?u s?tuna yerle?tirir. For Each d?ng?s?n?n devam?ndaki komut, sonu? tablosunda yaz?tipi adlar?n? ve onlara ba?l? yaz?tipi ?rneklerini alfabetik olarak dizmeye yarar.

Bu i?lemler s?ras?nda Word'?n a??k olmas? gerekmez, sadece sistemde kurulu olmas? yeterlidir. Bu makro, belgede ba?ka bir verinin olup olmad???na bakmayaca??ndan, hesap tablosunun bo? bir sayfas?nda uygulanmal?d?r.

53-T?RK?E KARAKTER PROBLEMLER?NDEN BIKMADIK

OFFICE 97 Standart T?rk?e kullan?yoruz. Bu paketteki WORD den yazm?? oldu?umuz belgeleri (Times New Roman, Arial, Courier fontlar?nda) FAX-WORKS, Rapidd Comm., Bitware faks programlar?nda yazd?r?rken T?rk?e problemimiz var. (Yaz?c?larda hi? bir sorun yok.) Excel 97 de b?yle bir sorun yok. Yazd?klar?m?z TUR uzant?l? fontlarla hi? sorun ??karm?yor. Fax programlar? do?ru karakterleri g?nderiyor.)

Microsof Destek Hatt? ile yapt???m g?r??mede EXCEL font tan?mlar?n? WIN.INI'den ald???n? s?ylediler.
WORD 'nin de bu tan?mlar? REGISTRY den okudu?unu belirttiler. Microsoft FAX da b?yle bir sorun yok. Yeni s?r?c?ler bulmam?z? ?nerdiler. Acaba Word 97'nin de Excel 97 gibi fontlar? WIN.INI'den kullanmas?n?
sa?layabilir miyiz, yoksa ba?ka bir ??z?m var m?? Office T?rk?e paketindeki WORD de b?yle bir sorun yok. Bu sorun en son ald???m?z 56 K Usr Robotics modemin RapiddComm. Faks yaz?l?m?nda da kar??m?za ??kt?. Konuyu bilgilerinize sunar, yard?mlar?n?z i?in ?imdiden te?ekk?r ederim.

BU sorunuzun cevab?n? daha ?nce iki kez dergimizde vermi? olmakla birlikte, ?ok tekrarlanan bir soru oldu?u ve haber gruplar?m?za yazan Vedat Biner adl? okurumuzun ?nerdi?i yeni bir ??z?m bulundu?u i?in sorunuza yer veriyoruz. ?nce bizim buldu?umuz ??z?m:

Ba?lat*?al??t?r b?l?m?ne Sysedit yaz?p Enter tu?una bas?n. A??lan Sistem Yap?land?rma D?zenleyicisi i?indeki WIN.INI penceresine ge?in ve [FontSubstitutes] ba?l?kl? b?l?m? bulun. Bu b?l?mde Arial Times New Roman ve Courier New i?in - (?rne?i sadece Arial i?in veriyoruz, di?erlerini de uygulay?n) a?a??daki ?? sat?r?n bulunmas?na dikkat edin (genelde en alttaki yoktur).

Arial Tur,162=Arial,162
Arial Tur,0=Arial,162
Arial,0=Arial,162

Okurumuzun g?nderdi?i ??z?m ise ??yle: ?nce Office 97 orijinal s?r?m? m? yoksa ?zerine SR1 yamas? y?klenmi? s?r?m? m? kulland???n?zdan emin olun. ?imdi s?ra geldi Registry'de yap?lacak baz? ayarlara.

Office 97 Service Pack 1 i?in:

· Regedit'i ?al??t?r?n.

· HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Wo rd\Options b?l?m?n? a??n.

· Sa? pencere b?lmesine sa? t?klay?p New*String Value'yu (Yeni*Dize De?eri) se?in.

· Yeni Sat?ra NoWideTextPrinting yaz?p Enter'e bas?n.

· Bu de?eri 1 yap?n.

· Regedit program?ndan ??k?n.

Office 97 orijinal s?r?m i?in:

· Regedit'i ?al??t?r?n.

· HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Wo rd b?l?m?n? a??n.

· Sa? pencere b?lmesine sa? t?klay?p New*String Value'yu (Yeni*Dize De?eri) se?in.

· Yeni Sat?ra Flags yaz?p Enter'e bas?n.

· Bu de?eri 8192 yap?n.

· Regedit program?ndan ??k?n.

54-EXCEL TABLOLARI VE DE?ERLER

SORU:Bir Excel tablosunda MAX() fonksiyonunu kullanarak bir alan i?erisinde en b?y?k de?ere ula?mak olduk?a kolay. Ama benim yapmak istedi?im sadece bu say?y? belirlemek de?il. Bu say?y? al?p binlerce say? i?eren ba?ka bir hesap tablosuna eklemek istiyorum. Bir alan i?erisindeki en b?y?k de?erli h?crenin adresini veren bir form?l haz?rlad?m ama bu b?y?k de?er o alanda birden fazla kere ge?erse bu form?l i?e yaram?yor. San?r?m en b?y?k de?ere rastlad???nda o h?creyi aktif yapan bir form?le ihtiyac?m var. Ne yapmal?y?m?

CEVAP:A?a??da listelenmi? olan makroyu bir deneyebilirsiniz. Makromuz tek bir fare t?klamas? ile bir tablonun en b?y?k de?erini veya bu de?erler birden fazla ise aralar?ndan birini buluyor. Makro aktif h?crenin yak?nlar?ndan yola ??k?yor ve aktif h?creden b?y?k bir de?er i?eren h?creye rastlad???nda bu h?creyi aktif h?cre yap?yor. Makroyu olu?turmak i?in Insert * Makro * Module komutlar?n? ?al??t?r?n ve a?a??da g?r?lemn metni girin. Sat?r a??klamalar?n? girmenize gerek yoktur. Makroyu ?al??t?rmak i?in, say?lar i?eren bir tablonun i?erisinde bir yere t?klay?n, Tools men?s?nden Macro komutunu ?al??t?r?n ve ekrana gelecek olan listede ilgili makro (burada BuyukBul) ismi ?zerine ?ift t?klay?n. E?er makroyu kullan??l? buluyorsan?z, ara? ?ubu?una bir d??me olarak atayabilir ve gerekti?inde kolayca eri?ebilirsiniz.

'Bir tablodaki en b?y?k de?eri belirlemek'

Kod:


Dim FindArea As Object Sub FindBig() 'Aranacak alan? belirlemek Set FindArea = Selection.CurrentRegion 'Bu alandaki en b?y?k de?eri bulmak. FindArea.Find(What:=Application.Max(FindArea), After:=ActiveCell).Active End Sub55-?ALI?MA SAATLER? GRAF???:

Ofisimde ?al??anlar?n ?al??ma saatlerini bir grafikte g?rmek istiyorum. B?ylece kimin hangi saatte ula??labilir oldu?unu anlayabilece?iz. ?al??anlar?n saatleri s?k s?k de?i?iyor bunun i?in her seferinde ?izim yapmak zorla??yor. Bu t?r bir "dinamik" ?al??ma saati diyagram?n? Excel ile nas?l yaratabilirim?

Excel'in yatay ?ubuk grafiklerini kullanarak bunu ba?arabilirsiniz. ?nce ?al??ma saatlerini g?steren verileri Excel'e girmek gerekli. ?rnek verileri A1: D5 aras?nda bulabilirsiniz. Daha sonra B2:C5 aras?n? se?ili duruma getirin ve Bi?im men?s?nden H?creler komutunu ?al??t?r?n. Ekran gelecek olan diyalog kutusunun Say? b?l?m?ne gelin. Sol listeden Zaman sa? listeden de 13:30 se?imini yap?n ve Tamam d??mesine bas?n.

Zaman formatlar?n? tamamlad?ktan sonra yapaca??n?z tek ?ey grafi?i olu?turmak ve formatlamak. ?nce A1:B5 ve D1: D5 h?crelerini se?ili duruma getirin. Bunu, fare ile A1:B5'i se?ip daha sonra tu?una bas?p bas?l? tutarak D1: D5 aras?n? se?ime ekleyerek ba?arabilirsiniz. Se?imi yapt?ktan sonra grafik sihirbaz?n?n d??mesine bas?n. Bu sihirbaz ad?m ad?m grafi?i olu?turman?za yard?mc? olacakt?r. 2. Ad?mdda ?ubuk grafiklerini se?in. Sihirbaz?n 3. Ad?m?nda 3 numaral? grafik tipini se?in. 4. Ad?mda veri Serilerini "S?tunlarda", X ekseni ve G?sterge metni etiketlerini "ilk 1 s?tun" olarak belirleyin.

5. ad?mda g?sterge ekleme se?ene?ini kapat?n. Grafik ba?l???n? "zaman ?izelgesi" gibi bir ?eyler yap?n. Bu ad?m bitti?inde Son d??mesine bas?n. Grafik ekrana gelecektir. ?imdi grafik ekranda g?r?ld??? gibi biraz "makyaja" tabi tutulacak. ?nce ?ubuk grafiklerin ilk par?alar?n?n ?zerine ?ift t?klay?n. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda S?n?r? Hi?biri, Alan? hi?biri yap?n ve tu?una bas?n. ?ubuklar?n birinci b?l?m? yok olacakt?r. S?ra, saat aral?klar?n? belirlemeye geldi. Burada X ekseninin ?zerine ?ift t?klay?n. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunun ?l?ek b?l?m?ne gelin ve Ana birimi 0,16667 ve ?m etiketlerini de "y?ksek" yap?n.Tamam d??mesine bas?n.

Son bir ?ey kald?. Grafi?in ?zerine sa? fare d??mesi ile t?klay?n. Ekrana gelecek olan men?den K?lavuz ?izgileri ekle komutunu ?al??t?r?n. Y de?er eksenine birincil k?lavuz ?izgileri ekleyin. ??te bitti

56-EXCEL'DE KILAVUZ ??ZG?LER?

Excel'deki ' K?lavuz ?izgileri' ni, fonu beyaz renk ile boyayarak yok ediyorum. Izgaray? ba?ka bir y?ntemle kald?rmam m?mk?n m??

H?CRELER?N rahat takip edilmesini sa?layan k?lavuz ?izgileri (grid) bazen de ayak ba?? olur. Tablodaki k?lavuz ?izgileri kald?rmak i?in; Ara?lar men?s?ndeki Se?enekler k?sm?na girin. G?r?n?m tablosundaki K?lavuz ?izgi se?ene?ine t?klay?n. Bu y?ntemi kullanmak yerine size ba?ka bir teklifimiz var: K?lavuz ?izgileri kald?rmak i?in ?ok daha pratik ve uzun vadeli bir ??z?m. Ekran?n ?st taraf?ndaki ' Ara? ?ubuklar?na' ekleyece?imiz simge ile tek t?klama ile k?lavuz ?izgilerini yok edebilir ya da ekrana getirebilirsiniz. Ekran?n ?st taraf?ndaki ara? ?ubuklar?ndan (toolbar) birinin ?zerine farenin okunu getirip sa? tu?a t?klay?n. ??kan men?n?n en alt?ndaki ' ?zelle?tir' se?ene?ine t?klay?n. Kategorilerden ' formlar' ? se?in. Sa? tarafta yer alan simgelerden ?zerinde noktalar olan?na t?klay?n. Pencerenin alt taraf?nda ' k?lavuz ?izgileri de?i?tirir' ta n?m? ??kacakt?r. Simgeyi farenin sol tu?u ile tutarak ?stteki ara? ?ubuklar?n?n sa? taraf?ndaki bo? alana ta??y?p, b?rak?n. ?zelle?tir penceresini kapat?n. Bundan b?yle k?lavuz ?izgilerini kald?rmak veya koymak i?in bu simgeye t?klaman?z yeterli olacakt?r. Ayn? ?ekilde ?ok kulland???n?z di?er ?zellikleri de benzer ?ekillerde ara? ?ubuklar?na ekleyebilirsiniz.

57-TABLOLAR KULLANMA

Yaz?lar?mda (Word'de) zaman zaman tablolar kullanmam gerekiyor. Fakat bu tablolar biraz detayl? veya b?y?k oldu?unda ?al??mak ?ok zorla??yor, bilgisayar olduk?a yava?layabiliyor. Bu t?r dezavantajlar? nas?l ortadan kald?rabilirim?

WORD'TE b?y?k ve komplike tablolar haz?rlamak Excel'e g?re zordur. Onun i?in k???k tablolar d???nda Excel'i kullan?n. Excel'de haz?rlad???n?z bir tabloyu Word'?n i?ine de aktarabilirsiniz. Kopyala ve yap??t?r komutlar? bunun i?in yeterlidir.
Size di?er bir tavsiyemiz de kulland???n?z Word'? terfi ettirip, en son s?r?m?n? kullanman?zd?r. Ofis 97'nin Word'? i?inizi kolayla?t?racakt?r.

58-K???K OFFICE P?FLER?

E?er bir klas?rdeki birden fazla Office belgesini bir kerede a?mak istiyorsan?z Dosya A? diyalog kutusunda dosya isimlerini g?r?nce Ctrl tu?u ile isimlere tek tek t?klay?n, isimler se?ili duruma geleceklerdir. A? d??mesine bas?n, belgelerin hepsi s?rayla a??lacaklard?r.

Ara? ?ubuklar?ndaki d??meleri ALT tu?una bas?p bas?l? tutup d??meyi fare ile s?r?kleyerek yeni ara? ?ubuklar?na ta??yabilirsiniz.

Office programlar?n?n ?izim ara? ?ubu?undan Elips veya Dikd?rtgen ?ekillerini kullan?rken tam bir daire veya tam bir kare yapmak istiyorsan?z ?izimi yaparken SHIFT tu?una bas?n ve bas?l? tutun. Kare veya dairenin ortadan ba?layarak ?izilmesini sa?lamak i?in de CTRL + SHIFT tu?lar?na bas?l? tutun.

Soyad? standart olmayan dosyalar? metin olarak kaydederken soyad?n?n arkas?na TXT eklenmesini engellemek i?in dosya ad?n? "DENEME.XXX" gibi olacak ?ekilde t?rnak i?aretlerinin aras?na al?n.

Office belgelerindeki resim veya ?izimleri en-boy oran?n yamultmadan b?y?tmek veya k???ltmek i?in boyutunu de?i?tirirken CTRL+SHIFT tu?lar?na bas?l? tutun.

Excel'de bir dizi h?creye tek bir isimle referans vermek i?in h?creleri se?ili duruma getirin ve CTRL + F3 tu?lar?na bas?n.

Excel'de se?ti?iniz bir alan?n grafi?ini h?zl?ca g?r?nt?lemek i?in F11 tu?una bas?n.

Excel'de sat?rlar? h?zl?ca gizlemek i?in gizlenecek olan sat?rlar? se?in ve Ctrl+9 tu?lar?na bas?n. S?tunlar? gizlemek i?in de Ctrl+0 tu?lar?n? kullan?n.

59-MAKROLARI D??MELERE D?N??T?RMEK

Excel'de oluturdu?um bir makro var. Rakamlar? yaz?ya d?n??t?r?yor (12 ---> on iki gibi). Olu?turdu?um makronun ismini h?creye yazd???mda makro ?al??m?yor. Makroyu ?al??t?rmak i?in her seferinde men?den Ara?lar * Makro komutunu kullanmak zorunda kal?yorum. Excel 5.0 T?rk?e kullan?yorum. Acaba Excel makrolar?n? daha h?zl? ?al??t?rmak i?in bir yol var m??

Evet var. Hesap tablosu i?inde bir d??me yarat?p, makronuzu bu olu?turaca??n?z bir d??meye ba?layarak kolayca ?al??t?rabilirsiniz. ??e ?nce d??me yaratarak ba?lamak laz?m. Bunun i?in (e?er aktif de?ilse) ?izim ara? ?ubu?unu g?r?n?r hale getirin. Bu ara? ?ubu?undaki d??me yaratma ara? d??mesine bas?n. ?al??ma sayfas?n?n uygun bir yerine girin ve sol fare d??mesine bas?p bas?l? tutup s?r?kleyerek bir d??me ?izin. Sol fare d??mesinden elinizi ?ekti?inizde ekrana "Makro Ata" penceresi gelecektir. Bu pencereden d??meye atanacak olan makroyu belirleyin.

60-SAYFALAR ARASINDA HIZLI GE???

Excel kullan?yorum. Bir ?al??ma kitab?n?n i?inde bazen on tane sayfa bulunabiliyor ve ben bir kontrol yapmak i?in s?rayla birinci, ???nc? ve yedinci sayfalara bakmak zorunday?m. Sayfalar aras?nda ge?i? yapman?n en k?sa yolu nedir?


Bir Excel ?al??ma kitab?n?n (workbook) i?inde bir ton ?al??ma sayfas? olabilir. Ve de?i?ik bilgileri de?i?ik sayfalarda tutuyorsan?z bu sayfalar aras?nda ge?i? yapmak zaman zaman i?kence bi?imine d?n??ebilir. Bu i?in bizlere g?re en k?sa yolu, bir sayfaya atlamak istedi?inizde Excel ?al??ma penceresinin sol alt taraf?nda bulunan "|<" d??mesinin ?zerine sa? fare tu?u ile t?klamakt?r. Ekrana bir men? a??lacak ve i?inde Excel belgesinin i?inde yer alan ?al??ma sayfalar?n?n isimleri yer alacak. B?t?n yapaca??n?z bu men?den atlamak istedi?iniz ?al??ma sayfas?n?n ad?n? se?mek.

61-OTOMAT?K PAR?A ?SM?

Ufak bir araba servisimiz var ve ge?enlerde bir bilgisayar ald?k. Excel ile haz?rlanm?? bir tablomuz var ve fatura kesme gibi i?lemleri bu tablodan hallediyoruz. Ancak benim bir iste?im var. M??terinin sat?n ald??? her par?an?n bir kodu bir de ismi var. Bunlar? tek tek yazmak zoruma gidiyor. Acaba sadece par?a no'sunu yazsak (art?k b?t?n par?alar?n kodlar?n? ezbere biliyoruz) ve Excel yandaki s?tuna otomatik olarak par?an?n ad?n? g?r?nt?lese nas?l olur? Bu t?r bir form?l yazmak kolay m?d?r?

?stedi?iniz ?eyi yapman?n iki yolu var. Birinci kolay, h?zl? ve fazla deneyim gerektirmeyen bir y?ntem. ?kincisinde ise i?e biraz daha tablolama bilgisi giriyor. Adetim oldu?u ?zere h?zl? ve basit y?ntemi anlatmak isterim. ?stedi?iniz i?lemi yapabilecek bir Excel form?l? bulunuyor. Ad? da =ELEMAN() bu form?l?n. Kullan?m? da a?a??daki gibi:

Kod:


=ELEMAN(listedeki ka??nc? eleman;"liste1";"liste2";....)Burada elimizde bir listede par?alar?n isimleri bulunuyor. ?rne?in elimizde ki par?alar?n isimlerinin "Amortis?r", "sibop", "krank mili" ve "mitsubishi kriko" olduklar?n? varsayal?m. Bunlar?n par?a numaralar? da s?ras?yla 1, 2, 3 ve 4 olsun. B s?tununda form?l, A s?tununda da par?a numaras? bulunacak diyelim. Bu durumda B2 h?cresine yazaca??m?z form?l
Kod:


=ELEMAN(A2;"Amortis?r";"sibop";"krank mili";"mitsubishi kriko")


olacakt?r. A s?tununa par?a numaras? girildi?inde B s?tununda hemen yan?nda par?an?n ad? otomatik olarak belirecektir.

62-ONU BUNA ?EV?RMEK

Bir Excel tablom var. Her ?eyi birbirine bir dizi form?lle ba?lad?m. Bunu incelemesi ve kontrol etmesi i?in bir meslekta??ma g?ndermek istiyorum. Ancak onun form?lleri de?il, sadece say?lar? g?rmesini istiyorum. Ne yapaca??m? Ayr?ca Excel kullan?rken bir h?crenin i?indeki b?y?k harfleri k???k harflere veya k???k harfleri b?y?k harflere de?i?tirmenin imkan? var m?d?r? Yard?mc? olursan?z ?ok sevinirim.

?nce birinci sorunuzu yan?tlayal?m. A?a??daki basit makroyu yazacaks?n?z. Daha sonra form?l? say?ya d?n??t?rmek istedi?iniz h?crenin ?zerine gidip bu makroyu ?al??t?racaks?n?z. Gerisi otomatik.


Kod:


Sub Form2val() For Each c in Selection.Cells c.formula=c.value Next c End Sub?kinci sorunuzun cevab? Excel'in komutlar? aras?nda yok ancak minik iki makro ile sorununuza verebilece?iz. A?a??daki makro bir h?crenin i?indeki b?t?n yaz?lar? b?y?k harf yap?yor.


Kod:


Sub buyharf() For Each c In Selection.Cells c.Value = UCase$(c.Value) Next c End Subhemen alt?ndaki, makro ise bir h?cre i?indeki b?t?n yaz?lar? k???k harf ediyor.


Kod:


Sub kucharf() For Each c In Selection.Cells c.Value = LCase$(c.Value) Next c End SubB?t?n yapaca??n?z bu makrolar? girdikten sonra ilgili h?crenin ?zerine giderek istedi?iniz makroyu ?al??t?rmak. Gerisini makro otomatik olarak hallediyor. Bir k???k problem var, b?y?k ? harfini k???ltemiyor. Ne yapal?m, bu kadar kusur kad? k?z?nda bile bulunurmu?!


Kod:


63-BO? H?CRELER? KONTROL ETMEK
SORU:Windows 98 alt?nda Excel kullan?yorum. ??yle bir se?enek var m? merak ediyorum. H?crelerden birinin de?erinin ba?ka bir h?creye ba??nt?l? olarak de?i?mesini istiyorum. K?sacas? ??yle: B s?tunundaki h?crelerinin e?er A s?tununda ayn? sat?rdaki h?cre bo?sa ?rne?in "ahmet" olmas?n?, e?er bo? de?ilse "mehmet" olmas?n? istiyorum. Bunu yapmak i?in nas?l bir form?l veya makro kullanmam gerekiyor?

CEVAP:Bunu yapmak i?in makroya gerek yok. Excel'in =EBO?SA fonksiyonu istedi?iniz g?revi yerine getirecektir. Bunun i?in yapaca??n?z ?ey ?yle. Bir hesap tablosuna sahip oldu?unuzu varsayal?m. E?er B s?tunundaki h?crelere a?a??daki form?l? girersek


Kod:


=E?ER(EBO?SA(A1);"ahmet";"mehmet")
bu durumda B s?tunundaki h?crelerin istedi?iniz de?erleri ald???na ?ahit olacaks?n?z. ?rnek form?l ?nce A1 h?cresinin durumunu de?erlediriyor. =EBO?SA form?l? e?er hedefteki h?cre bo?sa DO?RU, bo? de?ilse YANLI? de?erini al?r. H?credeki =E?ER form?l? de =EBO?SA form?l?nden gelen de?ere g?re B1 h?cresinin de?erini "ahmet" veya "mehmet" yapmaktad?r.64-NE OLACAK BU VER?LER?N HAL?

SORU:Excel kullanana bir ?niversite ??rencisiyim. Programa pek fazla hakim olabildi?imi s?yleyemem ancak ?devlerimizde kulland???m?z grafikleri g?zelce ?izdirebiliyorum. Bilgisayardan anlayan baz? arkada?lar?mdan ald???m bilgilere g?re Excel bir grafi?in sonunda grafi?in e?imine g?re bundan sonra gelecek olan bilgileri tahmin edebiliyormu?. Bu ?zelli?e sahip oldu?unu duymak ho?uma gitti, ?devlerimde kullanabilirim. Ancak bunun nas?l yap?laca??n? bilmiyorum. Acaba bunu bana anlatabilir misiniz?

CEVAP:Elbette. Excel'in TRENDLINES yani E??L?M ??ZG?LER? fonksiyonunu kullanarak bir grafikte belli bir ad?mdan sonra grafi?in geli?ine g?re hangi verinin gelece?ini tahmin ettirebilirsiniz. Bunun i?in ?nce a?a??daki gibi bir hesap tablosu ve grafi?e sahip oldu?unuzu varsayal?m.

?imdi, bu grafikte 2000 senesinden 2005 senesine kadar olan ciro tahminlerini de g?r?nt?lemek isteyelim. Bunun i?in ?nce grafi?i ?zerindeki herhangi bir s?tuna gidin ve Sa? fare d??mesine bas?n. Ekrana gelecek men?den E??L?M ??ZG?S? EKLE komutunu ?al??t?r?n. Ekrana gelecek olan diyalog kutusunda ekleyece?iniz e?ilim ?izgisinin tipini belirleyebilirsiniz. Burada birinci se?enek olan DO?RUSAL se?ene?ini aktif hale getirin. Daha sonra ayn? diyalog kutusunun SE?ENEKLER b?l?m?ne gelin. Burada ka? d?nem ileriye do?ru tahmin yapt?rtmak istedi?iniz belirleyin ve e?ilim ?izgisine "gelecek y?llar?n tahmini" filan gibisinden bir isim verin. Ayn? diyalog kutusunda GRAF?K ?ZER?NDE DENKLEM? G?R?NT?LE se?ene?ini de aktif hale getirin ve TAMAM d??mesine bas?n.

TAMAM d??mesine bast???n?zda grafi?inizdeki verilere e?ilim ?izgisi eklenecek ve grafik bundan sonraki ayarlad???n?z d?nemlere kadar uzat?lacakt?r. Ayr?ca grafi?in ?zerinde bu uzaman?n do?rusal denklemi de g?r?nt?lenecektir. Bu denklemi kullanarak gelecek y?llarda de?erin nelere ula?aca??n? hesaplayabilirsiniz.

Not: Grafi?e eklenen verilerin form?l? ve tipi ile oynayarak tahminlerinizi daha da rafine edebilirsiniz. ?rne?in denklemi do?rusaldan ?S se?ene?ine de?i?tirerek verilerin dikey olarak de?il de daha yumu?ak bir e?imle y?kselmesini sa?layabilirsiniz.

65-OTOMAT?K TOPLAMA

Sat?rlarda verilerim bulunuyor. Bu verilerin yan?na da o sat?r?n toplam?n? yazmak istiyorum . E2 h?cresine gelip otomatik toplama tu?una bast???mda aynen istedi?im gibi B2: D2 toplam? buraya yaz?l?yor. E3 h?cresi i?in de problem yok. Ancak E4 h?cresinden itibaren problemler ba?l?yor. E4 h?cresine gelip otomatik toplama tu?una bas?nca bu sefer bu h?creye E2:E3 toplam? yaz?l?yor. Bu neden oluyor? Neyi yanl?? yap?yorum?

Siz herhangi bir ?eyi yanl?? yapm?yorsunuz. Bu problem 123 for Windows'da da var, Quattro Pro for Windows'da da. Nedeni ise otomatik toplaman?n yatay-dikey ayr?m? yapmamas?. E2 sat?r?nda yukar?da yer olmad??? i?in soldakileri topluyor, E3 sat?r?nda yine yukar?da sadece tek bir say? oldu?u i?in soldakileri topluyor. E4'e gelince i?ler kar???yor ??nk? burada hem yukar?da hem de solda say?lar var. ?ncelik yukar?daki say?lara veriliyor (zaten biz de say?lar? alt alta yaz?p toplamaz m?y?z?) ve E2:E3 aras? toplan?yor.

Probleminizin ??z?m? ?ok basit ve b?t?n hesap tablosu programlar? i?in ge?erli. B?t?n yapaca??n?z otomatik toplama tu?una basmadan ?nce B2:E4 alan?n? se?ili duruma getirmek. Daha sonra da otomatik toplama tu?una basmak. B?yle yap?nca aynen istedi?iniz gibi B ile D aras?ndaki say?lar toplanacak ve E s?tununa yaz?lacakt?r.

66-H?CRELER? OTOMAT?K OLARAK DOLDURMA

Hesap Tablolar? son s?r?mlerinde, otomatik doldurma ara?lar?n? hizmetinize sunmu?tur. Diyelim ki hesap tablonuzda s?k s?k i?yerinde ?al??anlar?n isimlerini kulland???jn?z dosyalar var. Her seferinde bu isimleri tek tek girmek yerine otomatik doldurma ara?lar?n? kullanabilirsiniz. 1-2-3'de "Fill by Example", Excel'de "Auto Fill", Quattro Pro'da "Speed Fill" ard???k kal?plar yarat?p istedi?inizde kullanmak m?mk?n. Lotus 1-2-3'de s?k s?k kullanaca??n?z listeyi program?n FILLS.INI dosyas?nda olu?turuyorsunuz. Bu dosya \123R4W\PROGRAMS alt dizininde bulunuyor.

Lotus halihaz?rda 3 tane set kullanm?? size [SET 4] ile ba?lamak d???yor. Listemizde kullanaca??m?z maddeleri ITEMx=,(x burada listedeki madde numaras?n? veriyor) diye ayr? ayr? sat?rlara giriyoruz. Listenizin hep ayn? kalmas?n? istiyorsan?z bo? bir sat?ra

case=exact yazman?z gerekiyor. Listeyi kullanmak art?k ?ok kolay istedi?iniz bir h?creye bir madde yaz?n ve alan? belirleyin daha sonra Range * Fill by Example komutunu ?al??t?r?n. Listeniz haz?r.

Excel 5.0'da b?yle bir i?lem yapmak i?in daha az u?ra??yorsunuz. Men?den Tools* Options komutlar?n? ve hemen ard?ndan Custom List'i se?iyoruz. New Liste'e bir kere t?klay?n ve listenizi olu?turun. Listeyi kaydetmek i?in Add'e t?klay?n.

Kullan?m ise 1-2-3 ile hemen hemen ayn?. Listeden bir maddeyi h?creye yaz?p, h?crenin k??esinde + belirince s?r?kleyin. Ayr?ca bir yol daha var: Alan? belirledikten sonra Edit * Fill komutlar?n? se?mek.

Quattro Pro'da da 1-2-3 ile hemen hemen ayn? yolu izliyoruz. Onun da QPW.INI isimli bir dosyas? var. Kal?plar? bu dosyaya yz?p kaydediyorsunuz. ?rne?in ?al??anlar=Serkan, Fulya, Burak dedi?inizde ?al??anlar listenin ismi oluyor. Art?k kullan?m i?in geriye sadece isimlerden birini girip alan? belirlemek ve Speed Fill komutunu vermek kal?yor.

67-K???K K???K NOTLAR

??eri?i kar???k h?creler i?in a??klama yazmak Excel'de ?ok s?k yap?lan bir i?lemdir. ?zellikle karma??k fonksiyonlar i?eren h?crelerin yan?na genellikle o h?credeki form?lleri a??klayan metinler girilir. Excel'de daha ?nceki s?r?mlerde de bulunan Not ekleme ?zelli?i bu a??klama metinlerinin ?al??ma sayfalar?nda ve ??kt?larda gereksiz yer harcamalar?n? engeller. Herhangi bir h?creye bir not eklemek i?in Insert/Note'u se?meniz ve istedi?iniz metni girmeniz yeterlidir. E?er isterseniz ve ses kart?n?z varsa sesli bir mesaj da kaydedebilirsiniz. Bundan sonra not eklenmi? h?crelerin sa? ?s k??elerinde k???k k?rm?z? bir ??gencik belirecektir. Bu h?crelerin ?zerine geldi?inizde notu i?eren bir kutu a??lacakt?r. Hatta kaydetmi? oldu?unuz ses dosyas? da otomatik olarak ?al?n?yor. Eh, bu kadar kolayl?k sunulunca da kullanmamak olmaz!

68-SATIRLARI ?ST?LA EDEN DE?ERLER

SORU:Hesap tablosu olarak Excel kullan?yorum. Veriler s?tunlarda duruyor ve ben bu de?erlerden en fazla tekrar edilenleri bulmak ve s?tunun en ?st?ne otomatik olarak yazd?rmak istiyorum. Bunu nas?l ba?arabilirim?

Excel tam bu i? i?in kullan?lacak bir form?l geli?tirmi?.

Kod:


=EN?OK_OLAN()
_________________
Cem Yıldırım
Başa dön
Kullanıcının profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarın web sitesini ziyaret et MSN Messenger

Önceki mesajları göster:   
Yeni başlık gönder   Başlığa cevap gönder     Mu?la Dat?a Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Forumu Forum Ana Sayfa -> Microsoft Office Programlar? Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçiş Yap:  
Bu forumda yeni başlıklar açamazsınız
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsınız


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Türkiye